10
Hay immaliyan nan babain ap-apud Seba
(2 Chronicles 9:1-12)
Handih nainnilaan nan patul an babai di Sebay mipanggep nah nundingngol an kaphod Solomon ya hay pangun-unudanan APU DIOS ya immalin mamatnan hiya hin nganney ihumang na nadah naligat an mahmahana. Dimmatong ad Jerusalem an dakol di ingkuyug nah muttatyuna, ya dakol di kamelnan nungkarga nadah mikamoh makan, nadan nabalol an batu ya dakkodakkol an balituk. Handih nunhummangan dan Solomon ya minahmahanan am-in di kumpulmin umalih nomnom na, ya hinumang Solomon am-in di pinhod nan mahmahan an maid di naligat ke hiya. Inang-ang nan patul di Sebay kinalaing Solomon, nan palasyon kinapya na, nadan makan an midadaan nah bale na, nadan kiha-adan nadan opisyal na, hay maphod an aton nadan mungngunu nah palasyo na, hay nun-iingngon bulwatida, nadan muttatyun mumpaptok hi mahapul na ten mumpahamul, nadan iappit na nah Templon APU DIOS, ya nakammodwong.
Ot kananan Solomon di “Makulug di dingngol kuh boblek mipanggep hi laing mu ya nadan inat mu! Muden uggek ni-an kinulug dadiyen kinali dan ha-on, mu deyan immaliyak ot tibok am-in ad uwani. Hay kakulugana ya kagodwa ya abuy dingngol ku te nala-laing ka ya kadkadangyan ka mu hay nangalin di tatagun ha-on. Nagahat nadan tatagum! Takon nadan opisyal mun wadat nangamung hi kad-am te danongdonglon day kalin di nalaing an tagu! Ya madayaw nan AP-APU an Dios mu! Impatibonan pun-amlongan dakan hiya ot iha-ad dakan mumpatul nadah holag Israel. Ya gapuh munnananong an impaminhod na nadah holag Israel ya impumbalin dakan patul ta maphod ya limpiyuy atom an mun-ap-apun dida.”
10 Indat nan Solomon nadan in-alinan nahawwal an opat an libun kilon balituk, hay dakkodakkol an mikamoh makan ya hay nungkabalol an batu. Maid di udum hi e immidat ke Solomon hi athidiy kadakol an mikamoh makan, ammunah diyen patul ad Seba.
11 Handih nangialiyan nadan bapor Hiram hi balituk an nalpud Ophir ya impakiali day dakol an kaiw an almug ya nungkanginan batu. Ot idat dan am-in ke Solomon. 12 Inusal Solomon nan kaiw an nangapyah pangid-onan hanadah agdan nan Templo ya palasyo ya inusal nay udum an nangapyah ayyuding ya gitalan usalon nadan mungkanta. Maid di udum hi athidin kadakol di almug an kaiw hi e nagatang weno nidat nipalpu kediye.
13 Hi Solomon ya indat na kediyen babain nalpud Sebay ngannen ibaganan hinnatkon pe tuwalih nadan indat nan hiyan umat nah oggana tuwali idat hi bisitana. Ot mibangngad hi diyen babaih boblenan ibbana nadan muttatyuna.
Hay kinadangyan Solomon an patul
(2 Chronicles 9:13-29)
14 Katootoon on dawaton Solomon di umeh duwampulut liman libun kilon di balituk. 15 Hinnatkon pe tuwali nadan buwis an bayadan nadan mumpunggattang, ya hinnatkon boy malpu nadah papatul ad Arabia ya nadah gobernador hi nunhihinnatkon an bobled Israel.
16 Nangapyah Solomon hi duwanggatut an o-ongal an happiyon ohan datuwe on umeh pitun kilon balituk di niusal. 17 Ya nangapyah tulunggatut an iit-itay an happiyon umeh duwan kilon balituk di niusal hi oha. Ot ipadulina nah balenan nangadanan hi Muyung ad Lebanon.
18 Numpakapya boh ongal an ubunan di patul an naal-alkusan hi bakgit di elepante ya naamoh namahman balituk. 19 Hidiyen ubunan di patul ya napattuk an onom an agdan di mumpatap-oh di. Ya hay kidangkigan hi indoggan diyen ubunan ya numbakuy an ugge nun-andong di udunah tap-ona. Waday pangihakmowan hi takle kediyen ubunan ya waday duwan ing-ingon di layon an timmaddog nah numbinnah-el nah ubunan. 20 Nangapya boh Solomon hi himpulut duwan ing-ingon di layon ot ipataddog na dida nah udun nan onom an agdan hi numbinnah-el. Hidiye ya abun ubunan di patul di athidin maid di udum hi ena kiingngohan.
21 Am-in bo nadan pun-inuman an basun Solomon ya am-in nadan ngunut nah ongal an balen Muyung ad Lebanon ya nakapyah namahman balituk. Hay silber handih tiempon Solomon ya maid di balol na, kinali maid di nakapyah silber an ngunut nah balena. 22 Wada da boy bapor nan maki-kie nadah bapor Hiram. Nala-u key tulun toon on nibangngad datuwen bapor an waday ianamut dah balituk, silber, bakgit di elepante ya bulangon.
23 Hi patul an hi Solomon di kakadkadangyanan ya kala-laingan am-in hanadah numpatul hi kabobboble tuh luta. 24 Ya hay tataguh kabobboble ya imme dan mundongol nah laing nan indat Apu Dios ke hiya. 25 Am-in da ya ialiyan dah Solomon hi kumpulmin nakapyah silber ya balituk, andukken bulwati, almas, nadan mikamoh makan, hay kakabayu ya nadan mule an pungkargaon. Athituy ma-ma-at hi katootoon.
26 Inamung Solomon di hinlibut opat di gatut an kalesan miusal hi gubat ya himpulut duwan libun kabayu, ot iena dida nadah boblen kinapya nan kiha-adan da, ya inha-ad nay udum ad Jerusalem. 27 Hay silber handih nun-ap-apuwana ya umat hi kadakol di babatud Jerusalem, athidi boh kaiw an sedar an umat hi kadakol nadan kaiw an sycamore nadah duntug ad Judah. 28 Hanadan kabayun Solomon ya gatangon nadan ahentenad Egypt ya Silisia an bayadan da mipuun hi maunud an pamayad. 29 Kediyen tiempo ya onom di gatut an silber di pamayad dah ohan kalesan miusal hi gubat an nidatong ad Jerusalem an nalpud Egypt. Ya hay ohan kabayu ya hinggatut ta naliman silber di bayad na. Gattangon nadan ahenten Solomon datuwe ya ahida bo inggattang nadah patul di Hittite ya Syria.