11
Inwalong Solomon hi Apu Dios
Hi Solomon ya pinpinhod nay binabaih udum an boble. Bokon ya abu nan imbabalen nan patul di Egypt di in-inena te in-inena bo nadan binabain Hittite ya nadan binabain iMoab, iAmmon, iEdom ya iSidon. In-ine na dida takon di in-olden Apu Dios ke didan tatagunan adida makiineh binabaih udum an boble te loktat ya awison da didan mundayaw hi dios da. Ot iine nay pitun gatut an iimbabalen di papatul ya hinnatkon pay nan tulun gatut an binabain imbilang nan inayana. Indani tut-uwa anhan ya impumbalin datuwen binabaih Solomon an adi mo mangun-unud ke Apu Dios. Ot handih naam-amah Solomon ya naawis an mundayaw hi dios dadiyen inayana. Uggena impunnanong an mangun-unud ke Apu Dios an Dios na. Adi umat ke amanan hi David an in-ohha nay pundayaw nan Apu Dios. Dinayaw nah Astoret an babain dios di Sidon ya hi Molek an umipaboh-ol an dios di Ammon. Nunliwat ke Apu Dios ya nakaan di dinol nan hiyan adi umat ke amanan hi David.
Nangapya boh Solomon hi pundayawan da ke Kemos an umipaboh-ol an dios di Moab nah bilid an wadah nangappit hi timilan di algod Jerusalem. Ya nangapya boh pundayawan ke Molek an umipaboh-ol bon dios di Ammon. Indani ya nangapya boh pundayawan nadan iinayanan nalpuh udum an boblet waday punggohoban dah insenso ya waday pun-appitan da nadah dios da.
9-10 Takon di numpidway numpatib-an Apu Dios an Dios nadan holag Israel ke Solomon ot ioldenan hiyan adina dayawon di udum an dios ya uggena inun-unud, mu inwalong na ot ya abu. Ta hidiye nan bimmoh-ol hi Apu Dios ke hiya 11 ot kananay “Gapu te ingnguddan mun ugge inun-unud nan nahamad an nunhummanganan ta ya uggem inun-unud di Tugun ku ya isapatak an idat ku nan pun-ap-apuwam hi oha nadah opisyal mu. 12 Mu gapu ke amam an hi David ya adik ni-an aton ad uwanin kataggum ta ahik aton hantuh pumpatulan nan imbabalem. 13 Adik pakamma-idon di pun-ap-apuwana mu iabulut kun mumpatul hi ohan holag gapu nah muttatyuk an hi David ya gapuh Jerusalem an boblek.”
Hanadan buhul Solomon
14 Indani ya impumbalin Apu Dios hi Hadad an nahlag hi patul di Edom an buhul Solomon. 15-16 Handi tuwalih kataggun David ya imme da David, hi Joab an ap-apun di tindaluna ya nadan tindalunad Edom ta eda ilubuk nadan ibbadan holag Israel an nateh gubat. Kediyen onom an bulan an nunggugubatan da ya pinaten da Joab ya am-in di linalakid Edom. 17 Mu hi Hadad ya nadan udum an opisyal amana ya binumtik dad Egypt ot uggeda nilagat an napate. Kediyen tiempo ya unga ni-an hi Hadad. 18 Tinaynan dad Midian ot ume dad Paran ot umikuyug dah mangipangulun dida ot ume dad Egypt hi kad-an nan patul ot idatanah Hadad hi luta, bale ya hay makan.
19 Nakigayyum hi Hadad nah patul ot ipaahawan nan patul ke hiya nan tulang Tahpenes an inayana. 20 Waday imbabale dan hi Genubat an nakiong-ongal nadah imbabalen nan patul nah palasyo.
21 Handih dingngol Hadad ad Egypt an nateh David ya hi Joab an ap-apun di tindaluna ya kanan Hadad nah patul di “Daan mot iabulut mut mibangngadak hi boble mi?”
22 Kanan nan patul di “Tipe, kon waday uggek indat ke he-a? Kon hidiyey gapunan pinhod mun umanamut?”
Kanan Hadad di “Bokon hidiye. Abunay ibagak an iabulut mu anhan ta umanamutak.” Ot mibangngad hi Hadad hi boblena.
23 Indani bo ya impumbalin Apu Dios hi Reson an imbabalen Eliada an buhul Solomon. Hiya ya inibtikana nan patul an hi Hadadeser an patul ad Sobah an ap-apuna 24 ot mumbalin hi ap-apun di buhul di boble da. Handih inapput David hi Hadadeser ot patayonan am-in nadan ibban Hadadeser an iSyria ya immeh Reson ya dadiyen tatagunad Damascus ot diday mun-ap-apuh di. 25 Hiyay himpappangen buhul di Israel ta nangamung handih kataggun Solomon. Nid-um hiya ke Hadad an umidat hi kabulubulunan di holag Israel. Hiya ya kahingngitanan abu nadan holag Israel.
Hay insapatan Apu Dios ke Jeroboam
26 Hay oha bon numbalin an buhul Solomon ya hi Jeroboam an oha nadah opisyal nan imbabalen Nebat an iSeredah ad Eplaim. Hay inana ya hi Seruah an balu.
27 Athituy naat mipanggep ke hiya ot ahi mumbalin an buhul di boblena. Handih pun-iphod Solomon nan Millo ya nan natag-en binattun alad nan boblen amanan hi David 28 ya kediye ya kat-aguh Jeroboam an nal-ot an mungngunu. Tinibon Solomon di hinluna ot tudduwonan porman an manibon am-in hanadah mapilit an mungngunun holag Manasseh ya Eplaim.
29 Ohan algon nalpuh Jeroboam ad Jerusalem ya dinamun nan profetas an hi Ahijah an iSiloh nah kalata ya didan duwa ya abu nah e-elen nan boble. Hi Ahijah ya balu nan oddan di bulwatina. 30 Kinaan Ahijah diyen balun oddan di bulwatina ot bik-iyonan impunhimpulunat duwa. 31 Kananan Jeroboam di “Alam di himpulu ketuwen nabanik-in bulwati te kanan Apu Dios an Dios di Israel di ‘Mialig an bik-iyok nan pun-ap-apuwan Solomon ta idat kuy himpulun holag Israel ke he-a. 32 Mu punnanongok di ohan holag ke Solomon gapu ke David an muttatyuk ya gapuh Jerusalem an pinilik am-in nadah bobled Israel an pumboblayak. 33 Athituy atok te inwalongak ke Solomon ot dayawonah Astoret an babain dios di Sidon, hi Kemos an dios di Moab ya hi Molek an dios di Ammon. Uggeyak inun-unud ke hiya takon nadan tugun ku ot atona nadan adik pinhod. Hiya ya adi umat ke amanan hi David.
34 Muden adik ma-idon di pun-ap-apuwan Solomon ta punnanongok an hiyay patul ad uwanin kataggu na gapu ke David an pinilik an muttatyuk an nangun-unud hi olden ku ya tugun ku. 35 Ipaboltan kun he-ay pun-ap-apuwan nan imbabalen Solomon ta he-ay mumpatul hi himpulun holag Israel. 36 Punnanongok di pun-ap-apuwan di imbabalen Solomon hi ohan holag ta nanongnan mumpatul di holag David ad Jerusalem an pinilik an boblen pundayawan ke ha-on. 37 He-a ke Jeroboam ya pumbalinon dakan patul di Israel ya mun-ap-apu kan am-in hanadah boblen pinhod mu. 38 Deket paka-un-unudonak ta atom nadan ibilang kun niptok gapuh pangun-unudam hi tugun ku umat hi inat handin muttatyuk an hi David ya wadaak ta ingganan mamaddang ke he-a. Pumbalinon dakan patul di Israel ya punnanongok an mumpatul ta nangamung di holag mu, umat ke David. 39 Mu hay holag David ya kastiguwok gapuh liwat Solomon mu adi athidit nangamung.’ ”
40 Hi Solomon ya impatnanan patayon hi Jeroboam mu binumtik ad Egypt hi kad-an Sishak an patul hidi ot mihdi inggana nateh Solomon.
Hay natayan Solomon
(2 Chronicles 9:29-31)
41 Hanadan udum an naat handih numpatulan Solomon, am-in nadan inat na ya hay kinalaing na ya nitudok nah liblun nitudkan di Inainat Solomon. 42 Hi Solomon ya nun-ap-apud Jerusalem ya am-in hanadah bobled Israel hi nap-at an toon. 43 Nate ot milubuk nah Boblen David ot nan imbabalenan hi Rehoboam di nihannot ke hiyan numpatul.