2
Deket mipanggep nah ahi aliyan nan Ap-apu takun hi Jesu Kristo ya nan ahi taku kaamungan an manamun hiya ya ibagak ke dakayun kaibaiba an adi kayu tumakut weno madanagan hin waday donglon yuh kanan day nadatngan mo kanuy Algon aliyan nan Ap-apu takun munhumalyah tagu. Adiyu kaya kulugon takon di kanan day impaabig Apu Dios ke dida weno kanan day dakamiy nangali weno nangitudok. Adi kayu midngolan takon di nganney kalyon da, te adinadaman e madatngan ni-an hidiyen pumbangngadan Jesus ingganay dakol day mangiwalong ya mungngohe ke Apu Dios ya ingganay ihawwang nan tagun namahig di kinagaga-ihona. Hituwen gaga-ihon tagu ya ahi mipaeh impierno ta munholholtap ta nangamung hidi. Hantuh aliyan diyen gaga-ihon tagu ya ngohayonan am-in di mipanggep ke Apu Dios ya nadan dios an daydayawon di udum an tatagu. Hay kanana ya hiyay katagtag-ayan ke didan am-in ya e bo udot umbun nah Templon Apu Dios ta kananay hiyah Apu Dios.
Kon adiyu manomnom an kinalik ke dakayuy mipanggep ketuwe handih wada takun am-in hina? Ya inila yun adi mabalin an ihawwang diyen kagaga-ihawan an tagud uwani, te waday mangiadin hiya. Hiya ya ahi umali hin nadatngan nan nagtud an aliyana. Takon ad uwani ya wadada nadan makangohhen Apu Dios, mu ugge ni-an nainilaan hidiyen kagaga-ihawan an tagun mangipangpangulun dida ya adi ni-an umali inggana makaan hidiyen mangiadih aliyana. Deket nakaan hidiyen mangiadi ya ahi nuppe umalih tuwen kagaga-ihawan an tagu. Mu hantuh aliyan nan Ap-apu takun hi Jesus ya matiboy ongal an kabaelana te hong-abanah tuwen tagut mate. Hi Satanas di mangidat hi kabaelan diyen kagaga-ihawan an tagun mangat hi dakol an umipamodwong ta punhaul nah tatagu. 10 Mahaul day tatagu te nalaing an mangapkapyah gaga-iho. Ya nadan ahina haulon ya makastigu dat mipae dad dalom hi impierno te kahing da nah nahamad an tuttudun kihwangan da. 11 Kinali iabulut Apu Dios an mahaul dat hay langkak an tuttuduy kulugon da. 12 Hi uddidina ya kastiguwon Apu Dios dida te uggeda kinulug di makulug an tuttudu, mu maan-anla dan mangat hi gaga-iho.
Hanadan pinilin Apu Dios an mihwang
13 Mu mahapul an mumpasalamat kamit nangamung ke Apu Dios gapu ke dakayun iibba an pinpinhod nan Ap-apu taku te handih lappuna ya pinili dakayun Apu Dios an mihwang gapuh kabaelan nan Espiritunan nangipaphod ke dakayu ya gapuh nangulugan yu nah makulug an tuttudu. 14 Pinili dakayun Apu Dios an mihwang, kinali intud-ak dakamin e muntuttudun dakayu mipanggep hi pangi-ena te pinhod nan milak-am kayu nah kidayawan Jesu Kristo an hi Apu taku. 15 Ta hidiye nan dakayun kaibaiba, punnanongon yuy pangulug yu nah intuttudu mi ya nah intudok min dakayu.
16 Ya hana ot ta hi Jesu Kristo an Apu taku ya hi Apu Dios an Ama takun nakamminhod ke ditaku ya nangipakodhol hi nomnom takut nangamung ya nangipahamad hi dinol taku gapuh ulena 17 ya patulidon dakayu ya pal-oton dakayun mangat ya mangali hi niptok.