2 Chronicles
Hay mipanggep ketuwen liblu an 2 Chronicles
Hituwen liblun 2 Chronicles ya ipainila nan hi Apu Dios ya uggena inwalong nadan tatagunan holag Israel. Wadaday o-ohan didan nibangngad ad Israel an nalpud Babilon an nihbutan da. Kediyen numbobled da bod Israel ya nadismaya da te dakol di buhul da ya takon nadan adi mangulug ke Apu Dios an nakiboblen dida ya makibuhul ke dida.
Mu impanomnom nan nangitudok ketuwen liblu ke didan bendisyonan bon Apu Dios dida umat handi. Ya hay maphod an aton da ya abu ya mundinol dan hiyan mamaddang ya mangipaptok ke didad uwani ya hi udum hi algo.
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Binendisyonan Apu Dios di aammod nadan holag Israel hi nangidatanan dida nah Templon pundayawan dan hiya ya hay nanudduwanan Solomon an pumpatul da ot idat nay laing nan mun-ap-apun dida. (chapter 1-9)
2. Idatan Apu Dios nadan nanongnan mangun-unud ke hiya hi gun-udon da, mu kastiguwona nadan adi mangun-unud ke hiya. Matiboh tuwe nah inat na nadah patul di Judah ya nadah tatagu da handi. (chapters 10-36)
1
Nundasal hi patul an hi Solomon hi ongal an laing
(1 Patul 3:1-15)
Hi Solomon an imbabalen patul an hi David ya nihamad moy nun-ap-apuwanad Israel te binendisyonan APU DIOS an Dios na ya indatanah ongal an kabaelanan mun-ap-apu.
Inayaganan am-in di tatagud Israel, nadan ap-apun di titindalu, nadan huwes, am-in nadan opisyal di gubilnu ya am-in nadan ap-apun di pamilya ot ipangulu na dida nah pundayawan ad Gibeon te hidiy kad-an nan Tabernacle APU DIOS an kinapyan handin muttatyunan hi Moses nah adi maboblayan. Mu hanan Kahon APU DIOS ya niha-ad hi tuldan kampun ingkapyan patul an hi David ad Jerusalem handih ena nangal-an kediyen Kahon ad Kiriath Jearim. Mu hanan pun-appitan an giniling an kinapyan Besalel an imbabalen Uri ya inap-apun Hur ya nanongnan dehdid Gibeon nah hinangngab nan Tabernacle nan AP-APU. Kinali immeh dih patul an hi Solomon ya am-in nadan tatagun mundayaw ke APU DIOS. Hidi nah hinangngab nan Kampu ya dinayaw nan patul hi APU DIOS an nun-appit dah hinlibun aggayam an maghob nah giniling an altar.
Kediyen hilong ya numpatiboh Apu Dios ke Solomon an kananay “Nganney pinhod mun idat kun he-a?”
Himmumang hi Solomon an kananay “Impatibom di ongal an impaminhod mun aman hi David ya ad uwani ya impumbalinak an nihannot ke hiyan mumpatul. Hea an AP-APU an Dios, paannungom anhan di insapatam ke ama. Impumbalinak hi patul hantudah dakkodakkol an tatagun adida mabilang, 10 kinali idatanak anhan hi laing ta manomnomanak ta maphod di pangat kun mun-ap-apun dida. Te kon dahdiy tagun ena kabaelan an mun-ap-apu hantudah dakkodakkol an tatagum?”
11 Hinumang Apu Dios hi Solomon ya kananay “Gapu te hinaey pinhod mun abun kodawon an bokon hay kinadangyan, hay kidayawam weno hay katayan nadan buhul mu, hay andukken biyag, mu hay ot ya abu laing an mun-ap-apu hantudah tataguk 12 ya idat kun he-a nan ibagam. Ya bokon ya abuh nae te idatan dakah kinadangyan ya dayaw an ugge pinatnaan di udum an patul handi weno nadah ahi mitun-ud.”
Hay ongal an kabaelan ya kinadangyan patul an hi Solomon
(1 Patul 10:26-29)
13 Indani ot tayanan Solomon ad Gibeon an kad-an nan Tabernacle ot ibangngad nad Jerusalem. Hidiy niha-adanan numpatul ad Israel. 14 Inamung Solomon di hinlibut opat di gatut an kalesan miusal hi gubat ya himpulut duwan libun kabayu ot iena dida nadah kinapya nan boblen kiha-adan da ya inha-ad nay udum ad Jerusalem. 15 Handih nun-ap-apuwana ya dakkodakkol di silber ya balituk ad Jerusalem umat hi kadakol di batuh di ya dakkodakkol boy kaiw an sedar umat hi kadakol di kaiw an sycamore nadah puun di duduntug ad Judah. 16 Hanadan kabayun Solomon ya gatangon nadan ahentenad Egypt ya Silisia an bayadan da mipuun nah maunud an pamayad. 17 Kediyen tiempo ya hay bayad di ohan kalesan miusal hi gubat an midatong ad Jerusalem an malpud Egypt ya onom di gatut an silber ya hay bayad di ohan kabayu ya hinggatut ta naliman silber. Gattangon nadan ahenten Solomon datuwe ne inggattang da damdama nadah patul di Hittite ya Syria.