HAY NAMANGULUN TUDOK PABLO HANADAH MANGULUG AD TESALONIKA
1
Hituwen tudok ya nalpun dakami an hi Pablo, hi Silas ya hi Timothy. Ipaali min dakayun iTesalonika an mangulug ke Apu Dios an hi Ama taku ya hi Jesu Kristo an Apu taku. Hana ot ta ulayan dakayu ya palinggopon dakayun Apu Dios.
Hay ine-en di pangulug nadan tatagud Tesalonika
Am-in nah pundasalan min Apu Dios ya pakidadasal dakayu ya mumpasalamat kamin hiya mipanggep ke dakayu. Te deket mundasal kamin Ama takun hi Apu Dios ya nonomnomon mi nan maphod an at-atton yu gapuh pangulug yu, hay hinlu yun mangiat hi impangunun nan Ap-apu taku gapuh ongal an pamhod yu ya nan ongal an dinol yuh pumbangngadan nan Ap-apu takun hi Jesu Kristo.
Dakayun kaibaiba an pakappinhod Apu Dios, inila min pinili dakayun hiya an pumbalinonan tataguna te handih nangipainilaan min dakayu nah tuttudun Jesu Kristo ya ininnila yun hituwe ya bokon tuttudun di tagu ya abu. Mu gapuh baddang di Espiritun Apu Dios ke dakami ya nangulug kayu. Kinali kediye ya ongal di dinol mi kediyen intuttudu mi. Ya inila yun handih wada kamih na ya hay kiphodan yuy nonomnomon mi. Maphod ta in-un-unud yu ke dakami ya ke Apu takun hi Jesu Kristo ta takon di nahalman di nunholholtapan yu ya inabulut yu nan intuttudu mi ot umamlong kayu te impaamlong dakayu nah Espiritun Apu Dios. Ot dakayuy pangiun-unudan nadan mangulug hinah probinsiad Macedonia ya nadah udum an bobled Greece. Gapuh pangulug yu ya nundingngol di kalin Apu Dios ad Macedonia ya ad Greece. Bokon ya abuh diy nadngolan di pangulug yu te nundingngol hi udum an boble. Kinali adi mahapul an emi kalkalyon di mipanggep ke dakayu. Hanadan tatagu ke dadiyen bobley nangalkalin dakami handih nangaliyan mihna hi mipanggep hi apngayu ya hay nangiwalongan yun mundayaw hi nalgom an dios ot daydayawon yu mo nan makulug an Dios an wadat nangamung. 10 Ya iit-ok da bon hanadhad-on yu kanuy kibangngadan nan Imbabalen Apu Dios an hi Jesu Kristo an malpuh langit. Hiya ya minahuwan Apu Dios handih natayanat ihwang ditaku nah namahig an bungot Apu Dios nadah naliwat.
Hay inainat Pablo ad Tesalonika