Hay Nikadwan Liblun nadan Patul
Hay mipanggep ketuwen liblu an 2 Patul
Am-in nimpe nadan patul di Israel ya gaga-iho da. Mu dakol damdama nadah patul di Judah ya gaga-iho. Uggeda inun-unud hi Apu Dios te nadan adi makulug an dios nadan nakiboblen diday inun-unud da. Ot hanadan tatagu ya in-innat day gaga-ihon inun-unud da nadah adi mangulug ke Apu Dios.
Ugge immamlong hi Apu Dios ketuwen inat da, mu takon di athidi ya adina pinhod an iwalong nadan pinilinan tataguna. Kinali intud-ak nay profetas nat kalyana datuwen patul ya nadan tatagut itikod day gaga-ihon at-atton dat hiya ya abuy dayawon da. Handih nala-uy kaatnan toon hi adida pangun-unudan ya adida pangngolan hi kalyon Apu Dios ya in-abulut na datuwen tatagud Israel ya Judah an apputon di buhul da didat alan da didan balud hi udum an boble.
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Ginibbun Elijah di punhilbiyanan Apu Dios ot umeh langit (1:1—2:11)
2. Hi Elisha an prophet ya hay nunhilbiyanan Apu Dios. (18:1—25:30)
3. Hanadan na-na-at inggana dadagon di iAssyriay boble an Israel. (8:16—17:41)
4. Hanadan na-na-at hi boble an Judah inggana naapput nadan tataguh di ot mie dan balud ad Babylon. (18:1—25:30)
1
Hay kinalin Apu Dios an kastigun Ahasiah
Handih nateh Ahab an patul di Israel ya ginubat di iMoab di Israel.
Hi Ahasiah an nihannot an patul ya nag-an nalpu nah balkon nah mikadwan gladun di balenad Samaria ot adi pakadalan. Immitud-ak hi tatagun e makihummangan ke Baal Sebub an dios ad Ekron an ongal an bobled Pilistia ta inilaona hin mapoy-an nadan liput nat pumhod.
Mu kanan nan anghel APU DIOS ke Elijah an profetas an iTisbe di “Em damuwon nadan binaal nan patul an hi Ahasiah ta kanam ke diday ‘Tipet eyu tibon hi Baal Sebub an dios di Ekron an kay maid di Dios takuh tud Israel? Gapu te athina ya eyu kalyon nah patul hituwen kanan APU DIOS: Munnanong kan mibakbakillang nah kamam te adika pumhod. Ya nunna-ud an mate ka!’ ”
Ot umeh Elijah an inun-unud nay kinalin Apu Dios. Handih nibangngad nadan intud-ak nan patul ya kananan diday “Tipet ekayu nibangngad?”
Himmumang dan kanan day “Dinammu dakami nah ohan tagun kananay mibangngad kamit kalyon min he-ah tuwen kinalin Apu Dios: ‘Kon maid di Dios hitud Israel ta baalom di tatagum an e makihummangan ke Baal Sebub an dios di Ekron? Gapu te athinay inat mu ya adika pumhod ta munnanong ka nah kamam. Ya nunna-ud an mate ka!’ ”
Kanan nan patul di “Nganney ang-ang nan tagun nanamun dakayu?”
Kanan day “Nadutdutan di bulwatina ya lalat di balikis na.”
Kanan nan patul di “Ay, hi Elijah diye!” Indani ya intud-ak Ahasiah di ohan ap-apun di tindalun ibbanay naliman tindaluna ta eda dopapon hi Elijah. Indani ya hinamak diyen ap-apun di tindaluh Elijah an um-umbun nah duntug. Kananan hiyay “Muttatyun Apu Dios, in-olden nan patul an maki-ali kan dakami.”
10 Himmumang hi Elijah an kananay “Deket muttatyuwak ke Apu Dios an hidiyey kanam ya hana ot ta umaliy apuy an malpud kabunyan ta gobhon daka ya nadan tindalum!” Pinghanadi ya immaliy apuy ot patayonah diyen ap-apu ya nadan tindaluna.
11 Immitud-ak bo nan patul hi ohan ap-apun di tindalun ibbana boy naliman tindalunah kad-an Elijah ot kanan da bon hiyay “Muttatyun Apu Dios, in-olden nan patul an dumayyu kad uwani!”
12 Himmumang hi Elijah an kananay “Deket muttatyuwak ke Apu Dios an hidiyey kanam ya hana ot ta umaliy apuy an malpud kabunyan ta gobhon daka ya nadan tindalum!” Pinghanadi ya immali boy apuy ot patayonah diyen ap-apu ya nadan tindaluna.
13 Impitlun nan patul an immitud-ak hi ap-apun di tindalun ibbana boy naliman tindaluna. Timmikkid da nah duntug ot mundukkun hidiyen ap-apuh hinangngab Elijah an mumpahpahmok an kananay “Muttatyun Apu Dios, homkon dakami hantudah tindaluk, ta adi dakami patayon! 14 Nate nadan duwan ap-apu ya nadan tindalu da gapuh apuy an nalpuh kabunyan, mu homkonak anhan!”
15 Kanan nan anghel APU DIOS ke Elijah di “Mikuyug kan hiyan dumayyu ya adika tumakut.” Ot maki-eh Elijah nah ap-apun di tindalu ot ume dah kad-an nan patul.
16 Kanan Elijah nah patul di “Hituwey kanan APU DIOS: ‘Gapu te immitud-ak kah e makihummangan ke Baal Sebub an dios di Ekron an kay hanan maid di Dios hitud Israel ya adika pumhod, mu mate ka!’ ”
17 Immannung hidiyen kinalin APU DIOS an impaabig nan Elijah ot mateh Ahasiah. Ya gapu te maid di lalakin imbabalen Ahasiah ya hi Joram an tulang nay nihannot ke hiyan numpatul handih mikadwan toon hi nun-ap-apuwan Jehoram an imbabalen Jehoshaphat an patul di Judah.
18 Am-in nadan inat Ahasiah an patul ya nitudok nah Liblun Nadan Patul di Israel.