104
Tell Good Tings Bout
Da One Dat Wen Make Da World
(Hebrews 1)
I tink lidis:
“I like tell how Da One In Charge
Make me come wat he like me fo come!”
An I tell, “Eh! You Da One In Charge!
You my God, an you big fo shua!
Erybody get respeck fo you!
Dey can see, you one awesome king!”
 
Da One In Charge
Get light all aroun him,
Jalike dass wat he wea.
He set up da whole sky
Jalike one guy set up one tent cova.
He build his palace in da sky.
He use da clouds fo war wagon
An he ride on top da wind,
Jalike da wind get wings fo carry him.
104:4: Heb 1:7God use da winds fo his messenja guys.
He sen da hot fire fo work fo him.
 
God, you wen make da world solid
On top da foundation
You wen make fo um.
No way da world goin move from dea,
you know.
You wen wrap da deep ocean
Aroun da world
Jalike you cova um up wit one blanket.
Even da watta wen stay
Ova da mountains.
But wen you tell da watta fo go, she go,
Jalike da watta come sked
An run away wen you sen da thunda.
Den da mountains come up
An da valleys go down
Eryting go da place
You wen make fo dem.
You wen put one borda line
Dat da watta no can cross.
Da watta no goin come back
One mo time
An cova up da earth.
 
10 God, he da one
Dat make da watta springs
Wea da watta come out
On top da groun an go da streams.
He sen da watta down thru da valleys
In da middo a da mountains.
11 Da rivas give watta
To all da wild animals.
Wen da wild donkeys drink watta dea,
Dey no stay thirsty no moa.
12 Da birds make nes
Inside da trees nea da watta,
An sing in da middo
A da branches an da leafs.
13 God pour watta all ova da mountains
From his palace inside da sky.
Cuz a da tings God do,
Da earth get all da watta she need.
 
14 God da one make da grass come up
Fo da cows,
An plants fo da peopo farm um
Fo dem make food
Come outa da groun.
15 Dey grow da grape fo da wine
Dat make um feel good inside,
An da olive fo da oil
Dat make dea face look nice,
An da wheat fo da bread
Dat make um stay strong.
16 Da trees dat Da One In Charge plant
Get enuff watta,
Even fo da big cedar trees
Lebanon side.
17 Dass da place da birds make nes.
Da stork bird make house
On top da pine tree.
18 Da high mountains, dey fo da wild goat,
Da cliffs, dey fo
Da rock badger hide dea.
19 You wen make da moon
Fo show wen da month start.
Da sun know wen da time fo go down.
20 You bring da dark, da nite time,
Wen da animals dat live unda da trees
Come out.
21 Da young lions make big noise
Fo find da animals
Dey goin kill an eat.
Jalike dey aks God fo dea food!
22 Da sun start fo come up,
An da lions bag outa dea,
Dey go back wea dey live an lay down.
23 Da peopo, dey go out
Fo do dea work
Till pau hana time.
24 Eh! You Da One In Charge!
Get choke plenny tings you wen make!
An eryting you make,
You know wat you stay do!
Da world stay full
A da tings you wen make.
25 An den, da ocean, real big an real wide!
From one side to da odda side,
Get mo plenny animal den can count!
Dey move aroun inside dea,
Small kine an big kine!
26  104:26: Job 41:1; Songs 74:14; Isa 27:1Dass wea da big boats stay go,
An da Leviatan sea monsta
Dat you wen make
Fo him play inside dea.
27 All da tings dat live dea, dey stay wait
Fo you give dem dea food,
Da right time.
28 Wen you give um dea food,
Dey grab um up an grind um.
Jalike you open up yoa hand
An dey get all da good kine stuff
Dey like eat.
29 Wen you hide, an no let um see yoa face,
Bodda dem plenny.
Wen you no let um breave no moa,
Dey mahke an dea body come dirt
One mo time.
30 Wen you sen yoa Spirit,
You make new life come,
Jalike you make da whole world
Come new one mo time.
 
31 I like Da One In Charge
Stay real awesome foeva!
I like Da One In Charge
Stay real good inside
Cuz a da tings he wen make!
32 He look da world,
An da groun start fo shake.
He touch da mountains,
An dey make smoke.
33 Me, I goin sing fo Da One In Charge
All da time I stay alive!
I goin make music fo my God
Till I mahke!
34 Wen I tell him da tings I tink bout,
I like him tink, “Dass good!”
I goin stay real good inside
Cuz I stay tight wit Da One In Charge!
35 Da peopo dat stay do bad kine stuff,
I like dem come wipe out
From da whole world!
Da ones dat stay do wass wrong,
I like fo dem no stay no moa.
 
I like tell Da One In Charge “Mahalo!”
Cuz he do good tings!
Erybody, tell good tings
Bout Da One In Charge!

104:4 104:4: Heb 1:7

104:26 104:26: Job 41:1; Songs 74:14; Isa 27:1