HAY NAMANGULUN TUDOK PEDRO
1
Hituwen tudok ya nalpun ha-on an hi Pedro an ohan natuddun apostoles Jesu Kristo. Muntudokak ke dakayun mangulug an timmayan hi bobleyu ot miwahit kayuh kabobbobleh nad Pontus, ad Galatia, ad Capadocia, ad Asia ya ad Bitinia. Dakayuy pinilin Ama takun hi Apu Dios an tataguna te ninomnom na tuwali handih pinghanan ditakuy pumbalinon nan Espiritunan tatagun mangun-unud ke Jesu Kristo ta gapuh natayana ya pakawanan Apu Dios di liwat taku.
Hana ot ta hi Apu Dios ya nanongnan maulen dakayu ya palinggopon dakayu.
Hay kahamad di pangulug taku
Madayaw hi Apu Dios an hi Aman nan Ap-apu takun hi Jesu Kristo te hiya ya ongal di homok nan ditaku te gapuh nunmahuwanan Jesu Kristo handih natayana ya waday balun biyag taku. Ta hidiye nan ongal di namnama takun ahi makiha-ad ke hiyat nangamung. Ya waday ih-ih-od nan ditakun hidiye ya munnananong te adi mapa-i ya adi matalak weno malumman. Ya gapuh kabaelana ya ipaptok ditaku gapuh pangulug takun Jesus ingganay ipaannung na nan nihwangan taku hantuh kapoppogan di luta.
Kinali mun-am-amlong taku takon di dakol di holholtapon takud uwani tuh luta. Te datuwen punligligatan takuy kapatnaan di pangulug taku hin nahamad weno adi. Takon nan balituk an mabalin an mapa-i ya kah-in di ayugon ta mamahmay kinabalituk na. Ot immam-ana mon mahapul an mapatnaan di pangulug takun nabalbalol mu hay balituk. Ta deket makulug an nahamad di pangulug taku ya ditakuy madayaw ya matbal hantuh pumbangngadan Jesu Kristo. Takon di uggeyu tiniboh Jesus ya kapyanan ongal di pamhod yu ya dinol yun hiya, kinali ongal di amlong yun maid di kiingngohana. Hay gapun diyen amlong yu ya hay nihwangan yun hidiyey ginun-ud yuh nangulugan yu.
10 Hituwen nihwangan taku gapuh ulen Apu Dios ya impaabig na handidah profetas na dih done. Mu uggeda nakaawwatan di ine-ena ot adaadalon day mipanggep ketuwe. 11 Pinhod dan inilaon hin kakon-ana ya hin nganney innunan maat hidiyen kihwangan te nan Espiritun Kristo an wadan dida ya impainilanan diday ahi punholholtapan Kristo ya hay ahina kidayawan. 12 Mu impainilan Apu Dios ke datuwen profetas an bokon kediyen tiempo day umannungana. Ot deyan ad uwanin tiempo takuy nangipaannungana. Hidiyen inabig dan kiphodan taku ya dadiyey impainilan nadan nangitanuttuduh kalin Apu Dios ke dakayu. Ya hay bimmaddang ke didan immalin e nuntuttudun dakayu ya nan Espiritun Apu Dios an nalpuh langit. Takon nadan anghel ya ihik da damdaman inilaon di mipanggep ketuwe.
Mahapul an midayaw hi Apu Dios hi am-in nah aton taku
13 Ta hidiye nan mundadaan taku ya halipat-an takut hay maphod di aton taku ya mundinol taku nah ulen Apu Dios ke ditaku hantuh ahi bo aliyan Jesu Kristo. 14 Ot gapu te nibilang taku mon imbabalen Apu Dios ya mahapul an hiya moy un-unudon taku ta bokon nan pangi-e taku handih ugge taku nanginilaan ke hiyay un-unudon taku. 15 Mahapul an maphod taku te hi Apu Dios an nangibilang ke ditakun imbabalena ya makaphod 16 te kanana nah impitudok nay “Mahapul an ip-iphod yuy pangi-e yu ta umat kayun ha-on an makaphodak an abu.”* 1:16 Tibon yuy Lebiticus 11:45 ya 19:1-2.
17 Ya nomnomon yu an nan kanan yun hi Amayu nah pundasalan yu ya nun-iingngoy punhumalyanan am-in hi tagu. Mahmahanan am-in di at-atton taku, kinali mipalpud uwanin matagu taku tuh luta ya mahapul an iphod takuy pangi-e taku an tumakut takun mangat nadah adina pinhod. 18 Te inila yun bokon nadan mauma, umat hi pihhu weno balituk di namoklah kakastiguwan taku gapu nah gaga-ihon pangi-en binoltan taku handidah aammod taku, 19 mu hay biyag Kristoy namoklah liwat taku handih immayuy dalana. Hiya ya mialig nah maphod an kalneron oggan iappit handidan aammod taku ke Apu Dios. 20 Ninomnom tuwalin Apu Dios an hi Jesus di mangikateh liwat taku handi uggena lintu hantudan wadad uwani. Mu uggena impaannung hituwe ingganad uwanin tuwen madatngan di kapoppogan di luta. 21 Gapuh inat Jesus ya waday pangulug yu ya dinol yun Apu Dios an nunmahu ke hiya handih natayana ot mumbangngad hi langit an kidayawana. Kinali ad uwani ya hi Apu Dios ya abuy kulugon taku ya pangidinolan takuh pakitaguwan takun munnananong.
22 Ot gapuh pangun-unudan yuh tuttudun Apu Dios ya maphod moy pangi-eyu, ta hidiye nan nahamad moy punhimpopohhodan yu. Ya mahapul an punnanongon yuh diye. 23 Wada moy balun biyag taku te handih nangulugan taku nah waday kabaelana ya munnananong an kalin Apu Dios ya nipidwa takun niimbabale an hay nangiimbabalen ditaku ya hi Apu Dios an munnananong ta nangamung. 24 Hituwe ya miunnud nah nitudok an kananay
“Am-in di tagu ya mialig da nah holok an deket nate ya makleng. Ya am-in di kidayawan di tagu ya umat hi habung di holok an deket nakleng ya mag-a. 25 Mu hay kalin nan Ap-apu taku ya munnananong ta nangamung.”
Hituwen kalin nan Ap-apu taku mipanggep hi pamhod nan ditaku ya nituttudu ke dakayu handi.

*1:16 1:16 Tibon yuy Lebiticus 11:45 ya 19:1-2.