16
Pinhod kun ipainilan dakayu nan ibba takun babain hi Phoebe an iCencrea an bumanaddang nadah ibba takun mangulug hidi. Makiapnga kayun hiya umat hi aton yun makiap-apnga nadah udum an ibbayun mangulug ke Apu Jesu Kristo. Ya deket mahapul nay baddang ya baddangan yu te dakol di binanaddangana, takon peman di ha-on ya binaddanganak.
Ya pinhod kun ipainila yun Prisila ya hi Akila an nonomnomok dida. Dida peman di impun-ib-ibbak an nungngunu nah impangunun Jesu Kristo. Handih dakamin am-in ya impusta day nitaguwan dat maid di ad-adin maat ke ha-on. Ongal di pumpasalamatak ke dida mipanggep kediye. Ya athidi damdama nadah mangulug an bokon Judyun ongal di pumpasalamat dan dida. Ya kalyon yu damdama nadah mangulug an maamuamung hi bale dan nonomnomok dida.
Ya kalyon yu nah gayyum kun namangulun nangulug ke Kristo an hi Epenetus an iAsia an nomnomok damdama. Athidi bon Maria an nun-oolot an nangipainilan dakayu mipanggep ke Jesus. Ya kalyon yu damdaman da Andronicus ya hi Junias an nonomnomok dida. Dida nadan Judyun ibbak an nibalud handi. Namangulu dan nangulug ke Kristo ot ahiyak ya pakatbalon nadan apostoles dida.
Athidi boy kalyon yun Ampliatus an napateg an gayyum kun nitulang ke Apu Jesu Kristo. Nonomnomok damdamah Urbanus an bimmanaddang ke dakami nah impangunun Kristo, takon hi Estakas an oha bon gayyum ku 10 ya hi Apelles an oha bon nangipatiboh pangulug nan Kristo. Nonomnomok damdama nan pamilyan Alistubulus 11 takon hi Herodion an ibbak an Judyu ya nadan mangulug an wadah balen da Narcisus.
12 Kalyon yun nonomnomok damdama nadan mahlun mangat nah impangunun nan Ap-apu taku an da Talipina, hi Taliposa ya hi Persis an napateg an gayyum ku. 13 Takon hi Rufus an oha bon mahlun mangat nah impangunun nan Ap-apu taku ya hi inanan nangibilang peman ke ha-on an imbabalena. 14 Athidi bon da Asinkritus, hi Palegon, hi Hermes, hi Patrobas, hi Hermas ya nadan wadah dih kad-an dan ibba takun mangulug. 15 Kalyon yu damdaman nonomnomok da Philogas, hi Julia, hi Nereus ya nan tulang nan babai, hi Olympas ya nadan udum an tatagun Apu Dios an wadah dih kad-an da.
16 Deket maamung kayuh pundayawan yun Apu Dios ya maphod di munhin-aapnga kayu ya ipatibo yuy pamhod yuh hin-oh-a. Am-in tudan mangulug hitu ya kanan day nonomnomon dakayu.
17 Kaibaiba, hituwey kalyok ke dakayu: Halipat-an yu ta adi kayu makidkid-um nadah tatagun huhhumlum hi kaganodwaan yu ya dumadag hi pangulug yu. Kahingon day mituttudu mipanggep ke Jesu Kristo 18 te bokon hi Apu Kristoy un-unudon da, mu hay adol day ipadayaw da. Te gapuh maphod an pungkalkalli da ya hauhaulon da nadan tatagun kahinnaul. 19 Nundingngol di nangun-unudan yuh tuttudun Jesus, kinali mun-am-amlongak gapun dakayu. Pinhod kun lumaing kayun mangat hi maphod, ta bokon hay gaga-iho. 20 Hi Apu Dios an kalpuwan di linggop ya idat nay kabaelan takut maid uhup ya apputon takuh Satanas. Hana ot ta ulayan ditakun nah Ap-apu takun hi Jesu Kristo.
21 Hi Timothy an nakingunungunun ha-on ya kananay nonomnomon dakayu. Athidi boy kanan nadan ibba takun Judyu an da Lucio, hi Jason ya hi Sosipater.
22 Takon di ha-oy an hi Tertius an impuntudok Pablo ketuwen tudok ya nonomnomon dakayu gapuh pangulug takun am-in ke Apu Jesu Kristo.
23 Athidi bon Geyus an kon bale tuh dinuttuk min kaam-amungan di mangulug an kananay nonomnomon dakayu. Takon hi Erastus an hiyay mumpaptok hi pihhun di gubilnu ketuwen boble ya nan ibba takun hi Kuwatus ya kanan day nonomnomon dakayu.
24 [Hana ot ta munnananong an wadan ditakun am-in di ulen Jesu Kristo an hi Apu taku. Amen.]
25 Dayawon takuh Apu Dios. Te hiya ya ongal di kabaelanan mangipahamad hi pangulug yu ke Jesu Kriston nipuun hi intanuttuduk mipanggep hi natayana gapun ditaku. Hituwen tuttudu ya ugge nipainila dih done, 26 mu ad uwani mo ya impainilan Apu Dios ta mabalin moppen maawatan taku nadan impitudok na handidah profetas dih done. Ya ad uwani ya hi Apu Dios an maid di lappuna ya poppog na ya kinalinan mahapul an e mituttuduy mipanggep ke hiyah kabobboble, ta am-in day tatagu ya hiyay kulugon da ya un-unudon da.
27 Hi Apu Dios, an hiya ya abuy nanginilan am-in di dayawon takun ipadalan taku ke Jesu Kristo. Amen.