1 Samuel
Hay mipanggep ketuwen liblu an 1 Samuel
Hituwen liblu an 1 Samuel ya ipainila nay na-na-at handih kataggun Samuel. Hi Samuel di naguddidin huwes an nangipangulu nadah holag Israel. Hiya boy nangitakdog nadah holag Israel ke Apu Dios.
Muden nginohe dah Apu Dios ot ipilit dan mahapul day tagun mumpatul ke dida umat nadah udum an boble. Ot takon di athidin nungngohe da ya in-abulut Apu Dios an maat nan imbaga da ot tudduwonah Saul an pumpatul da. Man-uh lappuna te maphod hi Saul an patul, mu indani ya numbalin an mumpahhiya ot uggena mo inun-unud hi Apu Dios.
Ot hidiye nan ninomnom Apu Dios an mahapul an kaanonah Saul an patul nadan holag Israel ta ihannot nah David an makangngun-unud am-in hi pinhod Apu Dios. (13:14)
Hay nanguddidin nitudok ketuwen liblu ya hay mipanggep hi numpaligligatan Saul ke David te umamoh panganapputan David hi buhul di Israel. Hay oha bo ya umamo te nundingngol hi David nadah holag Israel.
Hituwey nitudok ketuwen liblu:
1. Hay nitungawan Samuel ya hay nun-ap-apuwana nadah holag Israel. (chapters 1-7)
2. Hay numpatulan Saul ad Israel ya hay uggena nangun-unudan ke Apu Dios. (chapters 8-15)
3. Hay natudduwan David an mihannot ke Saul an mumpatul nadah holag Israel ya hay numpaligligatan Saul ke David. (chapters 16-30)
4. Hay natayan Saul. (chapter 31)
1
Hay nitungawan Samuel
Wada on tagun holag Eplaim an hi Elkanah di ngadana an imbabalen Jeroham ya inap-apun Elihu an nahlag hi pamilyan Tohu an holag Sup. Hiya ya numbobled Ramah nah mabilid ad Eplaim. Hi Elkanah ya duway inayana an da Hannah ke Peninnah. Man-un Peninnah te waday imbabalena, mu hi Hannah ya maid.
Katootoon on ume da Elkanah ad Siloh an e mundayaw ke APU DIOS an Kabaelanan am-in ya eda mun-appit ke hiya. Kediyen tiempo ya nadan duwan imbabalen Eli an da Hopni ke Pinehas di padin APU DIOS hidi. Deket e nun-appit hi Elkanah on idattanay pamilyanah dotag. Idat nay ohan atal ke Peninnah ya hin-oh-a damdama nadah imbabalena. 5-6 Mu hi Hannah ya duwan atal di idat na te hiyay impakappinhod na takon di maid di imbabalena te impumbalin APU DIOS an nabati. Ot gapu te adi pakaimbabaleh Hannah ya hi Peninnah an makipulloh pamhod Elkanah ya tanaltalanggaana ya bana-inanah hiya. Athidiy ma-ma-at hi katootoon nah pangayan dah balen APU DIOS, ta hidiye nan ad-adiy gibok Hannah gapu kediyen at-atton Peninnah ta deke on mungkoga ya adi mangan.
Deke on kanan Elkanah ke hiyay “Hannah, tipet deke on mungkoga ka ya adika mangan? Ya tipet u-umyung ka? Kon adi kudukdul nan ongal an pamhod kun he-a mu hay himpulun linalakin imbabale?”
9-10 Waday naminghan an nagibbu dan nangan hidi nah balen APU DIOS ad Siloh ya timmaddog hi Hannah ot ume-eleh pangngelna ot mundasal an u-umyung ya taganay koga. Yaden nan padin hi Eli ya um-umbun nah ubunana nah kad-an di panto. 11 Nunsapatah Hannah nah dasal nan kananay “APU DIOS an Kabaelanan am-in, tibom tun ongal an kabulubulunak ta baddanganak anhan an muttatyum! Donglom anhan di dasal kut idatanak hi lalakin imbabalek ta isapatak an ibangngad kun he-at punmuttatyum ta nangamung. Ya takomboy adi mumpapu-lit te hidiyey kitib-anan indinol ku hiyan he-a, Apu.”
12 Kediyen mundasal hi Hannah ya ang-ang-angon Eliy tokona. 13 Hi Hannah ya ikutkutyam nay dasal nat mauwauwap di tokona, mu maid di madngol hi kalina ta hidiye nan pangalin Eli on nabutong hi Hannah. 14 Ot kananan hiyay “Tipet mabutong kan umalih tu? Itikod mun manginum!”
15-16 Kanan Hannah di “Apu, uggeyak nabutong ya uggeyak nanginuinum! Ya adim pangaliy gaga-ihowak an babai. Man-uket mundasalak ya mahmokak kattog anhan gapu nah ma-ma-at ke ha-on, kinali pun-idasal kun APU DIOS di hakit di nomnom ku.”
17 Kanan Eli ke hiyay “Malinggop ka kaya, hana ot ta idat Apu Dios an Dios takun iIsrael nan imbagam ke hiya.”
18 Kanan Hannah di “Hana ot ta maphod di punnomnom mun ha-on ta nangamung.” Immanamut ot mangan an adi mo u-umyungan.
Hay nitungowan Samuel ya hay nidinolanan APU DIOS
19-20 Nabigat ot humalaman hi Elkanah ya nan pamilyanan nundayaw ke APU DIOS ot ahida mibangngad hi boble dad Ramah.
Indani ya nawadaan hi Hannah te dingngol APU DIOS nan dasal na. Nuntungo ya lalaki ot ngadananah Samuel an hay kibalinana ya “Nakdo ke APU DIOS” te kananay “Kindok ke APU DIOS.”
Hay nangidawatan Hannah ke Samuel ke APU DIOS
21 Indani ya nadatngan boy pangayan da Elkanah ya nan pamilyanad Siloh ta eda mun-appit ke APU DIOS te hidiye tuwaliy atoaton dah katootoon ya nipaddin waday insapatanan iappit ke APU DIOS an kediyey pangipaannungana.
22 Mu kediye ya ugge naki-eh Hannah. Kanan Hannah di “Adiyak maki-ed uwani. Had-ok ta maphu tun golang ta ahiyak maki-et iek nah balen APU DIOS ad Siloh ta idinol kun hiya ta miha-ad hidit inggana.” 23 Kanan Elkanah di “Nangamung ka, atom di maphod an wadah nomnom mu. Mihtu ka mot nangamung hantuh kaphuwan tun golang. Hana ot ta paannungon APU DIOS hinaen kinalim an atom.” Ot ugge naki-eh Hannah ot ipaptok na nan golang.
24 Handih nala-uy kaatnan toon an naphu mo nan golang ya inaw-awit Hannah ot ie dad Siloh hi balen APU DIOS. Immitabin dah ohan lakin baka an tuluy toon na, hay kagodwan sakun alina ya ohan guling an mainum. 25 Nagibbun kinlong da nan bakan iappit dan APU DIOS ot ieda nan golang ke Eli. 26 Kanan Hannah ke hiyay “Apu, an immatunanak ke he-a? Ha-oy nan babain tinibom handin muntattaddog hitun mundasal ke APU DIOS. 27 Indasal kun idattanak hi imbabalek ot deya tun indat na. 28 Ad uwani ya ibangngad ku tun imbabalek ke APU DIOS ta hiyay nangamung ke hiya ingganah katayana.” Ot dayawon dah APU DIOS.