5
Hay nundadaanan Solomon an mangapya nah Templo
(2 Chronicles 2:1-18)
Hanan patul di Tyre an hi Hiram ya nahamad di pakihayyupanan David. Ot handih dingngol nan nihannot nan imbabalenan hi Solomon ke hiyan numpatul ya immitud-ak hi tatagun makihummangan ke Solomon.
Indani ya nuntudok hi Solomon ke Hiram an kananay “Inilak ot inilam an gapuh nakigubagubatan aman hi David nadah buhul na nadah nunlinikkod an boble ya maid di innunan nangapyah Templon pundayawanan APU DIOS an Dios na inggana ipaapput APU DIOS am-in di buhul na. Mu ad uwani ya impalinggopak ke APU DIOS an Dios ku ot maid hantudah numbobleh nih-up an bobley makibuhul ke ha-on ya maid di mumplanun mangubat ke dakami. Insapatan tuwalin Apu Dios handi ke aman hi David an kananay ‘Hanan imbabalem an mihannot ke he-an mumpatul di ahi mangapyah Templon pundayawan ke ha-on.’ Ot ad uwani ya ninomnom kun bohwaton di Templon pundayawan ke APU DIOS an Dios ku.
Kinali, daan mot iolden muh tatagum ta eda munlongoh sedar ad Lebanon? Umali day tataguk an bumaddang ke dida ya bayadak di tangdan nadan tatagum hin kaatnay kalyom hi panangdan kun dida. Te inilam met an hantudan tataguk ya uggeda inilan munlongoh kaiw adi umat nadah tatagum.”
Maka-an-anlah Hiram hi nangngolanah intudok Solomon ke hiya ot kananay “Madayaw hi Apu Dios ad uwanin algo te indatanah David hi nakala-ing an imbabalenan nihannot ke hiyan mumpatul ad Israel an nundingngol an boble!”
Immipae damdamah Hiram hi tudok nan Solomon an kanana nah tudok nay “Dinawat ku nan tudok mu. Ya nidadaanak an mangat nah ibagam. Ipaalik nadan sedar ya bolbol. Idadaan nadan tataguk dadiyen talutu ta idayyu dan ilpu dad Lebanon inggana nah baybay ne ahida ikaput hi bangkat ipadalan da nah baybay ta ipadakal da nah boblen pinhod mun pangipoppogan da. Ne ubadon bon nadan tataguk dadiyen talutu ta nangamung moppe nadan tatagum an mangianamut. Hay ibagak ya abun he-a ya idat muy kanon da nadan tataguk.”
10 Indat Hiram am-in nadan sedar ya bolbol an mahapul Solomon. 11 Ya indat Solomon di hinggatut an libun sakun page ya hinggatut ta himpulun libun galon an namahman mantekan di olibah katootoon ke Hiram ta usalon nadan tatagunah baleda.
12 Hi Apu Dios ya indat nay laing Solomon an hidiyey insapatana. Da Hiram ke Solomon ya maphod di punhayyupan da ya nahamad di nuntobbalan da.
13 Indani ya impalistan Solomon di tulumpulun libun tatagud Israel an mapilit an mungngunu. 14 Ya tinuddu nah Adoniram an pun-ap-apu da. Impuntulun Solomon an ginanodwa dida ta himpulun libun tataguy umed Lebanon an mungngunuh himbulan ya mungngunu dah duwan bulan hi boble da. Deket nagibbuy himbulan on nihannot di ohan grupu. Athidiy ine-en di pungngunun dadiyen tulun grupun munhahannot da. 15 Nawalun libun tataguy pumpahokon nan patul an hi Solomon hanadah mabilid an boble ya napitun libun tataguy mamah-on hanadah batun pinahok da. 16 Ya tinuddu nay tulun libut tuluy gatut an porman an manibo ya mangitudduh aton nadan mungngunu. 17 Inun-unud nadan mumpahok di kinalin Solomon ot pumahok dah mausal hi kipataddogan nan Templo. 18 Hanadan tatagun Solomon ya tatagun Hiram ya nadan tatagun nalpud Gebal di nangidadaan hanadah batu ya kaiw an mausal hi pangapyaan da nah Templo.