5
Dakayu ken kakadangyan ya donglon yu tun kalyok ke dakayu. Kudukdul nay u-umyung kayuh punnomnoman yuh ahi pangastiguwan Apu Dios ke dakayuh udum hi algo gapuh liwat yu. Maid di hilbin di kinadangyan yu te ahi matalak, maid di hilbin di dakol an bulwati yu te ahi madunut. Ya ahi madadag nadan balituk yu ya pihhuyu. Hidiyey pangimatunan an mahumalya kayu. Ahi dakayu kastiguwon ke Apu Dios te naimut kayu ya tinagan yuy amung hi ikadangyan yu. Inilan Apu Dios an hay ingkadangyan yu ya nadan tinangdan di impungngunungunu yuh payo yun uggeyu indat. Ta deyan mumpahpahmok dan Apu Dios an Kabaelanan am-in. Hiya an Dios ya donglonah tuwen pumpahpahmokan dan hiya.
Pun-an-anlaan yuy nalam-ay an nitaguwan yu te wadan am-in di mahapul yu, mu uggeyu ninomnom nan algon pangastiguwan Apu Dios ke dakayu. Umat kayu nah bakan tinaganay kakan hi holok ot tumaba, mu uggena inilan nagtud di algon kaklongana. Ya hay bo ohan gaga-ihon inat yu ya takomboy maphod nadan tatagun maid di bahul da ya eyu kattog anhan indiklamu dida ya pinate yu nadan adi pakaibbalo.
Abunah tuwen kalyok ke dakayun kakadangyan.
Hay pun-an-anusan takun mangulug
Mun-anus kayun kaibaiba, anusan takuy ligat inggana hantuh kibangngadan nan Ap-apu takun hi Jesus. Tibon yuy pun-an-anus nadan munliyak an munhood hi udan ta ahida muntanom ne hinhin-od da bot mat-ong ta ahida aniyon. Athitu kuma damdamay pun-anus yun munhood hi kibangngadan nan Ap-apu taku. Pakodholon yuy nomnom yu ya mangun-unud kayun hiya te gagala ya umali.
Dakayun kaibaiba, adi kayu munhimpipihul ya munhintutumbuk ta adi dakayu kastiguwon ke Apu Dios te gagala mo ya umalin munhumalyah tatagu.
10 Nomnomon yun kaibaiba handidan profetas an intud-ak Apu Dios an mangipainilah kalinan inan-anusan day ligat, diday pangiun-unudan yun mangan-anus hi punligligatan yu. 11 Inila takun maka-an-anla da mo te inan-anusan day ligat da takon di nahalman di hinolholtap da. Athidi damdama ke Job an nahalman di nunligligatana, mu inan-anusana ot uggena inwalong di pangulug na. Ya handih udidina ya impatibon Apu Dios di ongal an homok na ya baddang nan hiya. Athidi te ongal di homok ya pamhod Apu Dios hi tataguna.
12 Hay oha bon importanten kalyok ke dakayun kaibaiba ya adiyu isapatan Apu Dios weno hi kumpulna hin waday kalyon yu. Na-ala ya kanan di om, hin om ya adi, hin adi ta adi dakayu kastiguwon ke Apu Dios.
13 Deket wadan dakayuy maligligatan ya mahapul an mundasal ke Apu Dios. Ya dakayu ke damdaman mun-am-amlong ya ikankanta yuy pundayaw yun Apu Dios.
14 Ya deket waday ibba yun mundogo ya maphod di ipaayag na nadan mangipangpangulun dakayun mangulug ta idasalan da ya ha-adan dah lanay adol nah pumbagaan dah baddang Apu Dios ta makaan di dogona. 15 Deket kediyen pundasalan da ya waday pangulug dan Apu Dios ya makulug an pumhod ya deket waday liwat na ya mapakawanan.
16 Ta hidiye nan am-in kayu ya waday oha on kalyonay nunliwatanah ibbana ya munhindadasal kayu ta pumhod kayu. Ya nomnomon yun ongal di kabaelan di dasal nan tagun nahamad di pangulug nan Apu Dios, 17 umat ke Elijah an ohan profetas Apu Dios dih done. Hiya ya tagun umat ke ditaku, mu inhamahamad nan nundasal ke Apu Dios ta adi umudan, ya makulug peman an ug-ugge immudan hi tuluy toon ta onom di bulan. 18 Ya handih nundasal bot umudan ya immudan ot tumagu day nitanom.
19 Dakayun kaibaiban mangulug, kal-ina ket wadan dakayuy iwalong nay pangulug na, mu waday ohan dakayun manugun ke hiya ta mibangngad nah makulug an pangulug 20 ya binaddanganah diyen tagu ot ugge nihi-an ke Apu Dios ta nangamung. Ya gapu kediyen inat na ya am-in di liwat diyen tagu ya pakawanan Apu Dios.