4
Hanadan opisyal Solomon
Hi Solomon di patul am-in ad Israel ya datuwe nadan natag-en opisyal na:
Hi Asariah an imbabalen Sadok di padi. Hi Elihorep ya hi Ahijah an imbabalen Sisha di muntudok mipanggep hi ma-ma-at nah boble.
Ya hi Jehoshaphat an imbabalen Ahilud di mangipaptok nadah nitudok.
Hay ap-apun am-in nadan tindalu ya hi Benaiah an imbabalen Jehoiada.
Ya da Sadok ke Abiathar di padi da.
Hay ap-apun nadan gobernador ya hi Asariah an imbabalen Nathan.
Ya hay padin konsehal nan patul an hi Solomon ya hi Sabud an imbabalen Nathan.
Hay mumpaptok nadah muttatyu nah palasyo ya hi Ahishar.
Hay mumpaptok nadah tatagun mapilit an mungngunu ya hi Adoniram an imbabalen Abda.
Indani ya tinuddun Solomon di himpulut duwan tatagun munggobernador ad Israel. Hay ngunu da ya diday nangamung an umialih makan an kanon nan patul, nan pamilyana ya nadan makiha-ad ke dida nah palasyo. Hay ohan gobernador ya hiyay ukod nah makan hi ohan bulan. Datuwe nadan himpulut duwan gobernador ya nadan bobled Israel an pun-ap-apuwan da:
hi Ben Hur di gobernador nah mabilid an bobled Eplaim,
hi Ben Deker di gobernador nadah boble an Makas, Saalbim, Bet Semes, Elon ya Bet Hanan,
10 hi Ben Hesed di gobernador nadah duwan boble an Arubbot ya Sokoh ya am-in nadan bobled Hepher,
11 hi Ben Abinadab an inayan nan imbabalen Solomon an hi Taphat di gobernador hi am-in hanadah bobled Dor,
12 hi Baana an imbabalen Ahilud di gobernador nadah bobled Taanak, Megiddo ya am-in nadan bobled Bet San an nih-up ad Sarethan an wadah south di Jesreel. Hay sakup di pun-ap-apuwana ya ingganad Abel Meholah ya Jokmeam.
13 Hi Ben Geber di gobernador ad Ramoth Gilead ya nadah iittay an bobled Gilead an boblen di holag Jair an holag Manasseh ya nadah bobled Argob ad Bashan. Nan-om am-in datuwen boblen naalad hi natag-en tuping ya nakapyah giniling di dakkig di hoob na.
14 Hi Ahinadab an imbabalen Iddo di gobernador nadah sinakup di Mahanaim.
15 Hi Ahimaas an inayan Basemat an imbabale bon Solomon di gobernador am-in hanadah bobled Naptali.
16 Hi Baana an imbabalen Hushai di gobernador nadah bobled Asher takon di Bealot.
17 Hi Jehoshaphat an imbabalen Paruah di gobernador nadah bobled Issakar.
18 Hi Simei an imbabalen Ela di gobernador nadah bobled Benjamin. 19 Hi Geber an imbabalen Uri di gobernador nadah bobled Gilead an nun-ap-apuwan handidan patul an hi Sihon an iAmor ya hi Og an iBashan. Hiya ya abuy gobernador hi am-in ke danaen boble.
Hay maphod an nun-ap-apun Solomon
20 Hay kadakol di tatagud Israel ya Judah ya umat hi kadakol di lona nah pingngit di baybay. Mahawwahawwal di kanon da ya inumon da ya maan-anla da. 21 Hay sinakup di nun-ap-apuwan Solomon ya am-in nadan boble mipalpu nah Wangwang an Euphrates ingganad Pilistia ya nah poppog di Egypt. Ya mumbayad dadiyen boble ke hiyah buwis ya hiyay patul da inggana handih nate.
22 Hay mahapul Solomon hi makan hi ohan algo ya hinggatut ta naliman sakun alina, tulun gatut an sakun meal an kay alina, 23 himpulun bakan kinompay di kanona, himpulut duwan bakan nipattol, ya hinggatut an kalnero ya gulding ya hinnatkon pe tuwali nadan makawa, manuk, gawgawa ya hamuti.
24 Nun-ap-apuh Solomon am-in hanadah boblen wadah nangappit hi kalin-oban di algo hin wada ta nah Wangwang an Euphrates mipalpud Tipsah ingganad Gaza nah kalin-oban di algo. Ta am-in nadan patul ke dadiyen boble ya hiyay ap-apuda. Ya maphod di pakihayyupan nadan ap-apun di nungkih-up an boblen hiya. 25 Handih katagguna ya malinggop nadan iIsrael ya iJudah an maid di takutan dan waday ohan pamilya on waday nunhituwana ya laguntana mipalpud Beersheba ingganad Dan.
26 Hanan patul an hi Solomon ya waday nap-at an libun pukunganah kabayun mungguyud hi kalesa ya himpulut duwan libun kabayun matakkayan an mausal hi gubat.
27 Hanadan himpulut duwan gobernador an waday ohan dida on natudduy bulan hi pangiayan dah makan an mahapul Solomon, nan pamilyana ya nadan mihaad hi palasyona ya oggan da ien am-in di mahapul na. 28 Pakidat da pay di kanon nadan kabayun usalon dah gubat ya nadan pungngunuwon dan aggayam.
Hay kinalaing Solomon
29 Indatan Apu Dios hi Solomon hi umipamodwong an laing, hay pun-awat ya dakol an inilanan adi malkud. 30 Hiya ya nakannomnoman ya nakala-ing mu nadan nalaing an tataguh nangappit hi timilan di algo ya ad Egypt. 31 Hiyay kala-laingan am-in hi tatagu. Nala-laing mu da Ethan an holag Ezrah, hi Heman, ya hi Kalkol ke Darda an imbabalen Mahol. Ya nundingngol boy ngadanan am-in hanadah nunlinikkod an boble. 32 Intudok nay tulun libun kalin mahapul an maadal di kibalinana ya nangapyah nahawwal hi hinlibun kanta. 33 Inilana ya intuttudu nay mipanggep hi kakaiw ya nadan udum an mitanom, umat hi sedar ad Lebanon ya nadan hissop an tummol hi tuping ya hay mipanggep hi aaggayam, hahamuti ya nadan mataguh danum, umat hi dolog ya nadan udum. 34 Ya gapu te nundingngol di laing nah kabobboble, ya am-in di patul ya immitud-ak dah tatagu dan umalin mundongol hi tuguna.