2
Ya gapu te wadan dakayu nan balun biyag ya mahapul an itikod yun mangat hi gaga-iho. Adi kayu munlangkak, adiyu kahinkulkuluggon, adi kayu maka-amo ya adi kayu makammadngol. Hapulon takuy kalin Apu Dios an umat nah ka-itungon golang an hay inumonay hapulonat mihamad di pangulug yun Jesus an mangihwang ke ditaku. Athidiy aton yu ot ininnila taku mo nan ongal an naminhod Apu Dios ke ditaku.
Punnanongon takuy pundinol takun Jesu Kristo an kalpuwan di biyag an munnananong, takon di ugge inabulut di udum an tatagu, te hiya ya mialig nah batun pangipataddogan hi bale an binalon nadan mangapyah bale, mu hiyay pinilin Apu Dios an makahhapul. Ya ditakun wada moy balun biyag na ya iabulut takuy adol takun mialig nah batun mikapyah balen Apu Dios. Pinili ditakun padinan mangiat hi pinhod nan dadiye nadan maphod an aton takun mialig nadah miappit ke hiyan abulutona gapu ke Jesu Kristo. Wada nan nitudok an kalin Apu Dios an kananay
“Waday tudduwok an tagud Zion an mialig nah batun makakkaphod an pangipataddogan hi bale. Ya nadan mangidinol ke hiya ya adida muntutuyuh nundinolan dan hiya.”
Ta hidiye nan ditakun mangidinol ke hiya ya ongal di kiatanan ditaku. Mu nadan adi mundinol ke hiya ya diday nialigan nan impitudok Apu Dios an kananay
“Hanan batun binalon nadan mangapyah bale ya hidiye ot ahan di nahamad an pangipataddogan hi bale.”* 2:7 Psalm 118:22-23
Ya hay bo ohah impitudok Apu Dios ya kananay
“Hituwen batuy kihupdugan di tatagu.”
Dadiyen tatagun mihupdug ya diday ugge nangun-unud nah kalin Apu Dios, ta hidiye nan makastigu dan hidiye tuwaliy maat ke dida.
Mu ditakun mangulug ya pinili ditakun Apu Dios an tataguna ya kay taku niohhan bimmoble te ohay un-unudon taku. Ya ditakuy umat nadah padin pungngunuwona. Ya ditaku boy pinili nan mangipainila nah maphod an inat nan ditaku. Handi ya kay taku wadah tapol te ugge taku inilah Apu Dios, mu ad uwani ya pinat-alan ditakun hiya. 10 Handi bo ya ugge taku nibilang an tatagun Apu Dios ya ugge taku inilay mipanggep nah homok na. Mu ad uwani ya nibilang takun tataguna ot gibokon takuh diyen homok na.
11 Dakayun kaibaiba, nomnomon takun kay taku bisita ya abu tuh luta te hi langit tuwaliy kiha-adan taku. Ta hidiye nan bokon nadan gaga-ihon pun-an-anlaan di adol takuy gagamgaman taku tuh luta te hidiyey manadag hi pangulug taku. 12 Hay maphod di ipatibo taku nadah adi mangulug ta takon di pihulon ditaku ya loktat ta inilaon dan nalpun Apu Dios di kaphod takut dayawon da hantuh aliyan nan Ap-apu takun hi Jesu Kristo.
Hay pangun-unudan hi ap-apu
13 Gapuh pamhod takun Apu Dios ya un-unudon taku nadan aap-apun di gubilnu taku umat hi patul an katagtag-ayan an ap-apun di boble. 14 Ya un-unudon taku bo nadan aap-apun tinuddunan mangastigu nadah nabahulan ya mambal nadah mangun-unud hi linteg. 15 Te hay pinhod Apu Dios ya hay maphod di aton takut matikod di kumpulnan oggan kalyon nadan tatagun na-ala on kinali day pinhod da. 16 Man-u te libli takun mangat hi pinhod taku, mu bokon hidiyey pangigadulan an mangat hi gaga-iho te ditakun nibilang an muttatyun Apu Dios ya mahapul an hay maphod di aton taku. 17 Lispituhon takuy ibba takun tagu ya ipatibo takuy pamhod taku nadah ibba takun mangulug, tumakut takun mangat nadah adi pinhod Apu Dios ya lispituwon takuy ap-apu tuh boble taku.
Hi Jesus di pangiun-unudan hi pangippolan hi ngannen holholtapon taku
18 Dakayun muttatyu ya mahapul an un-unudon yu ya lispituwon yuy kon muttatyun dakayun. Bokon ya abu nan maule weno maphod di pangat nan dakayuy un-unudon yu, mu takon nadan mabungot an apuyu. 19 Te hay tagun munholholtap gapuh ad-adin nakapyan hiya, mu inippol na te mangun-unud ke Apu Dios ya hiyay matbal. 20 Mu deket waday bahul yu ta hidiyey gapunah pangipaholholtapan dan dakayu ya maid di kidayawan yu takon di ip-ippolan yu. Mu deket takon di maid di bahul yu ya na-ala on impaholholtap dakayu ya tobalon dakayun Apu Dios hi pangippolan yu. 21 Te hay pinhod Apu Dios ke ditaku ya ippol takuy punholholtapan takud uwani. Takon hi Kristo ya nunholholtap gapun ditaku, kinali hiyay pangiun-unudan taku. 22 Hiya ya maid di bahul na ya maid di ena nunlangkakan yaden nunholholtap. 23 Takon di impanadngolan da ya uggena hinumang hi gaga-iho. Ya takon di namahig di nangipaholholtapan dan hiya ya uggena imbalo, mu indinol nan am-in nadan ma-ma-at ke hiya ke Apu Dios an maandong di punhumalyana. 24 Ingkaten Jesus nah krus di liwat takut itikod takun munliwat ta hay maphod di aton taku. Ya gapuh natayana ya nihwang taku. 25 Handi ya umat taku nadah kalneron natalak, mu ad uwani ya nibangngad taku mo ke Jesus te hiya tuwaliy mangipaptok ke ditaku.
Hay nitugun hanadah nungkalahin

*2:7 2:7 Psalm 118:22-23