29
Hanadan nidat an miusal hi pamohwatan da nah Templo
Indani ya kanan David nadah tataguy “Hantun imbabalek an hi Solomon an pinilin Apu Dios ya unga pay ni-an ya maid di pinatnaanah nganneh diye. Yaden nan ngunun maat ya ongngaongngal te bokon palasyon di tagu, mu Templon nan AP-APU an Dios. Inat kun am-in di kabaelak an mangamung nadah mahapul nah pamohwatan nah Templo, umat hi balituk, silber, giniling, gumok, kaiw, nadan nanginan an batu ya nadan gamgam, nadan udum an batun mial-alkus ya dakol an marbol. Ad uwani ya idat ku nadan silber ku ya balituk kut mid-um hanadah indadaan ku gapuh ongal an pamhod ku nah Templon Apu Dios. Idat kuy hinggatut ta himpulut liman libun kilon namahman balituk ya duwanggatut ta nan-om ta liman libun kilon namahman silber an pun-al-alkus nadah dingding nan Templo ya am-in hanadah kapyaon nadan nalaing an mangapyah kumpulmin mausal nah Templo. Ad uwani, dahdi damdamay naminhod an umidat ke APU DIOS?”
6-7 Ot idat damdaman nadan mangipangpanguluh holag Israel, nadan opisyal, nadan ap-apun di tindalu ya nadan mangipaptok nadah luta ya aaggayam nan patul ya nadan imbabalena ta miusal hi pangapyaan da nah Templo di nahawwal an hinggatut ta napitut duwan libun kilon balituk, nahawwal an tulunggatut ta nap-at an libun kilon silber, nahawwal an onom an gatut ta himpulut tulun libun kilon giniling ya nahawwal an tulun million an kilon gumok. Hanadan waday odon dan nanginan batu ya indat da ot miha-ad da bodegan nan Templo an hi Jehiel an nahlag ke Gershon an holag Libay di mangipaptok. Hanadan tagu ya uggeda napilit an immidat ke APU DIOS ya maka-an-anla da te dakkodakkol di nidat. Takon di hi patul an hi David ya maka-an-anla.
Dinayaw David hi Apu Dios
10 Hi David ya dinayaw nah APU DIOS hi hinangngab nadan naamung an tatagun kananay “AP-APU an Dios din ammod min hi Jacob, hana ot ta madayaw kat nangamung! 11 Madayaw ka ya ongal di kabaelam te am-in di wadah langit ya luta ya nalpun he-a. He-ay patul an makangngapput ya he-ay Katagtag-ayan. Matbal kan abu. 12 Malpun he-ay kinadangyan ya dayaw. He-a ya abuy ap-apu, kabaelam an pumbalinon di ohan tagun madayaw ya nal-ot te he-ay kalpuwan di ongal an kabaelan. 13 Ot ad uwani ya mumpasalamat kamin he-a an Dios mi ya dayawon mi nan madayaw an ngadan mu.
14 Ha-oy ya hantudan tataguk ya adimi kanan di dakamiy umidat ke he-a te am-in di wadan dakami ya nalpu tuwalin he-a. Impabangngad mi ya abuy indat mun dakami. 15 APU DIOS, kay kami nakiboble ya abu tuh luta ya kay kami hintaguwan, umat handidah aammod mi. Hay kiha-adan mi tuh luta ya mialig nah a-on nala-u ya abu. 16 AP-APU an Dios mi, in-ali min am-in datuwen kinadangyan ta mamohwat kamih Templon pundayawan min he-a, mu nalpun he-a datuwe te he-a tuwaliy nalpuwan di am-in. 17 Inilak, Apu Dios an patnaam di wadah nomnom di tagu ya maan-anla ka ten maphod di at-atton da. Hay kakulugana ya maka-am-amlongak an nangidat ke he-an am-in ke datuwe ya tinibok an maka-am-amlong damdama hantudan tatagun nangialih indat dan he-a. 18 AP-APU an Dios handidan ammod min hi Abraham, hi Isaac ya hi Jacob, punnanongom ta nangamung anhan di pangun-unud hantudan tatagun he-a, takon nan ongal an pamhod dan he-a. 19 Wadaom tuh imbabalek an hi Solomon di ongal an pamhod nan mangun-unud am-in hanadah tugun mu ya ongal an pamhod nan mamohwat nah Templon indadaanak hi mahapul.”
20 Ginibbun David an nundasal ot ahina iolden hanadah tatagun kananay “Dayawon yu nan AP-APU an Dios taku!” Ot am-in nadan naamung an tatagu ya dinayaw da nan AP-APU an Dios handidan aammod dan nunyuung da ya nundukkun dah hinangngab nan AP-APU an Dios ya hinangngab nan patul an hi David.
21 Handih nabigatana ya nun-appit dan APU DIOS ot ahida idat an kanon nadan tatagu. In-appit da boy hinlibun lakin baka, hinlibun lakin kalnero ya hinlibun impan di kalnero an ginhob da nah pun-appitan. Ya in-ali day miappit an mainum. 22 Ot kediyen algo ya maan-anla dan am-in ya nangan da ya nanginum dah hinangngab APU DIOS.
Ad uwaniy pidwanan pangabulutan dan hi Solomon an imbabalen David di mihannot an patul da. Ta hidiye nan duyagan day ulunah lana ta kitib-ana ya duyagan da damdamah Sadok ta hiyay pumpadi da. 23 Ot mihannot hi Solomon ke amanan hi David an inumbun nah ubunan di patul APU DIOS. Makaphod di na-na-at hi numpatulana ya inun-unud am-in di tatagud Israel hiya. 24 Am-in nadan opisyal ya tindalu ya insapata dan hiya ya abuy punhilbiyan da. Takon nadan udum an imbabalen David ya insapata dan hiya ya abuy pumpatul da. 25 Impumbalin APU DIOS an umipamodwong di numpatulan Solomon ya impumbalinan kaddakaddangyan ya madaydayaw mu nadan udum an numpatul ad Israel.
Hay natayan David
26 Hi David an imbabalen Jesse ya numpatul ad Israel 27 hi nap-at an toon. Numbobled Hebron hi pitun toon ya ad Jerusalem hi tulumpulut tulun toon kediyen numpatulana. 28 Hiya ya maphod di biyag na, kadangyan ya ongal di lispitun di tatagun hiya. Nate handih naka-am-ama ot mihannot ke hiya nan imbabalenan hi Solomon an numpatul. 29 Am-in nadan naat hi numpatulan David, nipalpu handih lappuna ingganah udidina ya nitudok hi liblun nadan tulun profetas an hi Samuel, hi Nathan ya hi Gad. 30 Nitudok nadan inat nan kitib-an di ongal an kabaelana ya nadan na-na-at ke hiya ya nah boble an Israel ya nadah bobleh nunlinikkod.