5
Kaibaiba, adi mahapul an pakitudok mi hin kakon-anay aliyan nan Ap-apu taku te inila yun hay aliyanan munhumalya ya maid maptok umat hi pangihawwangan di mangako nah hilong. Ya hay pangi-en di tatagu kediye ya makangngindol da, te hay punnomnom da ya malinggop di biyag da ya maid di gaga-ihoh maat ke dida, mu uggeda inilan hingkakattang ya nadadag dan adi mabalin an mihwang da. Umat nah numbutyug an babain deket nadatngan di puntungowana ya adi mabalin an mihwang hi hakit na.
Mu dakayu ken iibba an mangulug ya adi tapol di nomnom yu, mu napat-alan te inila yuh tuwen ahi maat. Ta deket hantuh aliyanan umat hi pangihawwangan di mangako nah hilong ya adi kayu mamodwong. Te am-in takun mangulug ya paddungnay pinat-alan ditakun Jesu Kristo ya tatagu ditakun hiya. Kinali adi taku umat nadah tatagun tapol di nomnom da. Ta hidiye nan ditakun mangulug ya mundadaan taku ya ip-iphod takuy pangi-e taku ta adi taku umat nadah adi mangulug an kay da nahuyop. Hay hilong di kahuyopan di tagu ya kediye boy kadaklan di mabutong ya nadan kinalik an tagun ugge nundadaan ya paddungnay kahinnuyop da ya kabinnutong da. Mu ditaku ken napat-alan ya ip-iphod takuy pangi-e taku. Ya mahapul an nan nahamad an pangulug ya punhimpopohhodan takuy paddungnay happiyo takun punhani takuh gaga-iho. Ya adi taku kal-iwan an mundinol nah nihwangan taku te hay pundinol takuy paddungnay helmet taku. Te ugge ditaku pinilin Apu Dios an makastigu, mu pinili ditakun mihwang gapu ke Apu takun hi Jesu Kristo 10 an nangikateh liwat takut milak-am taku nah biyag an wadan hiya hantuh pumbangngadana tuh luta, takon di matagu taku weno nate taku kediyen tiempo. 11 Ta hidiye nan itultuluy yun munhintuttugun ya munhimbabaddang umat nah at-atton yud uwani ta mihamad di pangulug yu.
Hay udidin tuwen intudok Pablo
12 Kaibaiba, ibaga mi anhan ke dakayun lispituhon yu ya un-unudon yu nadan pinilin nan Ap-apu takun muntuttudu ya manugun ke dakayu. 13 Ya patibo yuy pamhod yu ya punlispitu yun dida gapu nah ngunuda. Ya maphod di mun-uunnud kayu ta malinggop di punhintutulangan yu.
14 Ibaga mi bon dakayun kaibaiban tugunon yu nadan ibbayun makahigga ta mungngunu da. Ya ipal-ot yuy nomnom nadan nahalman di danag da, baddangan yu nadan makudang di pangulug da ya ulayan yun am-in di tagu. 15 Tibon yu bot deket waday ad-adin inat di tagu ke dakayu ya bokon hay pangibalowan yuy nonomnomon yu. Mu aton yuy maphod ta nangamung hi ibba yun mangulug ya am-in hi tatagu.
16-18 Hay pinhod Apu Dios ke dakayun mangulug ke Jesu Kristo ya mun-am-amlong kayu ta nangamung, mundasadasal kayu ya mumpasalamat kayun hiya hi am-in an maat ke dakayu.
19 Adiyu ngohayon nan Espiritun Apu Dios 20 ya adiyu bo pihulon di impituttudun Apu Dios nadah ibba taku. 21 Nomnomon yu hin maphod weno adi nadan mituttudun dakayu ta deket maphod ya hidiyey tobalon yu, 22 mu deket gaga-iho ya dukugon yu.
23 Hana ot ta hi Apu Dios an kalpuwan di linggop ya ipaphod dakayu ta miingngoy pangi-e yuh pangi-ena. Ta am-in di nomnom yu ya aton yu ya miunnud hi pinhod na. Ya ta maid di liwat yu hantuh pumbangngadan nan Ap-apu takun hi Jesu Kristo. 24 Madinolak an hi Apu Dios an namilin ditaku ya atonan am-in datuwe te adina ibahhoy kinalina.
25 Dakayun iibba, idasalan dakami anhan.
26 Kalyon yu bo nadah ibba takun mangulug hinan nonomnomon mi dida.
27 Itugun kun dakayun pinhod nan Ap-apu takun bidbidon yuh tuwen tudok hi hinangngab am-in nadan ibba takuh na.
28 Hana ot ta ulayan dakayun Apu takun hi Jesu Kristo.