2
Indani ya minahmahan David ke APU DIOS an kananay “An damanan eyak mumbobled Judah?” Kanan APU DIOS di “Damana!” Kanan David di “Daanah di?” Kanan APU DIOS di “Ad Hebron.” 2-3 Ot ipangulun David nadan tatagunan ingkuyug day pamilya da ya ingkuyug na damdama nadan duwan inayanan da Ahinoam an iJesreel ya hi Abigail an iCarmel an inayan din hi Nabal, ot mumboble dad Hebron ya nadah nunlinikkod an bobleh di. Indani ya immali day aap-apud Judah ot tudduwon dah David an mumpatul hi boble dan hina-adan day ulunah lana.
Handih ininnilan David an inlubuk nadan iJabes ad Gilead hi Saul ya immipaeh tindalunan mangieh tudok nan dida. Kanana nah tudok nay “Hana ot ta bendisyonan dakayun APU DIOS hi nangilubukan yun Saul an hidiyey nangipatib-an yun nanongnan uggeyu inwalong nan patul yu. Ya hana ot ta ulayan dakayun APU DIOS ya punnanongonay pamaptok nan dakayu. Ha-oy damdama ya maphod di pangat kun dakayu gapu kenaen maphod an inat yu. Takon di nate nan patul yu, mu adi kayu madismaya, tumulid kayu ya mundinol kayun ha-on. Pinhod kun abulutonak an patul yu umat nadah iJudah an tinudduwak an mumpatul ke dida.”
Hay nunggugubatan nadan tatagun David ya nadan tatagun din hi Saul
Hi Abner an imbabalen Ner an ap-apun di tindalun Saul ya binumtik da nah imbabalen Saul an hi Isboset an inagwat da nan Wangwang an Jordan ot mumpae dad Mahanaim. Impumbalin Abner hi Isboset an patul nadah bobled Gilead, Asher, Jesreel, Eplaim ya Benjamin ya takon nadan udum an bobled Israel. 10 Hi Isboset ya numbalin an patul handih nap-at di toona ot mun-ap-apud Israel hi duwan toon, mu nada ken iJudah ya hi David di imbilang dan patul da. 11 Nun-ap-apuh David ke didah pitut kagodwan toon ad Hebron ya hidiy niha-adana.
12 Hi Abner ya nadan opisyal Isboset ya timmayan dad Mahanaim ot ume dad Gibeon. 13 Hi Joab an inanah Seruiah ya nun-ibbanay udum an opisyal David ot eda damuwon dida nah lobong ad Gibeon ta makihangga dan dida. Hanadan opisyal David ya inumbun da nah pangngel nan lobong yaden inumbun damdama da Abner nah ha-ob na. 14 Kanan Abner ke Joab di “Agat punhanggaon ta hantudan uung-ungan tindalu tan iusal day almas da.” Ya timbal Joab.
15 Ot pumilih Abner hi himpulut duwa nadah tindalunan itakdog dah Isboset ya hay holag Benjamin ot makilaban da nadah himpulut duwan mangitakdog ke David. 16 Indani ya waday oha on inhabuy-ut nay ulun nan kalabana ot itwik nay ispada nay taglang na. Ot maten am-in dadiyen duwampulut opat kediyen algo. Ot ngadanan dah diyen nunlalabanan dad Gibeon hi “Boblen di Ispada.”
17 Nagibbun naat hidiye ot munggugubat nadan tindalun Isboset an impangulun Abner ya nadan tindalun David. Inlaput dan am-in an nunggugubat, mu inapput nadan tindalun David hi Abner ya nadan tindaluna. 18 Hanadan tulun imbabalen Seruiah an hi Joab, hi Abishai ya hi Asahel ya tindalun damdaman David dida. Hi Asahel ya nakal-ot an bumtik an kay makawa 19 ya numpudug nah Abner. 20 Inwingin Abner ot kananay “An he-ah Asahel?” Kanan Asahel di “Om.”
21 Kanan Abner di “Itikod mun mamdug ke ha-on! Pudugom di ohan hanadah tindalut hiyay patayom ya inalam di almas na!” Mu tagan Asahel di pudug ke hiya. 22 Impidwa bon Abner an kananan hiyay “Itikod mun mamdug ke ha-on. Tipet pilitonak an mamaten he-a? Nganney angak ke tulang mun hi Joab ten patayon daka?” 23 Mu adina itikod. Hay mo inat Abner ya nunliggu ot itwik nay pahul nah putun Asahel ot humawwang hi odog na ot mate. (Deket mala-uy tatagu nah natayana on umohnong da ni-an ta pangipatibo dah lispitu da.)
24 Nun-unnud da Joab ke Abishai hi Abner ot handih mungkalin-ob di algo ya dimmatong da nah bilid ad Ammah an nih-up ad Giah nah kalatan mumpaed Gibeon. 25 Hanadan holag Benjamin ya naamung da boh kad-an Abner ot mumpustu da nah tap-on di bilid. 26 Timmukod hi Abner ke Joab an kananay “Kon munlablaban tat inggana? Kon adim nomnomon an hay pumbanagana ya hakit di nomnom? Dita metlaing an holag Israel, daan mot patikodom nadan tatagum an mamudupudug ke dakami?”
27 Kanan Joab di “Isapatak ke Apu Dios an gulat nat uggeka kimmali ya tagan nadan tindaluk di pudug ke he-a ingganah biggatna.” 28 Ot ipagangon Joab di tangguyub nat panginil-an nadan tindalunan itikod dan mamdug ke dida. Ot itikod da mon munlalaban.
29 Hi Abner ya nadan tindaluna ya nundalan dah hilong nah nundotal ad Jordan ot agwaton da nan Wangwang an Jordan ot dumatong dad Mahanaim hi dandanin maal-algoh kabigatana.
30 Intikod da Joab an mamdug ke da Abner ot amungona nadan tindaluna ya himpulut hiyam di nateh tindalunan ugge nid-um hi Asahel. 31 Mu nadah tindalun Abner an holag Benjamin ya tulunggatut ta nan-om di pinaten nadan tindalun Joab. 32 In-anamut da Joab ya nadan tindaluna nan adol Asahel ot eda ilubuk nah gungat di pamilya dad Betlehem. Inumga da Joab ya nadan tindaluna kediyen hilong ot dumatong dad Hebron handih nabiggatana.