7
Hay nangiappitan da nah Templo
(1 Patul 8:62-66)
Handih ginibbun Solomon di dasal na ya immaliy apuy an nalpuh kabunyan ot gobhona nadan niappit ya indani ya napnu nan Temploh humihhilin dayaw APU DIOS te wada hiyah di. Ot adi pakahgop nadan padi gapu kediyen humihhilin dayaw na. Handih tinibon nadan holag Israel hidiyen apuy an nalpuh kabunyan ya nan humihhilin dayaw nah Templo ya nundukkun da ot iyuung da ot dayawon dah APU DIOS an kanan day “Makaphod hi APU DIOS ya munnananong di pamhod na!” Ot ahi mun-appit hi Solomon an patul ya am-in nadan tatagu ke APU DIOS. Hay in-appit da ya duwampulut duwan libun baka ya hinggatut ta duwampulun libun kalnero ya gulding. Athituy inat da Solomon ya nadan tatagun nangiong-ong nah Templon APU DIOS. Hanadan padi ya timmaddog da nadah nituddun didan kiha-adan dan nunhinangngab da nadah ibba dan holag Libay an daydayawon dah APU DIOS an pun-ikanta day “Munnananong di pamhod na.” Yaden pun-ipagango da nadan paggangon impakapyan patul an hi David. Pun-ipagangon damdaman nadan padi nadan tangguyub yaden timmaddog am-in nadan holag Israel.
In-ong-ong Solomon ke APU DIOS nan gawwan nan dolan hinangngab nan Templo ta mun-appit hidih maghob ya taban nadan aggayam an miappit hi punhahayyupan. Man-uket hidiy nun-appitana ya adi umustu nan giniling an altar an pangiappitanan am-in hanadah dakol an miappit an maghob, nadan page ya nadan taba.
Ya kediyey tiempo ya nun-an-anla da Solomon ya am-in nadan tatagud Israel te inat da nan Piyestan di Kampu hi pitun algo. Dakkodakkol di tatagun immalin nalpuh nungkidawwin boblen mipalpud Lebo Hamat hi north inggana nah wa-el ad Egypt hi nangappit hi south. Pitun algoy nun-an-anlaan dah nangidawatan da nah altar ya pitu bon algoy nangatan da nah Piyestan di Kampu. Nabigat kediye ot maamung dan am-in. 10 Ya handih kabigatanan mikaduwampulut tulun algoh mikapitun bulan ya impaanamut Solomon am-in nadan tatagu. Maan-anla da gapu te makaphod hi APU DIOS an binendisyonana nah David, hi Solomon ya didan am-in an tatagunan holag Israel.
Hay numpatib-an bon Apu Dios ke Solomon
(1 Patul 9:1-9)
11 Handih ginibbun Solomon nan Templo ya nan palasyona ya inat nan am-in nadan planunan datuwe ya 12 numpatibo tuwalih APU DIOS ke hiyah ohan hilong. Ot kananay “Dingngol kuy dasal mu ya abulutok an ketuwen Temploy pangiappitan yun nadah miappit ke ha-on. 13 Deket waday tiempon adik ipaaliy udan, weno mandalak di dudun an mangan hanadah nitanom, weno ipaalik di dogo nadah tataguk, 14 mu deket mundasal dan ha-on ya muntutuyu da ya iwalong day gaga-ihon at-atton da ya donglok didah langit ta kal-iwak di liwat da ya paphodok di luta dat dakol di aniyon da. 15 Adugak hituwen Templo ya nidadaanak an mangngol nadah idasal dah tu, 16 te pinilik ya binendisyonak hituwen pundayawan dan ha-on ta nangamung. Kinali, adugak ya ipaptok kut nangamung.
17 He-a ke ya deket munhilbi kan ha-on an umat hi inat amam an hi David ya un-unudom am-in di kinalik an atom, takon nadan tugun ku ya olden ku, 18 ya ihamad kuy pun-ap-apuwam an hidiyey insapatak ke amam an hi David handi an kanak ke hiyay hay holag nay mun-ap-apuh tud Israel ta nangamung. 19 Mu deket iwalong yu nadan tugun ku ya olden kun indat kun dakayu ya dayawon yuy udum an dios, 20 ya pakaanon dakayun tataguk an holag Israel tuh boblen indat kun dakayu. Ya iwalong kuh tuwen Templon in-ong-ong kun pundayawan yun ha-on, ta am-in di ahi himpappangey ang-ang nah tataguh kabobboblet taltalanggaan da.
21 Kinali man-u te makakkaphod di ang-ang tun Templod uwani, mu am-in di ahi mala-u ya ahida mamodwong ta kanan day ‘Tipet athituy inat APU DIOS ketuwen Templo ya ketuwen boble?’ 22 Ne ahi kanan di tataguy ‘Hay gapuna ya inwalong da nan AP-APU an Dios dan nangihwang handidah aammod dad Egypt ot dayawon day udum an dios. Kinali impaalin APU DIOS datuwen ongal an ligat da.’ ”