3
Hay kinalaing Solomon
Nakihayyup hi Solomon nah patul di Egypt handih in-inena nan imbabalen diyen patul. Ot miha-ad da nah Boblen David inggana nagibbu nan palasyo na, nan Templon Apu Dios ya nan natag-en tuping hi nunlinikkod di Jerusalem. Mu handih maid ni-an di nakapyah Templon Apu Dios ya mun-appit nadan holag Israel nadah nunhihinnatkon an pun-appitan di udum an tatagu. Hi Solomon ya impakappinhod nah Apu Dios ya inun-unud na nadan tugun amanan hi David, mu nun-appit hi aaggayam hanadah dakol an pun-appitan hi udum an dios.
Waday naminghan an immed Gibeon an mun-appit te hidiy kad-an nan nundingngol an pun-appitan ot mun-appit hi hinlibun maghob an miappit. Kediyen hilong ya numpatiboh Apu Dios ke hiyah in-inop nan kananan hiyay “Nganney pinhod mun idat kun he-a?”
Hinumang Solomon an kananay “Impatibom di ongal an impaminhod mun aman din hi David an muttatyum, te hiya ya maphod, limpiyu ya makangngun-unud ke he-a. Ya impatibom di ongal an naminhod mun hiya hi nangidatam hi imbabalenan nihannot ke hiyad uwanin mun-ap-apu.
Apu Dios an Dios ku, ha-oy di inhannot mun ama an mumpatul takon di ungaak an uggek inilan mun-ap-apu, muden dehtuwak an mangipangulu hantudah pinilim an tatagum an dakkodakkol dan adida mabilang. Kinali hay ibagak anhan ya idattanak hi laing ta maphod di pangat kun mun-ap-apu hantudah tatagum ya ta kabaelak an manginila hin nganney maphod weno gaga-iho, te kon dahdiy tagun ena kabaelan an mun-ap-apu hantudah dakkodakkol an tatagum?”
10 Immamlong hi Apu Dios hi nangibagaan Solomon kediye 11 ot kananan hiyay “Gapu te hay laing an mun-ap-apuy imbagam ta maandong di pangat mun mun-ap-apu an bokon hay andukken biyag weno kinadangyan weno katen di buhul mu ya 12 idat ku nan ibagam. Pumbalinon dakan nakala-ing ya idatan dakah kabaelam an mun-awat. Ya maid di umat ke he-a nadah namangulu weno mitun-ud an mumpatul. 13 Idat ku pay ke he-a nadan uggem imbaga umat hi kinadangyan ya dayaw ta ad uwanin kataggum ya he-ay kakadkadangyanan ya he-ay makaddayaw hi am-in an patul. 14 Ya deket un-unudom am-in nadan tugun ku ya olden ku, umat hi nangun-unudan amam an hi David ya idatan dakah andukken biyag.”
15 Handih inggibok Solomon ya immama-uwanan in-inop hidiyen kimmaliyan Apu Dios ke hiya. Ot umed Jerusalem ot tumaddog hi hinangngab nan Kahon Apu Dios ot mun-appit hi maghob ya nun-appit hi pakihayyupan ke Apu Dios. Nagibbuh diye ot mumpahamul nadah opisyal na.
Impanun Solomon di ohan naligat an kasu
16 Ohan algo ya immalih kad-an Solomon on duwan babain dadiye nadan ipabayad day adol dah linalaki. 17 Kanan nan ohay “Apu patul, miha-ad kamin tuwen babaih ohan abung. Indani ya nuntungowak hi lalaki ya kediye ya wadah tuwen babai. 18 Handih nala-uy duwan algo ya nuntungo damdamah tuwen babaih golang an lalaki. Duwa kami ya abu nah abung an maid di udum hi ibba mi.
19 Ohan hilong ya inipit na nan golang nah numballinana mu uggena ingnguddan. Ot mateh diyen golang na. 20 Bimmangun kediyen hilong ot alana nan imbabalek nah paldang ku, mu uggek inggibok te nahuyopak ot ienah kamana ot ihannot nan inha-ad nah kamak nan naten golang na. 21 Nabigat ot bumangunak ta painumak ot nan golang ku ya tinibok an nate. Indanit pakatibbok ya bokon hidiye nan imbabalek.”
22 Mu kanan nan ohan babaiy “Adi! Imbabalek nan matagun golang ya imbabalem nan nate!”
Himmumang nan babain kananay “Adi mabalin! Imbabalek nan matagun golang ya imbabalem nan nate!”
Indani ya munhannu dah hinangngab nan patul.
23 Kanan Solomon di “Nganney innun naen waday ohan dakayu on kananay imbabalena nan matagun golang?”
24 Ena impaalay ispada ot iali da ya 25 kananay “Godwaon yu nan matagun golang ta punggodwa-an tun duwan babai.”
26 Hanan makulug an kon imbabalenah matagun golang ya ongal di impaminhod na nah imbabalena ta hidiye nan kanana nah patul di “Apu patul, adiyu anhan patayon nan golang! Takon kattog di idat mun hiya!”
Mu nan ohan babai ya kananay “Adi te maid ke ditan duway mangala tuh golang. Godwaon yu!”
27 Kimmalih Solomon an kananay “Adiyu patayon nan golang! Idat yu nah namangulun babai, hiyay makulug an kon imbabale.”
28 Handih dingngol nadan holag Israel di inat Solomon an nangipanun diye ya ongngal di lispitu dan hiya te inila da mo kediyen hi Apu Dios di nangidat hi laing nat maandong di pangipanu nah kasu.