22
Kinalyan nan profetas an hi Mikaiah hi Ahab
(2 Chronicles 18:2-27)
Hay Israel ya Syria ya uggeda nunggubat hi duwan toon, mu handih mikatlun toon ya immeh Jehoshaphat an patul di Judah an e nanibon Ahab an patul di Israel.
Handih ugge ni-an immeh Jehoshaphat ad Israel ya kinalin Ahab nadah opisyal nay “Hanan Ramoth Gilead ya boble taku. Mu tipet ug-ugge taku binangngad nah patul di Syria?” Ot kediyen immalih Jehoshaphat ya kanan Ahab ke hiyay “Daan mot baddanganak ta eta gubaton di Ramoth Gilead?”
Hinumang Jehoshaphat an kananay “Damana! Nundadaanak an bumaddang ke he-a te hintulang ta mo. Takon nadan tindaluk ya nangamung kan mummandal ke dida. Damana bon usalom nadan kabayuk. Mu mahapul an inilaon ta ni-an hin nganney kanan Apu Dios.”
Ot ayagan Ahab nadan opat di gatut an profetas na ot kananan diday “Nganney punnomnom yu, an etaku gubaton di Ramoth Gilead weno adi?” Himmumang dan kanan dan hiyay “Om, etaku gubaton dida ot nunna-ud an pangapputon ditakun Apu Dios.”
Mu kanan Jehoshaphat di “Kon maid di profetas APU DIOS hitun punhanhanan taku?”
Kanan Ahab di “Waday ohan hi Mikaiah an imbabalen Imlah, mu kahingngitak te maid di maphod hi kalyonan ha-on. Ad-adit nangamung!” Kanan Jehoshaphat di “Adim iathinay kalim! Maphod di donglon taku damdamay kalyona.”
Ot itud-ak Ahab di oha nadah opisyal nan e mangayag ke Mikaiah ta mangin-a-ali.
10 Didan duwan patul an numbulwati dah bulwatin di patul ya inumbun dah ubunan di patul nah pun-ilikan an nih-up nah hoob di Samaria. Am-in nadan profetas ya wada dah hinangngab dan mun-abig da. 11 Waday ohan didan hi Sedekiah an imbabalen Kenaanah an nangapyah hahakgud an gumok ya kananan Ahab di “Kanan Apu Dios di ‘Datuwey usalom an makipatte nadah iSyria ot nunna-ud an paka-apputom dida.’ ” 12 Ya am-in nadan profetas ya athidiy kinali da. Kanan day “Em gubaton di Ramoth Gilead ot nunna-ud an mangapput ka te pangapputon dakan APU DIOS.”
13 Hanan opisyal an e nangawit ke Mikaiah ya kananan hiyay “Tibom ot te am-in nadan udum an profetas ya kanan day mangapput nan patul. Kinali, mahapul an athidi damdamay kalyom!”
14 Mu hinumang Mikaiah an kananay “Ha-oy ke ya isapatak hi ngadan APU DIOS an wadat nangamung an hay kalyona ya abuy kalyok.”
15 Dimmatong hi Mikaiah ya kanan Ahab ke hiyay “Mikaiah an ume kamin Jehoshaphat an mangubat nadah iRamoth Gilead weno adi?” Himmumang hi Mikaiah an kananay “Om! Ekayu ot nunna-ud an mangapput kayu te pangapputon dakayun APU DIOS.”
16 Kanan Ahab ke hiyay “Namingkaat an kinalik ke he-an hay makulug ya ammunay kalyom hi ngadan APU DIOS?”
17 Ot ahi kanan Mikaiah di “Tinibok nadan tindalun di holag Israel an nawahit dan am-in hanadah duntug, umat da nadah kalneron maid di mumpattol ke dida. Indani ya kanan Apu Dios di ‘Datuwen tatagu ya maid di mangipangpangulun dida. Paanamuton yu didat luminggop da.’ ”
18 Kanan Ahab ke Jehoshaphat di “Tibom! Kinalik tuwalin he-an maid di maphod an abigona mipanggep ke ha-on te ad-adit nangamung.”
19 Intuluy Mikaiah an kimmalin kananay “Donglon yu tun kalyon APU DIOS! Tinibok hi APU DIOS an inumbun nah ubunana ya timmaddog dan am-in nadan anghel nah paldang na. 20 Indani ya kanan APU DIOS nadah anghel di ‘Dahdiy umen e manaul ke Ahab an patul di Israel ta ena gubaton di Ramoth Gilead ta mateh di?’
Ya waday oha on hinnatkon di kalyonat maid di kapotok na. 21 Loktat ya immeh hinangngab APU DIOS di ohan espiritu ot kananay ‘Ha-oy di umen e manaul ke hiya.’ 22 Kanan APU DIOS di ‘Nganney atom?’
Kanan nan espirituy ‘Umeyak ta ek punlangkakon am-in nadan profetas Ahab.’ Ya kanan APU DIOS di ‘Eka, ot nunna-ud an mahaul.’ 23 Kinali, athituy naat an impunlangkak APU DIOS hantudan profetas mu, mu hiya metlaing di nangiolden an mate ka!”
24 Indani ya immeh Sedekiah an imbabalen Kenaanah ot ampingonah Mikaiah ya kananay “Kon-ana ni-boy nanayanan nan Espiritun Apu Dios ke ha-on ot kumalin he-a?”
25 Kanan Mikaiah di “Ahim inilaon hantuh eka mitalu nah nitalun kuwartu.”
26 Indani ya in-olden Ahab hi oha nadah opisyal nan kananay “Alan yuh Mikaiah ya in-e yun Amon an gobernador ya nah imbabalek an hi Joash. 27 Kalyon yun didan ikalabut da ya abunay tinapay an ipakan dan hiya ya painuman dah danum inggana mibangngadak an maid di naat ke ha-on.”
28 Mu kanan Mikaiah di “Deket matagu kan mibangngad ya hidiyey kitib-anan bokon hi APU DIOS an kimmalin ha-on!” Kanana boy “Am-in kayun naamung, nomnomnomon yu datuwen kinalik!”
Hay natayan Ahab
29 Ot da Ahab an patul di Israel ke Jehoshaphat an patul di Judah ya eda ginubat di Ramoth Gilead. 30 Handih eda ume ya kanan Ahab ke Jehoshaphat di “Ha-oy ke ya hinnatkon di ibulwatik ta maid di mangimatun ke ha-on. Mu he-a ke ya mumbulwati kah bulwatin di patul.” Ot athidiy inat Ahab ot eda makigubat.
31 Hanan patul di Syria ya in-oldena hanadah tulumpulut duwan aap-apun di numpungkalesan tindalunan kananay “Ammuna nan patul di Israel an potkon yun patayon.” 32 Kinali handih tinibon nadan tindalun di Syria hi Jehoshaphat ya eda ot patayon te pangali da on hiya nan patul di Israel, mu handih pumpudug da ya muntukuk 33 ya nainnilaan dan bokon hiya nan patul di Israel ot itikod dan mamdug ke hiya.
34 Mu wada on tindalun iSyria an nipaddin naka-iptok di impana na ke Ahab hi numbattanan nan nunhu-upan nan gumok an inhuklub na. Indani ya intukod Ahab nah munmanehoh kalesanan kananay “Napanaak! Aga ot ta mibangngad tat tumayan ta tuh punggugubatan!”
35 Munggugubat da yaden dehdih Ahab an nidangkig nah kalesanan inhanggana nadah iSyria. Ya mamuddal di dalan nah liput na ot dalan am-in di dulung nan kalesana. Indanit mungkahilong ya nate.
36 Kediyen mungkahilong ya waday nangitkuk nadah tindalun kananay: “Umanamut takun am-in hi boble taku.”
37 Athidiy natayan nan patul an hi Ahab. In-e day adol nad Samaria ot milubuk hidi. 38 Hanan kalesan inusal nan nakigubat ya eda inulahan nah lobong ad Samaria an oggan pun-amhan nadan binabain pibayad day adol da. Ya naken dalan Ahab nah kalesa ya nundildilan di ahu. Hidiyen naat di immannungan handin impaabig Apu Dios.
39 Am-in nadan inat nan patul an hi Ahab, takon nan balenan naal-alkusan hi ivory ya nadan ongal an boblen kinapya na ya nitudok nah liblun di Patul di Israel. 40 Nihannot ke hiya nan imbabalenan hi Ahasiah an numpatul.
Hi Jehoshaphat an patul di Judah
(2 Chronicles 20:31—21:1)
41 Handih mikap-at an toon an numpatulan Ahab ad Israel ya numpatul hi Jehoshaphat an imbabalen Asa ad Judah. 42 Tulumpulut limay toona kediye ot mun-ap-apud Judah hi duwampulut liman toon.* 22:42 Am-in nadan patul ad Judah ya numboble dad Jerusalem handi numpatulan da. Hay ngadan inana ya hi Asubah an imbabalen Silhi. 43 In-un-unud Jehoshaphat hi pangi-en amanan hi Asa an inat nay pinhod APU DIOS. Mu uggena pina-i nadan pundayawan hi adi makulug an dios, kinali nanongnan mun-appit nadan tatagu ya munggohob dah insensoh di. 44 Hi Jehoshaphat ya maphod di pakihayyupana nah patul di Israel.
45 Am-in di inat Jehoshaphat, ya nadan gubat an nakihananggaana ya nitudok nah Liblun Nadan Patul di Judah. 46 Impakaana nah boble nadan pibayad day adol dan mungngunu nadah pundayawan di tataguh adi makulug an dios. Dadiyey natdaan an ugge nakaan handih nun-ap-apuwan amanan hi Asa.
47 Hanan Edom ya maid di numpatul hidi ot hay nun-ap-apu ya hay tinuddun di patul di Judah.
48 Ya wadaday bapor Jehoshaphat an mumbiyahed Ophir an eda umalah balituk, mu napa-i nadan bapor ad Esion Geber ot adida mo mausal. 49 Indani ya kanan Ahasiah an patul di Israel di pinhod nan maki-ey tataguna nadah tatagun Jehoshaphat an mumbapor, mu adih Jehoshaphat.
50 Handih nateh Jehoshaphat ya inlubuk dah nilubukan di aammod na nah Boblen David. Ot mihannot nan imbabalenan hi Jehoram an numpatul.
Hi patul Ahasiah di Israel
51 Handih mikahimpulut pitun toon an numpatulan Jehoshaphat ad Judah ya numpatul hi Ahasiah ad Israel ot mun-ap-apud Samaria hi duwan toon. 52 Nunliwat damdamah Ahasiah ke Apu Dios an umat ke amanan hi Ahab, hi inanan hi Jesebel ya handin patul an hi Jeroboam an nangipangpangulu handidah holag Israel an nunliwat. 53 Hiya damdama ya dinayaw na ya nunhilbin Baal umat ke amanan nihannotana ot paboh-olonah Apu Dios an Dios dan holag Israel.

*22:42 22:42 Am-in nadan patul ad Judah ya numboble dad Jerusalem handi numpatulan da.