HAY NIKADWAN TUDOK PABLO HANADAH MANGULUG AD TESALONIKA
1
Hituwen tudok ya nalpun dakami an hi Pablo, hi Silas, ya hi Timothy. Ipaali min dakayun iTesalonika an mangulug ke Apu Dios an hi Ama taku ya ke Apu Jesu Kristo. Hana ot ta ulayan dakayu ya palinggopon dakayun Ama takun hi Apu Dios ya hi Apu Jesu Kristo.
Numpasalamat hi Pablo ke Apu Dios gapuh kahamad di pangulug nadan iTesalonika
Maphod di mumpasalamat kamin Apu Dios ta nangamung gapun dakayu te mungkihamad di pangulug yu ya punhimpopohhodan yu. Kinali am-in nah pangayaayan mih emi puntuttuduwan hanadah maamuamung an mangulug ke Apu Dios hi udum an boble ya dakayuy it-ok mi. Kinalikali min didan mun-am-amlong kami te itultuluy yun mangidinol ke Apu Dios takon di hidiyey gumapuh pangipaligligatan di udum an tatagu ke dakayu.
Mu gapu ketuwen punholholtapan yu ya waday lebbeng yun migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios. Hituwey kitib-anan hiya ya maandong di punhumalyanah tatagu, kinali ahina kastiguwon nadan mangipaligligat ke dakayu. Ahina poppogon di punligligatan taku hantuh kibangngadan nan Ap-apu takun hi Jesu Kristo an ibbana nadan ongngal di kabaelanan anghel an malpuh langit. Mibangngad ke ya waday mundadalang an apuy hi nunlinikkod ke hiya. Umalit kastiguwona nadan ugge nanginilan Apu Dios ya nadan adi mangun-unud hi nituttuduh mipanggep ke Apu Jesus. Hay kastiguda ya munholholtap da ta nangamung. Ya mihi-an dan Apu taku ta adida tibon nan ongal an kabaelanan maid di pangiingngohan. 10 Kediyen Algon aliyana ya namahig di pangidayaw am-in nadan tataguna ke hiya. Ahida mamodwong am-in di mangulug te hay kakinaphod na. Ya takon di dakayu ya ahiyu dayawon te kinulug yuy intanuttudu min mipanggep ke hiya.
11 Ta hidiye nan idasadasal mit mipaphod di pangi-eyu ta miunnud nah pinhod Apu Dios an pumbalinan yuh namiliyanan dakayun tataguna. Ya idasal mi bon gapuh kabaelana ya baddangan dakayun hiya ta waday aton yun mangat nadah maphod an pinhod yun aton an kitib-an di pangulug yu. 12 Hidiyey dasal mit gapuh pangi-eyu ya midayaw nan Ap-apu takun hi Jesus ya ipadayaw dakayu damdaman hiya te makaulleh Apu Dios ya hi Apu Jesu Kristo ke ditaku.
Hay aliyan nan kagaga-ihawan an tagu