5
Ginibbun nan patul an hi Solomon am-in nadan mingunu nah Templo ot iha-ad nan am-in nadan balituk, silber ya nadan udum an in-appit amanan hi David ke APU DIOS nah bodegan nan Templo.
Hay nialiyan nan Kahon APU DIOS nah Templo
(1 Patul 8:1-9)
Indani ot ayagan Solomon am-in nadan mangipangpangulu nadah holag Israel ya nadan pamilya da ot maamung dad Jerusalem ta eda alan ad Zion an Boblen David nan Kahon an niha-adan nan Nakitobbalan APU DIOS ta ieda nah Templo. Kediyen naamungan am-in nadan tataguh hinangngab Solomon ya tiempon di Piyestan di Kampu.
Dimmatong am-in nadan mangipangpanguluh holag Israel ot iattang nadan holag Libay nan Kahon APU DIOS ot ie da nah Templo. Takon nan Tabernacle ya nadan ngunut an miusal hidi ya naki-en nadan padin holag Libay hidi. Ya kediyen naamungan da Solomon ya nadan tatagun holag Israel nah hinangngab nan Kahon ya nun-appit dah dakkodakkol an kalnero ya bakan adi mabilang.
Indani ya inihgop nadan padi nan Kahon nah Templo ot ie da nah Nakassantun Kuwartun APU DIOS ot iha-ad da nah da-ul nadan napaot an anghel. Hanadan nabokyag an payak nadan anghel ya hinophopan da nan Kahon ya nadan kaiw an nun-attang da. Matibo ya abuy udun dadiyen kaiw hin wada ta nah hinangngab nan Nakassantun Kuwartun Apu Dios. (Dadiyen kaiw an pun-attang ya dehdi da ingganad uwani.) 10 Hay nihudu nah Kahon Apu Dios ya ammuna nan duwan nadampilag an batun inha-ad Moses handih wada da nah Bilid an Sinai. Hidiy nakitobbalan APU DIOS nadah holag Israel handih nalpuwan dad Egypt.
Hanan dayaw nan Ap-apu
11-14 Am-in nadan padin nakiamung ya inat da nan ine-en di punlinih adol takon nadan adi mungngunu kediyen algo. Ya am-in nadan holag Libay an mungkanta ya mumpagango an hi Asaph, hi Heman ya hi Jeduthun ya am-in nadan pamilya da ya numbulwati dah nakapyah linen. Hanadan holag Libay ya timmaddog da nah nangappit hi timilan di algon nan pun-appitan an inodnan day cymbal ya ayyuding an ibbaday hinggatut ta duwampulun padin mumpagangoh tangguyub. Hanadan mungkanta ya makaphod di nakiunnudan di kanta da nadah muntangguyub. Mungkanta da ya pun-ipagango day tangguyub, cymbal ya nadan udum an paggangon pundayaw da ke Apu Dios. Pun-ikanta day:
“Madayaw nan AP-APU te makaphod ya munnananong di pamhod na.”
Handih puntayanan nadan padi nan Templo ya maid maptok ya napnuh humihhilin kulabut te wadad APU DIOS hidi ot maid innun dan mangituluy an mundayaw.