2
Kaibaiba, inila yun waday hilbin di immaliyan mih na. Nahalman di inat dan dakamid Philippi an pinalohalohanan dakami ya pinanadngolan dakami, mu maphod ta impakodhol Apu Dios di nomnom mi ot waday tulid min immalih nan e nuntuttuduh mipanggep ke Jesu Kristo takon di dakol day mamihul ke dakami. Hay nuntuttuduwan min dakayu ot ahi kayu maawis an mangulug ya ugge nipuun hi ad-adin punnomnom te ugge dakayu hinaul weno tinalam.
Mu timbal Apu Dios di pangi-emi, kinali indinol nan dakamin e ituttuduy mipanggep hi inat Jesu Kristo an kiphodan taku. Bokon hay e pitpitbal hi tataguy gagamgaman mi, mu pinhod min ipaamlong hi Apu Dios an nanginilah nomnom di tagu. Ya inila yun uggemi in-ummat nadah udum an muntuttudun humahhaul da. Ugge dakayu inhapitan ke dakami te bokon hay maala min dakayuy ginamgaman mi. Hi Apu Dios ya inila nan makulug hituwe. Inilayu bon ugge kami numpadayaw hi tatagu, takon di dakayu weno dahdi, takon di lebbeng nan midayaw kami gapuh kinaapostoles min Kristo. Inilayun maule kamin dakayu, umat hi ulen di ina hi imbabalena te impakappinhod dakayun dakami, kinali ongal di anla min nuntuttudun dakayu mipanggep ke Jesu Kristo. Oha bo ya nidadaan kamin mate hin hidiyey mahapul hi kiphodan yu.
Ya inila yu bon kaibaiba an handih nuntuttuduwan min dakayu ya inhapot min nungngunuh hilong ya mapat-al ta dakami pey mamoklah mahapul mi nah puntuttuduwan min dakayu ta adi kami pitpittanud ke dakayu.
10 Dakayu ya hi Apu Dios di mangiuh-un maphod di in-innat mi. Inilayun maid di numbahulan min dakayun mangulug ya maid di inat mih humlun hi pamihulan yun dakami. 11 Inilayu bon hay nanuttudu min dakayu ya umat hi pangat di ammod hi imbabalena. 12 Impal-ot miy nomnom yu ya kinalkaliyan dakayu ot ugge kayu nadismaya. Bokon ya abuh diye te kinali min dakayun mahapul an hay pumbibiyag yu ya miunnud nah pinhod Apu Dios an nangayag ke ditaku nah pun-ap-apuwanat makidayaw takun hiya.
13 Ya mumpasalamat kamit nangamung ke Apu Dios te handih nangituttuduwan mih kalina ke dakayu ya bokon dakamiy ninomnom yun nalpuwana, mu inabulut yun makulug an hidiye ya kalin Apu Dios an mamaddang ke ditakun mangulug.
14 Kaibaiba, umat kayu nadah tatagun Apu Dios an mangulug ke Jesu Kristo ad Judea an hinolholtap yuy inainat nadan kaboblayan yu te athidi damdaman didan hinolholtap day inainat di ibba dan Judyu.
15 Dadiyen Judyuy namatepate handidah profetas ya dida boy namate ke Apu Jesu Kristo. Ya ad uwani bo ya namahig an punholholtapon dakami. Pabobboh-olon dah Apu Dios ya ngohayon dan am-in di tatagu. 16 Takon nah emi puntuttuduwan hanadah bokon Judyu ta mihwang da ya ta aton dan am-in di kabaelan dan mangipatikod ke dakami. Ta hidiye nan nahalman mo ahan di liwat da ot ad uwani ya namahig di boh-ol Apu Dios ke dida.
Uma-aptuh Pablon e mumbisita nadah iTesalonika
17 Kaibaiba, ugge nabayag di ugge taku nuntitibbowan nipalpun dih nanayanan min dakayu, yaden namahig an nonomnomon dakayu. Inat min am-in di kabaelan min umalih na te uma-abtu kamin manibon dakayu te 18 pinhod min abun mibangngad hina, namam-an ha-on an hi Pablo an nadandani on ninomnom kun umalih na, mu nibanahho te gapu ke Satanas. 19 Man-uke ya dakayuy mangipaamlong ke dakami ya dakayuy namnamaon min kay mi gungunan ahimi ipahhiyah hinangngab Apu Jesu Kristo hantuh pumbangngadana gapuh nangulugan yu nah intuttudu min kalin Apu Dios. 20 Makulug an dakayuy mangipadayaw ya mangipaamlong ke dakami.