2 Samuel
Hay mipanggep hi liblu an 2 Samuel
Hituwen liblu an 2 Samuel ya ipainila nay na-na-at handih tiempon David an patul di Israel. Ya kediyen numpatulana ya dakol di problemana. Te ginubat nadan buhul di Israel da David ya nadan tataguna. Ya nan imbabalen David an hi Absalom ya nginohenah amana ot ipatnanan pulhon di kinapatul na. Mu binaddangan Apu Dios hi David ya nadan tindaluna ot manganapput da nadah nakihanggaan dah gubat.
Mu indani ya inat David di himpappangen liwat an inhuyop nah Bathsheba an inayan Uriah. Indani ya impipate nah Uriah ta adi mainilah diyen nunliwatana. Indani bo ya nunliwat ke Apu Dios hi numbilangana nadah holag Israel. Mu takon di athidi ya impunnanong David an inun-unud hi Apu Dios handih katagguna.
Impainilan Apu Dios di ulena ya impaminhod nan David di nakitobbalanan hiya ot isapatanan hay holag nay mumpatul ta nangamung. (7:1-29) Hituwen nakitobbalanan hiya ya ahi umannung hantuh pumpatulan Jesu Kristo an holag David hi kabobboble tuh luta. (Luke 1:32-33)
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Hay numbalinan David an patul ya hay nihamadan di nun-ap-apuwana. (chapters 1-10)
2. Hay nunliwatan David ya nadan problemana handih numpatulanad Israel. (chapters 11-24)
1
Hay nanginilaan David an nate da Saul ke Jonathan
1-2 Pinaten di iPilistiah Saul ot handih nala-uy kaatnan algo ya nibangngad da David ad Siklag handih nagibbuwan di eda nakigubatan hanadah iAmalek ot apputon da dida. Handih mikatlun algo nipalpuh dimmatongana ya wada on tagun immalin nalpuh kampun da Saul an binik-inay bulwatina ya dinap-ulanay ulunah pangipatibonan u-umyungan. Immeh kad-an David ot munyuung hi punlispitunan hiya. Kanan David ke hiyay “Daanay nalpuwam?” Ya kanan diyen taguy “Binumtikak an nalpuwak hi kampun nadan holag Israel.” Kanan David di “Kalyom ke ha-on di na-na-at!” Ot kalyon diyen tagun kananay “Binumtikak an nalpuwak nah gubat. Dakol nadah iIsrael di nate, takon hi Saul ya hi Jonathan ya nate da.” Kanan David di “Nganney nanginilaam an nateh Saul ya hi Jonathan?” Kanan diyen taguy “Man-uket inilak ya wadaak hidi nah Bilid an Gilboa ot tibok hi Saul an timmaddog an inodnanay pahul na yaden tuwen likkubon nadan iPilistia an numpungkabayu ya numpunlugan hi kalesa. Indani ya nunliggu ya tinibowak ot ayaganak. Ot humumangak an kanak di ‘Tipe?’ Hinanhanana hin dahdiyak ot kalyok ke hiya an ha-oy ya iAmalekak. Ya kananan ha-on di ‘Makat patayonak! Nakaihhalom damdamay liput ku ya nunna-ud an mateyak.’ 10 Ot umeyak ot patayok te inilak an gagala damdama ya mate. Ot alak nan inipngot nan pongot di patul ya takkalang na ot deyan in-alik ke he-a, apu.”
11 Dingngol da David ya nadan tindalunah diye ot pumbik-i day bulwati da. 12 Kimmogakoga da ya inu-umyung da ya ug-uggeda nangan kediyen algo te hay natayan Saul, hi Jonathan ya nadan ibbadan holag Israel an tatagun APU DIOS. 13 Hinanhanan David nah kat-agun lalaki hin daanay boblena ya kanan diyen taguy hiya ya iAmalek, mu nakiboblen dida. 14-16 Kanan David ke hiyay “Tipet natulid kan namaten hiya yaden hiyay tinuddun APU DIOS an mumpatul? Ad uwani ya mate ka te he-a pey kon bahul! He-a pe ot kalyom di numbahulam an pinatem nan tinuddun APU DIOS an mumpatul.” Inayaganay oha nadah tindaluna ot kananan hiyay “Patayom hituwen tagu!” Ot patayon nan tindalunah diyen iAmalek. 17 Nangapyah David hi kantan mipanggep hi u-umyunganah natayan nadan hin-ama an da Saul ke Jonathan. 18 Ot ioldenan mituttuduh tuwen kanta nadah holag Israel an numbobled Judah. (Hituwen kanta ya nitudok nah liblun Jashar.) 19 Kanana nah kantanay
“Dakayun ibbak an holag Israel, nate nadan matbal an aap-apu taku nadah bilid hi boble taku, takon nadan katultulidan ya kalaingan an tindalu taku. 20 Adiyu ipainila nadah tatagun adi mangulug ke Apu Dios an numbobled Gat ya Askelon ad Pilistia ta adi umanla nadan binabai da. 21 Hana ot ta adi umudan hanadah bilid ad Gilboa ya hana ot ta maid di maanit nangamung nadah payo da te nateh dih Saul an katultulidan an tagut adi mo oggan malamuy happiyo nah lana. 22 Hanan panan Jonathan ya ispadan Saul an makataddom ya in-usal dan namateh nadah nakal-ot an buhul da. 23 Nomnomnomon taku da Saul ke Jonathan an hin-ama an makaphod dan ditaku. Handih katagu da ya maka-unnud da. Nate da bo ya nun-unnud da. Al-alistu da mu nan tuldu ya nalnal-ot da mu nan layon. 24 Kinali dakayun binabain holag Israel, u-umyung kayu gapuh natayan Saul! Te hiya ya binulwatiyan dakayuh makakkaphod ya indatan dakayuh gamgam an balituk. 25 Nate nadan natulid an tindalu taku, takon hi Jonathan ta dehdin hanadah bilid di adol na. 26 Tulang ku Jonathan, mahakit an abuy nomnom kuh natayam. Ongal di naminhod mun ha-on an maid di kiingngohana takon hay pamhod di babai. 27 Takon anhan ot mahakit di nomnom kuh natayan yun am-in an nungkatulid an tindalut maid moy hilbin nadan almas yu.”