6
Hay kinalin Solomon hanadah tatagu
(1 Patul 8:12-21)
Indani ot mundasal hi patul an hi Solomon an kananah dasal nay:
“APU DIOS, kanam di mihaad ka nah mahdol an kulabut, mu ad uwani ya nangapyaak hi makaphod an Templon kiha-adam ta nangamung.”
Ot munligguh Solomon ot bendisyonanan am-in nadan naamung an holag Israel an muntattaddog dah hinangngab na. Kananay “Madayaw nan AP-APU an Dios di holag Israel! Te impaannung nay insapatanan aman hi David an kananan hiyay ‘Nipalpu handih impakaan ku nadan tataguk ad Egypt ingganad uwani ya maid di ek pinilih bobleh tud Israel an pamohwatan hi Templon pundayawan ke ha-on ya maid di ek pinilin mun-ap-apu hantudah tataguk an holag Israel. Mu ad uwani ya pinilik di Jerusalem an pundayawan ke ha-on ya he-a David di pinilik an mun-ap-apu hantudah tataguk.’ ”
Intuluy Solomon an kananay “Implanun aman hi David an mangapyah Templon pundayawan ke APU DIOS an Dios takun holag Israel, mu kanan APU DIOS ke hiyay ‘Ugge nihallah naen ninomnom mun mangapyah Templon pundayawan ke ha-on, mu bokon he-ay mangapya. Te hay ohan hanadah imbabalem di ahi mangikapyah Templok.’
10 Ot ad uwani ya impaannung APU DIOS hidiyen insapatana. Nihannotak ke aman patul hitud Israel ot bohwatok tun Templon pundayawan ke hiya an Dios takun holag Israel. 11 Inha-ad ku nah Templo nan Kahon an niha-adan nan duwan batun nadampilag an nitudkan nan nahamad an Nakitobbalan APU DIOS hi holag Israel.”
Hay dasal Solomon
(1 Patul 8:22-53)
12 Nanongnan dehdi nadan tatagun mun-ang-ang-ang ya e timmaddog Solomon nah hinangngab nan altar ot itagge nay taklenan mundasal. 13 (Hi Solomon ya nangapyah giniling an pumpattukan an inha-ad na nah gawwan nan dola. Kuwadladun walun piyey kadukkena ya kabilog na ya liman piyey katag-ena. Timmaddog hidi ot mundukkun an matibon am-in nadan tatagu ot itagge nay taklena.)
14 Kananah dasal nay “APU DIOS an Dios di holag Israel, maid di Dios an umat ke he-a hi kabunyan ya luta. Punnanongom anhan nan nahamad an nakitobbalam ke dakamin tatagum an makangngun-unud an mangat hi pinhod mu. 15 Uggem imbabawi nan insapatam handi ke aman hi David an muttatyum ot deyan ipaannung mud uwani. 16 APU DIOS an Dios di holag Israel, punnanongom nan oha bon hinamad mun kinali handi ke ama an kanam di wadat nangamung di ohan holag nan mumpatul hitud Israel, hin paka-un-unudon day Tugun mun umat hi inat na. 17 Hana ot anhan APU DIOS an Dios di holag Israel ta ipaannung mun am-in nadan kinalim ke aman hi David an muttatyum.
18 Mu kon makulug, Apu Dios, an umali ka tuh lutat makiboble kah tatagu? Hay kabunyan an ambiambilog ya kumudang an kiha-adam ot namam-a mo tun ittay an Templon binohwat ku. 19 APU DIOS an Dios ku, donglonak anhan an muttatyum an mumpahpahmok an mundasal ke he-a. Om, donglom anhan tun dasal kud uwani. 20 Ipaptok muh tuwen Templo nah hilong ya nah mapat-al. Insapatam an hituy pundayawan dan he-a, kinali donglonak anhan an mundasal ten inhangngab kuh nangappit hitu. 21 Om, donglon dakami anhan hantudah tatagum hinah kad-am hi langit ten mundasal kamin ihangngab mih nangappit hituh Templom ta pakawanan dakami.”
22 “Deket waday ohan tagun numbahul hi ibbanat niali tuh hinangngab di altar ketuwen Templo ta munsapatan ugge numbahul, 23 ya donglom anhan Apu Dios hinah kawad-am hi langit ta nangamung kan munhuwes ke dida. Kastiguwom nan numbahul te hidiyey lebbeng na ya impainilam hin dahdiy maid di bahul na.
24 Deket gapuh liwat hantudan tatagum an holag Israel ya inapput di buhul da dida, mu indani ya nuntutuyu dat umali da tuh Templon mundasal ta mumbaga dah baddang mu, 25 ya donglom anhan di dasal da nah kawad-am hi langit. Ta kal-iwam di liwat da ya ibangngad mu dida nah boblen indat mun dida ya handidah aammod da. 26 Deke bot nunliwat dan he-a ta kinastigum didan uggem impaaliy udan, mu indani ya nuntutuyu dat itikod dan munliwat ta mundasal dan he-an ihangngab dah nangappit hituh Templo, 27 ya donglom anhan di dasal da nah kawad-am hi langit. Kal-iwam di liwat hantudan muttatyum an holag Israel ta itudduwam didan mangat hi niptok an pangat hi kitaguwan ya impaalim di udan tuh boblen indat mun pumboblayan di tatagum ta nangamung.
28 Deket waday bitil tuh boble, weno pistin di tagu, weno dogon di intanom, weno dudun, weno buhul hantudan tatagum an mangubat ke dida, weno nganneh diyen dogon umalin dida, weno nganneh diyen dumadag, 29 ya donglom anhan di dasal da. Ya deke bot wada hantudah tatagum an holag Israel di namahig an munholholtap ya u-umyung ta mundasal an itagge na ya idongdong nay takle nah nangappit hituh Templo, 30 ya donglom di dasal da hinah langit an kawad-am ta kal-iwam di liwat dat baddangam dida. He-a ya abuy nanginilah nomnom di tagu. Ta hidiye nan he-ay nangamung hi lebbengnan atom hi hin-oh-a hantudan tatagum, 31 ta he-ay daydayawon da ya mangun-unud dat nangamung ke he-a tuh boblen pumboblayan dan indat mu handidah aammod mi.
32 Deket waday hinnatkon an tagun nalpuh nidawwin boblen umalin mundayaw ke he-a, te nunna-ud an donglon day mipanggep nah nundingngol an ngadan mu ya nadan dakol an umipamodwong an inat muh tatagum, ya deket mundasal dan ihangga da ketuwen Templo, 33 ya donglom di dasal da hinah langit an kawad-am ta idat muy ibaga dan he-a. Ta inilaon daka ya un-unudon dakah tataguh kabobboble tuh luta, umat hi aton hantudan tatagum an holag Israel, ya ta inilaon dan hituwen Templon binohwat ku ya hituy pundayawan ke he-a.
34 Deket minandal mu nadan tatagum an e makigubat hi buhul da, ta mundasal dan he-a, takon di daana, an ihangngab dah nangappit ketuwen boblen pinilim ya ketuwen Templom an binohwat ku, 35 ya donglom anhan hinah kawad-am hi langit di dasal dat pangapputom dida.
36 Deket nunliwat hantudan tatagum, te am-in di tatagu ya munliwat, ot gapuh boh-ol mu ya impaapput mu didah buhul dat alan da didan balud ta ieda didah udum an boblen nidawwi weno nih-up, 37 mu kal-ina ke anhan ta muntutuyu da ya mumpahpahmok dan he-a nah boblen niayan dat mundasal dan he-an kalyon da ya tobalon dan inat day gaga-iho, ya donglom anhan di dasal da, APU DIOS. 38 Ya deket kediyen wada dah boblen di buhul da ya imbangngad dan makangngun-unud ke he-a ta mundasal dan ihangngab dah nangappit ketuwen boblen indat mu handidah aammod mi, ya ketuwen ongal an boble an Jerusalem an pinilim ya ketuwen Templom an binohwat ku, 39 ya donglom anhan di dasal da hinah langit an kawad-am ta baddangam dida. Kal-iwam anhan am-in di liwat di tatagum ke he-a.
40 Apu an Dios ku, tibon dakami ya donglom anhan am-in di idasal mih tu. 41 APU DIOS, umali kat humgop ka tuh balem an pun-iyatuwam an niha-adan nan Kahon mun kitib-an di ongal an kabaelam. Humgop ka tuh Templo ya mihtu kat nangamung. Bendisyonam nadan padim hi am-in an aton da ya hana ot ta mun-an-anla dan am-in di tatagum gapuh kaphod mun dida. 42 Apu Dios an AP-APU, adim anhan iwalong tun patul an pinilim. Punnanongom nan adi malumman an pamhod mu nah muttatyum an hi David.”