2
Hay dasal Hannah
Nundasal hi Hannah an kananay “APU DIOS, ongal di amlong kun he-a te binaddanganak ta hidiye nan katataw-ak mo nadan mamihul ke ha-on. Maid di udum an umat ke he-a, APU DIOS an makakkaphod. Ya maid di udum an mialig hi batun kihikugan hin bokon he-a ya abu.
APU DIOS, patikodom nadan mumpahhiyan kumalikali te he-a ya abun Ap-apuy nanginila hin ad-adi weno maphod di at-atton di ohan tagu ta nangamung kah atom ke hiya. 4-5 Hanadan nungkal-ot an tatagu ya loktat ta mumbalin dan nakakkapuy umat nah nagi-un pana. Ya nadan nakapuy ya mumbalin dah nakakkal-ot. Hanada bon kakadangyan handi ya eda mo bumuntul hi kanon da. Ya nadan maagangan handi ya adida mo makudangan hi kanon da. Athidi bo nah babain adi pakaimbabale an wada moy pituh imbabalena, mu nan babain dakol di imbabalena handi ya u-umyungan te nama-id nadan imbabalena.
Kabaelam bon poppogon di biyag di tagu ya ipaem di linnawana nah boblen di nate an kanan dan kadungayan ya kabaelam bon taguwon di nate. He-a ya pumbalinom an nawotwot di udum an tatagu ya pumbalinom an kadangyan di udum. Athidi boh saad an pumbalinom an natag-ey udum ya nababay udum. Ya pakadangyanom nadan nakawwotwot ya pumbalinom didan natag-en aap-apun ongal di kabaelan da. Maat mu, APU DIOS, datuwe te he-ay nunlutuh luta ya inhamad mun inha-ad nah kiha-adana ya mipuun nah ine-ena.
He-a, APU DIOS ya ipaptok mu nadan tatagun mangun-unud ke he-a. Mu nadan gaga-ihon tatagu ya ipaem dida nah tapottapol an boblen di nate. Ya nan tagun idinol nah olot na ya abu ya adi mabalin an mangapput.
10 He-a, APU DIOS ya humalyaom am-in di tagu tuh luta ta patibom di namahig an boh-ol mu nadah buhul muh panadagam ke dida. Te he-a an wadah langit ya ipaalim di namahig an pangastigum ke dida. Mu wada nan tinuddum an mumpatul an pangidatam hi ongal an kabaelanat maid di pakaapput ke hiya.”
11 Immanamut da Elkanah boble dad Ramah, mu nibatih Samuel ad Silo ta munhilbin APU DIOS hidih kad-an Eli an padih di.
Hanadan gaga-ihon imbabalen Eli
12 Hanadan imbabalen Eli ya gaga-iho da. Adida un-unudon hi APU DIOS ya adida pagan-anu hin munliwat dan hiya weno adi. 13 Ya adida lispituwon nan olden an un-unudon nadan padi mipanggep hi alan da nadah iappit di tatagu. Adida had-on nan midat ke dida. Tugunon da nan muttatyu dat deket waday immalin mun-appit on 14 takon di dehdin nibang-ot nan dotag ya ituduk na nan tulun tobong an niohhay palat nat nan kumpulmin tudukona ya kananay hidiyey atal nan padi ne inadu na. Athidiy inainat dadiyen imbabalen Eli hi am-in hanadah iappit nadan umalin mun-appit an holag Israel ad Siloh. 15 Hay oha boh oggan da aton ya takon di ugge ni-an niappit nan dotag nah pun-appitan ya ugge ni-an nakaan nan taba ya tugunon day muttatyu dat kanana nah tagun mun-appit di “Umidat kah dotag nah padi, mu bokon hay nalutu te adina pinhod. Maatay pinhod na ta itbong na.”
16 Deket kanan nan taguy “Adi! Indanit kaanok ni-an nan tabanan maghob ta ahim alan di kumpulnan pinhod mu.” Mu hay oggan ihumang nan muttatyu ya kananay “Adi! Iyalim ot ya abu te mahapul metlaing an alak te deket adim ya pulhok.”
17 Athidiy in-innat nadan imbabalen nan padin hi Eli nadah mun-appit ke APU DIOS. Impatibo dan maid di lispitu da nah niappit ke datuwen inat da. Ya hituwe ya ongal an bahul ke APU DIOS.
Handih wadah Samuel ad Siloh
18 Hanan ungan hi Samuel ya ingngunuwanah APU DIOS. Ya ibulbulwatina damdama nan kanan dan ephod an bulwatin di padi. 19 Katootoon on ingkapyaan inanah bulwatin ena idat ke hiya nah pangayan dah eda pun-appitan ke APU DIOS. 20 Ne oggan bendisyonan nan padin hi Eli didan himbale an kananan Elkanah di “Hana ot ta idatan dakan APU DIOS hi udum an imbabalem ketuwen inayam ta mihannot tuh imbabale yun indat nan APU DIOS.”
Deket nagibbu on immanamut da. 21 Indani ya immannung hidiye an binendisyonan APU DIOS hi Hannah ot mawaday udum an imbabale dan tulun lalaki ya duwan babai.
Hay namoh-olan
Hanan imbabale da an hi Samuel ya immongngal an nunhilbin APU DIOS.
22 Hi Eli ya naam-ama mo ya inilanay mipanggep ke dadiyen gaga-ihon at-atton nadan imbabalena hi am-in hanadah holag Israel an mun-appit. Dingngol na pay an ihuyohuyop dadiyen imbabalena nadan binabain mumpaptok nah hogpan nah Balen APU DIOS. 23 Ot kananan diday “Tipe mo anhan ta athidiy kayu? Indatdatong di tatagun ha-on di mipanggep nadah gaga-ihon at-atton yu. 24 Adi maphod dadiyen inainat yun imbabalek an kanalkalyon nadan tatagun APU DIOS! 25 Deket numbahul di taguh ibbanan tagu ya damanan bumaddang hi APU DIOS an mangipanu kediye. Mu deket hi APU DIOS di numbahulan di tagu ya maid moy mangitakdog ke hiya.”
Mu datuwen imbabalena ya uggeda metlaing dingngol di tugun amada te ninomnom mo tuwalin APU DIOS an patayon dida gapu ke dadiyen himpappangen atoaton da.
26 Hi Samuel ya mungkaongal ya mungkaudman di inilana ya matbal hi tatagu ya ke APU DIOS.
Hay naabig mipanggep hi pamilyan Eli
27 Indani ya wada on profetas Apu Dios an immali ke Eli ot kananan hiyay “Hituwey kanan APU DIOS ke he-a ‘Inilam an handih nunhimbutan handidan aammod mu nah patul ad Egypt ya numpainilaak ke dida.’ 28 Ot tudduwok hiya ya nadan holag nan mumbalin an padik an mun-appit ke ha-on hi maghob ya mangibulwati nah ephod an bulwatin di padi ta makihummangan dan ha-on. Ya indat kuy kalebbengan dan midatan hanadah iappit di holag Israel ke ha-on. 29 Ya tipet maid di lispitu yu nadah niappit ke ha-on ta namahig an pinhod yu ot pay an alan dadiyen iolden kun iappit di tataguk ke ha-on? Tipet iabulut mu nadan imbabalem an alan day kapkaphodan an dotag ke dadiyen niappit ta itabtaba da? Hidiyey kitib-anan ong-ongal di pangidayaw mu nadah imbabalem mu ha-on.
30 Ha-oy an AP-APU an Dios di holag Israel ya insapatak handi an nadan nahlagan yu ya nadan holag day mumpadin munhilbin ha-on ta nangamung. Mu ad uwani ya poppogok ta nadan mundayaw ya abu ke ha-on di ibilang ku. Ya nadan adi mundayaw ke ha-on ya adik ibilang dida. 31 Ahi madatngan di tiempon patayok am-in di kat-agun linalakih pamilyam ya hi pamilyan nadan iibam ta maid hi pamilya yuy maam-ama. 32 Ahika u-umyungan ya mahakit di nomnom mun mangang-ang an man-u nadan udum an ibbam an holag Israel te mabendisyonan da, mu nah pamilyam ya maid di e madukdukey biyag na te adida maam-ama on nate da. 33 Mu ahi waday ohan holag mun ahi mumpadin munhilbin ha-on, mu ahi u-umyung an mama-id di namnamana. Ya hay kakulugana ya maid di maam-ama nadah holag mu te kimmat-agu da on nate da. 34 Ya hay panginilaam an umannung datuwen kinalik ya mundihhan an mate nadan duwan imbabalem an da Hopni ke Pinehas.
35 Bokon mo hay holag muy pumbalinok an padi, mu ahik tudduwon di ohan padin makangngun-unud an mangat hi pinhod ku. Ahik idatan hi holag nat ingunuwanat nangamung nan ahik tudduwon an patul. 36 Hanadan matdaan nah pamilyam ya ahida munyuung ke hiya ya mumbaga dan hiyah pihhu ya makan. Ya ahida kanan ke hiyay ‘Alan dakami anhan an bumaddang ke dakayun papadit waday pangal-an mih kanon mi.’ ”