31
Hay natayan Saul ya nadan imbabalena
Ginubat nadan iPilistia nadan holag Israel nah Bilid an Gilboa ot dakol di nate nadah holag Israel hidi. Hanadan udum ke dida takon nan patul an hi Saul ya nadan imbabalena ya binumtik da. Mu inakhupan nadan iPilistia dida ot patayon day tulu nadah imbabalen Saul, hi Jonathan, hi Abinadab ya hi Malkishua. Nakalipputan damdamah Saul te niknaan hi panan nadan buhul da te namahig di laban hidih kad-ana. Ot kanana nah tagun mangmangdon hi almas nay “Uknutom nan ispadam ta patayonak te adik pinhod an umali nadan iPilistian adi mangulug ke Apu Dios ta punholholtaponak, ne ahiyak pinate.”
Mu tumakut hidiyen tagun mangiathidi ot hay inat Saul ya inuknut nay ispadana ot lukbubana ot matuduk di adol na. Handih tinibon nan mangmangdon hi almas Saul an nate nan kon muttatyun hiya ya inuknut na damdamay ispadana ot lukbubana ot mate da mon duwa. Kediyen algo ya nateh Saul, nadan tulun imbabalena, nan mangmangdon hi almas na ya am-in nadan opisyal na.
Handih dingngol nadan udum an holag Israel an numboble nah nundotal an Jesreel ya nadah binnah-el nan Wangwang an Jordan an binumtik nadan tindalu dan holag Israel ya nateh Saul ya nadan tulun imbabalena ya binumtik dan tinaynan day boble da. Ot umali nadan iPilistia ot mumboble dah di.
Nabigat kediyen algon nunggugubatan da ya imme nadan iPilistia ot eda pun-alay nganneh diyen maala da nadah nungkakaten holag Israel. Indani ya hinamak day adol Saul ya nadan imbabalena nah Bilid an Gilboa. Ot putulon day ulun Saul ya inala dan am-in di almas na. Ya intud-ak day e mangipainilan am-in hanadah ibbadan iPilistia nadah boble da ya nadah templon di adi makulug an dios dan inapput da nadan holag Israel. 10 Indulin day almas Saul nah balen nan dios dan hi Astoret ya impatak day adol na nah alad di Bet San an ongal an boble.
11 Handih dingngol nadan iJabes ad Gilead di inat nadan iPilistia ke Saul 12 ya am-in nadan natulid an linalaki da ya nundallan dah hilong ot ume dad Bet San. Lingka day adol da Saul ya nadan imbabalena nah alad di Bet San ot ie dad Jabes ot gobhon da. 13 Hanadan ugge naghob an gunit da ya inlubuk da nah puun di kaiw an tamarisk hidid Jabes. Nagibbuh diye ot muntopol dan uggeda nangan hi pitun algo.