32
Jeremiah Buy One Field
32:1: 2Kings 25:1-7Dis da message dat Da One In Charge wen give Jeremiah, da year numba ten wen Zedekiah stay da king fo Judah, an da year numba eighteen wen Nebukadnezzar stay king fo Babylon. Az was da time wen da army fo da Babylon king stay all aroun Jerusalem fo nobody go inside o come outside. An Jeremiah, da guy dat talk fo God, stay one prisona inside da patio in da middo a da guard guys building fo da Judah king palace.
Befo time, Zedekiah da king fo Judah put Jeremiah inside da prison patio ova dea, cuz he tell, “How come you tell you talk fo God, aah?! You tell, ‘Dis wat Da One In Charge tell: I goin give dis town to da Babylon king. An he goin come take um ova. But Zedekiah, da Judah king, no goin get away from Babylon guys. Fo shua, da Babylon king goin make him one prisona, an den he goin see da Babylon king an den dey goin talk. Da Babylon king goin take Zedekiah Babylon side, an he goin stay ova dea till I do wat I like do bout him. If you fight da Babylon guys, you no can win ova dem.’ Az wat Da One In Charge tell.”
Dat time, Jeremiah tell: “Dis da message Da One In Charge wen give me. He tell: You know Hanamel, yoa uncle Shallum boy? He goin come by you fo tell you, ‘Buy my field Anatot side, cuz you get da right fo buy um fo keep um inside oua ohana, an cuz you mo nea to me den da odda ohana guys. Az why you gotta be da one fo buy um.’
“Den, jalike how Da One In Charge wen tell, my cousin Hanamel come by me inside da patio fo da guard guys place. He tell, ‘Buy my field Anatot side, inside da Benjamin ohana land. Cuz you get da right fo buy um an keep um inside da ohana. Buy um fo you.’
“I know dass wat Da One In Charge wen tell, az why I wen buy da Anatot field from my cousin Hanamel. I give him 17 ounce silva. 10 I write my name on top da paypa dat tell dat I own da land, an I roll um up an put my mark on um. Den da guys dat see me write um, dey write dea name on top da outside. I use one scale fo weigh da silva in front erybody too. 11 Den I take da paypa wit my mark on um dat tell I wen buy da land, da way da rule fo wat I gotta do tell, an I take da copy dat no mo mark too. 12 Den I give da paypas dat tell I wen buy da land to Baruk, Neriah boy an Mahseiah grankid. Da odda guys see me do dat too—my cousin Hanamel, da guys dat wen write dea names on da outside a da paypa, an all da odda Judah peopo dat stay sit inside da patio fo da guard guys.
13 “In front all dose peopo I tell Baruk wat he gotta do: 14 ‘Dis wat Da One In Charge, da God Ova All Da Armies an da God fo da Israel peopo, tell you: Take dese paypas dat tell I wen buy da land, da one wit da mark an da odda one dat no mo da mark, an put um inside one clay pot fo dem las long time. 15 Cuz dis wat me, Da One In Charge, da God Ova All Da Armies an da God fo da Israel peopo, tell: One mo time, peopo can buy houses, fields, an grape farms inside dis land.’ ”
Jeremiah Pray
16 Afta I give da paypas fo da land to Baruk, Neriah boy, I pray to Da One In Charge lidis: 17 “You, Da One In Charge, you da Boss! Fo shua you da One wen make da sky an da world, cuz you strong an you no sked use yoa powa. I know, no mo notting stay too hard fo you fo do. 18 You stay tight wit uku tousan generation a yoa peopo. But wen you pay back peopo fo da bad kine stuff dey wen do, even dea kids get hurt too. You da God dat stay awesome an get plenny powa. Da peopo dat know wat kine god you, dey call you Da One In Charge, da God Ova All Da Armies. 19 You tell plenny peopo wass good fo dem do, an you stay strong fo do plenny kine stuff. You see an know how all da peopo stay live. You pay erybody fo da way dey live, good o bad, an fo wateva happen from da tings dey do. 20 You wen do awesome stuff fo show da peopo inside da Egypt land yoa powa, an you wen do stuffs ony you can do, an peopo know bout all dat, still yet today. Az how you make plenny peopo know wat kine god you—da Israel peopo an all da odda peopo all ova da world. 21 Wen you wen bring yoa Israel peopo outa Egypt, you wen do all kine awesome stuff fo show da Egypt peopo yoa powa, an do stuffs ony you can do. You use yoa powa, an do awesome an unreal kine stuffs. 22 Den you wen give da peopo dis land. You wen make one strong promise to dea ancesta guys fo give um dis land, wea get plenny milk an honey erytime. 23 Dey come inside hea an take um ova. But dey no lissen wat you tell um, o stick wit da rules you wen teach um. Dey no live how you tell dem fo live. Az why you bring all dis bad kine stuff on top dem.
24 “Look, how da Babylon guys stay pile up dirt awready fo come ova da town wall an capcha Jerusalem town. Cuz a da war, an no mo food, an da bad kine sick, da Babylon guys dat stay fight us guys goin take ova da town. Wat you wen tell stay happen right now, jalike you see! 25 Da One In Charge, you da boss fo me! So, how come you wen tell me ‘Go buy da field wit silva! Make shua da guys see you buy um, an write dea names on top da paypa dat dey see you buy um!’ Same time, da Babylon guys goin take ova da town!”
26 Den anodda message come from Da One In Charge fo me, Jeremiah. He tell dis: 27 “Fo shua, Me, Da One In Charge, da God fo all da peopos inside da world. You tink someting too hard fo me fo do, o wat?! 28  32:28: 2Kings 25:1-11; 2Rec 36:17-21Az why dis wat me, Da One In Charge, tell: I almos ready fo give Jerusalem town to da Babylon guys an Nebukadnezzar, da king fo Babylon, fo take um ova. 29 Da Babylon guys dat attack dis town goin come inside an make one big fire. Dey goin burn da town fo shua—da houses fo da peopo dat make me come huhu, cuz dey burn incense on top dea flat roofs fo da god Baal, an dey pour out wine fo make sacrifice dea fo da odda gods.
30 “Fo shua, from da start da Israel peopo an da Judah peopo stay do ony bad kine stuff, da way I see um. Fo shua, da Israel peopo piss me off bout da idol kine gods dey make wit dea hands. 31 From da time da peopo build dis big town till now, da ones dat live inside hea make me come real huhu, cuz dey do stuff dat make me real mad. Az how come I goin throw dem out from in front me. 32 I goin dump da town, cuz a all da bad kine stuff da Israel peopo an da Judah peopo stay do fo make me come huhu—dea king guys, dea govmen guys, dea pries guys, an dea guys dat tell dat dey talk fo me, da Judah guys, an da peopo dat live Jerusalem. 33 Dey turn dea back to me an make jalike dey no give a rip, no matta I wen teach dem ova an ova. Wen I teach dem stuff, dey no lissen fo change wat dey do. 34  32:34: 2Kings 23:10; Jer 7:30-31; 19:1-6Dey put up dea pilau idol kine gods inside da Temple. But dat Temple stay dea fo peopo know wat kine god me. An cuz a dis dey make da place so dat no can go dea fo pray. 35  32:35 a: 2Kings 23:10; Jer 7:31; b: Pries 18:21Dey make sacrifice places fo da god Baal inside da Ben-Hinnom Valley, fo burn up dea boys an girls inside da fire ova dea! Dey do dat fo make sacrifice to da god Molek. I neva tell um fo make lidat, an I neva plan fo dem do dat kine pilau stuff an make da Judah peopo do pilau kine stuff too.
36 “You an yoa frenz stay tell, ‘Fo shua, da Babylon king goin take ova dis town, cuz a da war, an no mo food, an da bad kine sick!’ But me, Da One In Charge, da God fo da Israel peopo, tell dis: 37 ‘You know wat?! I wen scatta da Israel peopo all ova da diffren lands cuz I real mad at dem! But fo shua bumbye I goin bring dem back togedda an let dem live ova hea, fo dem no need worry bout notting. 38 Dey goin come my peopo, an I goin come dea God. 39 I goin show dem how fo tink an live da bestes way. Erytime dey goin show me respeck. Dass how eryting goin come good fo dem an da ones dat goin come from dem. 40 I goin make one deal wit dem dat goin las foeva: I still yet goin do good kine stuff fo dem, fo dem show respeck fo me, an dey no goin tell “Laytas” to me. 41 I goin stay real good inside bout dem fo do good kine stuff fo dem. An I stay shua cuz I get plenny love an aloha fo dem, an I goin make dem stan strong inside dis land.’ ”
42 Dis da message from Da One In Charge: “Jalike I wen bring all dis bad kine stuff on top dis peopo, now I da One goin give dem all da good kine stuff I wen promise dem. 43 Peopo goin buy fields inside dis land one mo time, no matta you guys stay tell, ‘Nobody can live ova hea cuz no mo peopo o animals. Da Babylon guys wen take um!’ 44 Peopo goin buy fields an pay wit silva, an get back one paypa dat tell dey own da land. Dey goin put one seal wit dea mark on top da paypa, an dey goin bring peopo dat write down dea name fo show proof dat dey wen buy da land. Dey goin make lidat inside da Benjamin ohana land, an da towns aroun Jerusalem, da Judah towns, an da up country towns inside da hills, an da low hills makai side, an da Negev boonies. All dis goin happen afta I bring um back an dey no stay prisonas no moa. Az wat Da One In Charge tell.”

32:1 32:1: 2Kings 25:1-7

32:28 32:28: 2Kings 25:1-11; 2Rec 36:17-21

32:34 32:34: 2Kings 23:10; Jer 7:30-31; 19:1-6

32:35 32:35 a: 2Kings 23:10; Jer 7:31; b: Pries 18:21