4
Dakayun ap-apun datuwen himbut, mahapul an ip-iphod yuy pangat yun dida. Nomnomon yun wada damdamay Ap-apu yuh langit an hi Apu Dios.
Hay udum an tugun Pablo
Ya dakayun mangulug, adi kayu uminglen mundasal ya ip-iphod yuy pundasal yu ya mumpasalamat kayun Apu Dios. Adiyu kal-iwan ta idasalan dakami ahan damdama ta baddangan dakamin Apu Dios ta waday innun min mangituttudu mipanggep hi pangihwangan Kristoh tagu an hituwey ugge impainilan Apu Dios handi ya hituwey gapunah nikalabutak. Idasalanak bo ke dakayu ta baddanganak ke Apu Dios ta nalakan maawatan di tataguy ituttuduk ke dida.
Deket wada kayuh kad-an nadan adi mangulug ya ituttudu yun dida tun mipanggep ke Jesu Kristo ya tibon yu ta maphod di ipatibo yun dida. Ya tibon yu bot ip-iphod yun makihummangan ke didat maphod di pangngol dah kalyon yu. Ya deket waday pinhod dan inilaon ya tibon yu ta miptok di panumang yu.
Hay nanguddidih kinalin Pablo nadah iColossae
7-8 Itud-ak kuh Taykikus an mangipainilan dakayu hi ma-ma-at ke dakamih tu ta wadan umamlong kayu. Hiyay itud-ak ku te hiyay ohan napateg an iba taku. Ipapati na peman an bumaddang ya ibba takun muttatyun Jesu Kristo an Apu taku. Maki-ali damdama tun ohan kaboblayan yu an hi Onesimus an oha bon makangngun-unud ya napateg an iba taku. Didan duway ahi mangalkalin dakayu hi mipanggep hi ma-ma-at ke dakami.
10 Hi Aristarchus an ibbak an nikalabut ya kananay nonomnomon dakayun hiya. Athidi bon Marcos an iban Barnabas. Nakali tuwalin dakayu handi an deket ihawwang Marcos hina ya ipatibo yuy apnga yun hiya. 11 Takon di hi Joshua an Justus di ohan ngadana ya nonomnomon dakayun hiya. Datuwen tulu ya abu nadah Judyuh tuy bumadbaddang peman ke ha-on an e mangipainilah mipanggep nah pun-ap-apuwan Apu Dios.
12 Hi Epaphras an oha bon kaboblayan yu ya muttatyun Jesu Kristo ya kananay nonomnomon dakayu damdaman hiya. Idasadasalan dakayun hiya te pinhod nan makaihammad di pangulug yun Jesus ya pakainillaon yun am-in di pinhod Apu Dios an aton yu ta dadiyey un-unudon yu. 13 Ha-oy ya ihadak kun namahig peman di pangidasadasal nan dakayu ya nadan tatagud Laodicea ya ad Heirapolis.
14 Ya takon hantun napateg an iba takun hi Doktor Lucas ya hi Demas ya kanan day kalyok ke dakayu an nonomnomon dakayun dida.
15 Kalyon yu nadah ibba takun mangulug ad Laodicea ya ke Nympha ya nadan maamuamung hi baleda an nonomnomon mi dida.
16 Deket binidbid yuh tuwen tudok ku ya ipae yud Laodicea ta bidbidon damdaman nadan mangulug hidi. Ya athidi bo nah tudok kun didan maphod di bidbidon yu damdama.
17 Adiyu kal-iwan ta kalyon yun Archipus an mahapul an gibbuwona nan ngunun indinol nan Ap-apu takun hiya.
18 Hituwen udidin di kalyok ke dakayu ya ha-oy mismun hi Pabloy nangitudok. Pinhod kun ipainilan nonomnomon dakayu. Nomnomonak damdaman dakayu tuh kalabut ta idasalanak.
Hana ot ta ulayan dakayun am-in ke Apu Dios.