HAY NAMANGULUN TUDOK PABLO HANADAH MANGULUG AD CORINTH
1
Hituwen tudok ya nalpun ha-on an hi Pablo ya nan ibba takun hi Sostenes. Ha-oy ya piniliyak ke Apu Dios an pun-apostoles Jesu Kristo.
Muntudok kamin dakayun mangulug hinad Corinth an pinilin Apu Dios an tataguna ya imbilang nan maphod gapu ke Jesu Kristo, ya am-in nadan mangulug hi kabobboblen mundayaw ke Jesu Kristo an Apu taku ya Apu da damdama.
Hana ot ta munnananong an wadan dakayuy ule ya linggop da Ama takun hi Apu Dios ya nan Ap-apu takun hi Jesu Kristo.
Hay ongal an baddang Apu Dios nadah mangulug ad Corinth
(Ephesus 1:3-14)
Mumpasalamatak ta nangamung ke Apu Dios te maulen dakayu gapun Jesu Kristo. Te gapuh nigappatan yun hiya ya ongal moy kabaelan yu ot maawatan yuy pangi-ena ya limmaing kayun muntuttudu mipanggep ke hiya. Ya nahannotan boh maphod di pangi-eyu te kinulug yu nan nituttudun dakayu mipanggep ke Kristo. Kinali madinolak an maid di pungkudangan di kabaelan yun nalpun Apu Dios ad uwanin punho-hooddan takuh kibangngadan Apu takun hi Jesu Kristo. Hiyay mangihamad hi pangulug yu ta maphod kayu hi panibona hantuh Algon aliyanan munhumalya. Madinol taku an hi Apu Dios an namilin dakayun makitulang nah Imbabalenan hi Jesu Kristo an Apu taku ya atonan am-in datuwe.
Maid di udum an nahamad an pangidinolan ten bokon hi Jesus
10 Donglon yu ahan an kaibaiba tun kalyok ke dakayun tugun nan Ap-apu takun hi Jesu Kristo an mahapul an mun-uunnud kayuh kalyon yu ya hay punnomnom yu ta adi kayu maganodwa, mu miohha kayuh pangun-unudan yun Apu Dios. 11 Kaibaiba, man-uket kalyok hituwe ya indatdatong nadan nalpuh balen da Kloe an wada da kanun dakayuy munhahannu. 12 Hay kanu gumapuh punhahallaan yu ya waday oha on hinnatkon di kalyonah un-unudona. Hay udum kanu ya kanan day ha-oy di un-unudon da, hay udum ya hi Apolos, hay udum ya hi Pedro ya hay udum ya hi Kristo. 13 Anakkayang kayu! Deket athina ya kay mo naganodwah Kristo. Antipe, kon ha-oy di nipatak hi krus? Ya kon hi ngadan kuy nabonyagan yu? Bokon te hi Kristo.
14 Maphod ot ya abut maid di udum hi ek binonyagan ke dakayun abuna da Crispus ke Geyus 15 te kon gulat na nin ya namam-an it-ok yun ha-oy di un-unudon yu an bokon hi Kristo. 16 Ay-o ta-wa, binonyagak damdama da Stepanas an hin-am-a, mu adiyak pakanomnom hin wada pay di udum hi binonyagak. 17 Bokon hay mamonyag di indinol Jesu Kriston ha-on te hay e muntuttuduh tataguh mipanggep ke hiya. Ya adi mipuun hi kinalaing kun kumaliy panuttuduk ta bokon hidiyey humlun hi pangulugan di tatagu an bokon ot ya abu nan natayana nah krus.
Hay natayan Jesus di kitib-an di kabaelan ya kinalaing Apu Dios
18 Te nan mituttudu mipanggep hi natayan Jesu Kristo nah krus ya ibilang nadan adi mangulug an maid di hilbina te kanan day kali ya abu, mu ahida makastigu. Mu ke ditakun mangulug an mihwang ya inila takun hituwen mituttuduy nipainilaan nan ongal an kabaelan Apu Dios an mangihwang hi tatagu. 19 Te wada nan nitudok an kalin Apu Dios an kananay
“Ipatibok an maid di hilbin di punnomnom nadan nungkanomnoman ya athidi bo nadah nungkalaing an pumbalinok an maid di hilbin di kinalaing da.”
20 Daan boh nay kinalaing nadan makalin nungkanomnoman, nadan nungkatag-ey adal da ya nadan nalaing an humapit hi mipanggep nah pangi-en di biyag ad uwani? Adida mibilang te impatibon Apu Dios an maid di hilbin di kinalaing da. 21 Te gapuh kinalaing Apu Dios ya plinanu nan bokon hay kinalaing di taguy panginilaan dan hiya. Mu hay pinhod na ya ihwang nan am-in nadan mangulug mipuun nah itanuttudu min kanan di udum di maid di hilbina.
22 Hanada ken Judyu ya kah-in di waday tibon dah milagro ta pangimatunan dan makulug nan nituttudut ahida kulugon. Ya nada ken bokon Judyu ya abuluton day mituttudun miunnud hi kinalaing di tagu. 23 Mu dakami ke ya hay mipanggep ke Kriston nateh krus di emi ituttudu takon di umipaboh-ol nadah Judyu te umipabain ke dida. Ya nada ken bokon Judyu ya ibilang dan maid di hilbin diyen ituttudu mi. 24 Mu ditakun pinilin Apu Dios an tataguna, Judyu weno bokon ya kulugon takun hanan nipatakan Kristoh krus di kipatib-an di ongal an kabaelan ya kinalaing Apu Dios an mangihwang ke ditaku. 25 Hituwen kalyon di tagun maid hilbinan planun Apu Dios an mipanggep hi kihwangan taku ya maid di kiingngohanah kinalaing di tagu. Ya hana ke bon kanan dan kinakapuy Apu Dios te nateh Jesus hi krus ya hidiye moh udot di kipatib-an di ongal an kabaelanan maid di kiingngohana.
26 Nomnomon yu ken kaibaiba, handih namiliyan Apu Dios ke dakayu an tataguna ya o-oha ke dakayuy nun-adal ya o-oha ke dakayuy natag-ey saad na ya o-ohan dakayuy mibilang an kadangyan an pangitangadan di tatagu. 27 Mu hi Apu Dios ya pinilina nadan adi mibilang an tatagu tuh lutat maba-inan nadan mibilang an nungkalaing. Ya pinilina nadan maid di kabalinan dat maba-inan nadan natag-ey saad da. 28 Man-uket pinilin Apu Dios datuwen tatagun maid bilbilang dan pihulon di ibbada ya ipatibonan maid di bilang nadan mangidinol hi kabaelan da tuh luta. 29 Athituy inat Apu Dios ta maid di innun di tagun mangipahhiyah kabaelanan hiya. 30 Te takon nan nangulugan takun Jesu Kristo ya hi Apu Dios di nangigappat ke ditakun hiya. Intud-ak nah Jesu Kristo tuh luta ot mateh krus ta mawadan ditakuy laing ta inilaon taku hiya. Ot gapu ke Jesu Kristo ya imbilang ditakun Apu Dios an maphod ya nihwang takuh liwat ta migappat takuh ahina pun-ap-apuwan. 31 Hiyah naey gapunan waday impitudok Apu Dios an kananay “Hay tagun pinhod nan mumpahhiya ya nan inat nan Ap-apu takuy ipahhiya na an bokon hay adol na.”
Hay pangulug taku ya nipuun hi ongal an kabaelan Apu Dios, bokon hay kinalaing di tagu