4
In-inen Boaz hi Ruth
Nabigat kediye ot umeh Boaz nah hoob diyen boblen oggan pundadammuwan di tatagu hin waday mihuhummangan. Immali nan lalakin kanan Boaz an naka-ih-up di nitulanganan Elimelek ot kanan Boaz ke hiyay “Makah tut umbun ta.” Ot umbun hidiyen tagu.
Ya inayagan Boaz di himpulun aap-apu kediyen boble ot makib-un dan dida. Kanan Boaz kediyen taguy “Nibangngad hi Naomi an nalpud Moab ya deyan kananay igattang na nan lutan din ibatan hi Elimelek. Ya hay punnomnom ku ya lebbengnan ipainilak ke he-a. Ta deket pinhod mu ya gatangom te nihnih-up di niibaam ke hiya mu ha-on. Kinali deket pinhod mun gatangon ya kalyom ad uwanin dehtu hantudan aap-apun mangngol. Mu adim ke ya kalyom ke ha-on ta gatangok. Man-uke ya he-ay mamangulun waday lebbengnan mangatang mu ha-on.”
Ya kanan diyen iban Boaz di gatangona.
Kanan Boaz di “Deket athinan gatangom hidiyen lutan Naomi ya mahapul an iinem nan balu an hi Ruth an iMoab. Ta deket waday imbabale yu ya hidiyey mibilang an imbabalen din naten inayanat hiyay mamoltan kediyen luta da.”
Kanan diyen iban Boaz di “Deket athina ya adik mo pinhod an gatangon hidiyen luta te hin kananat gatangok ya makaanan ot ya abuy ipaboltan ku nadah iimbabalek. Kinali takomboy he-ay mangatang.”
Hay ine-en nadan holag Israel ya deket waday migattang an luta ya mahapul an kaanon nan tagun mamangulun waday lebbengnan mangatang di apatut nat idat na nah mihaynod an waday lebbengnan mangatang ta kitib-anan nagibbun nihuhummangan.
Hidiyen lalaki ya kinalinan hi Boaz moy mangatang ot kaanonay apatut na ot idat nan hiya.
Kanan Boaz nadah naamung an aap-apu ya nadan udum an tataguy “Deyan tinibo yu ya dakayuy tistigun ginatang kun Naomi nan lutan din ibamin hi Elimelek an impaboltana handidah duwan imbabalenan da Mahlon ke Kilion. 10 Ya iinek moh Ruth an iMoab an inayan din hi Mahlon ta deket waday imbabale mi ya mibilang an imbabalen din naten inayanat hiyay mamoltan kediyen luta. Ta munnanong an adi mapoppog di holag dat adi makaan di ngadan da nah listaan di tatagu tuh boble taku ya dakayu nimpey tistigu.”
11 Ot kanan dadiyen naamung di “Om dakamiy tistigu. Ya hana ot ta hinaen babain umanamut hi nunhituwam ya bendisyonan Apu Dios ta umat ke da Rachel ke Leah an nahlagan di dakol an holag Israel. Athidi bon he-a an bendisyonan dakan Apu Dios ta hi am-in hanadah holag Eprathah ya kumadangyan kat mundingngol kad Betlehem. 12 Ya hana ot ta dumakol di imbabalem an idat APU DIOS umat hi kinadakol di holag Peres an imbabalen da Tamar ke Judah.”
13 Nagibbuh diye ot ianamut Boaz hi Ruth hi balena ot munhimbale da. Indani ya binendisyonan Apu Dios ot mawadaan ot mun-imbabale ya lalaki. 14 Ya kanan di binabai ke Naomiy “Madayaw hi Apu Dios te ad uwani ya indatan dakah inap-apum an ahi mangipaptok ke he-a. Hana ot ta hinaen golang ya ahi mundingngol am-in hi numboblayan di holag Israel. 15 Te hiya an imbabalen nan inapum ya hiyay ahim pundinolan hi kain-inaam. Bokon hinae ya abu, mu nan inapun ya ongal di naminhod nan he-a mu hay pamhod di pitun linalakin imbabale.”
16 In-ap-appupun Naomih diyen inap-apuna ya impappaptok na. 17 Hanadan hinag-on dan binabai ya nginadanan da nan ungah Obed. Ya athituy kanalkalyon di katagutagu “Nahlag moh Naomi!”
Kimmat-aguh Obed ot mahlag ot hi Jesse an aman David.
18-22 Athituy tonton di puun da mipalpu ke Peres inggana ke David. Nahlag hi Peres ot hi Hesron. Nahlag hi Hesron ot hi Ram an aman Amminadab. Nahlag hi Amminadab ot hi Nashon. Nahlag hi Nashon ot hi Salmon an aman Boaz. Nahlag hi Boaz ot hi Obed. Nahlag hi Obed ot hi Jesse an aman David.