8
Hanadan kiphodan an inat Solomon
(1 Patul 9:10-28)
Duwampulun toon di nala-u ot ahi gibbuwon Solomon nan palasyona ya nan Templon APU DIOS. Ya iniphod na nadan boblen indat patul an hi Hiram ke hiya ot umitud-ak nadah iIsrael an mumbobleh di. Ya kediye bon tiempoy nangubatanah Hamat Sobah ot sakupona. Iniphod nay Tadmor nah desert ya am-in nadan bobled Hamat ot pumbalinona didan bodega. Iniphod pay Solomon di Nuntap-o ya Nundaul an Bet Horon takon nadan alad da ot ha-adanah dakig nadan hoob. Ya iniphod nay Baalat ya am-in nadan boblen pumbodegaan. Ya binohwat na nadan boblen kiha-adan nadan kabayuna ya kalesanan miusal hi gubat. Ya kinapya nan am-in di ngannen pinhod nan makapyad Jerusalem, ad Lebanon ya am-in hanadah boblen nun-ap-apuwana.
Kediye ya wadaday iKanaan an numbobled Israel an dadiye ya Amorite, Hittite, Perisite, Hibite ya Jebusite. Diday holag nadan tatagun ugge pinaten nadan holag Israel handih nalpuwan dad Egypt. Pinilit Solomon didan impungngunu ot ingganad uwani ya himbut da dida. Maid nadah holag Israel di pinilit Solomon an mungngunu, mu numbalinona didan opisyal di gubilnu, titindalu, ap-apun di tindalu, mumpungkalesa ya mungkabayun makigubat. 10 Tinuddu bon Solomon di duwanggatut ta naliman opisyal an manibon hanadah pinilit nan mungngunu nadah pinhod nan mingunu.
11 In-en Solomon nan inayanan imbabalen di patul di Egypt nah kinapya nan balenan inilpuna nah Boblen David te kananay “Mahapul an adi mihaad nan inayak nah palasyon aman hi David te niha-ad ni-an hidi nan Kahon APU DIOS ot mumbalin an nasantu.”
12 Nun-appit hi Solomon hi maghob nah altar APU DIOS an ingkapyana nah hinangngab nan Templo. 13 Hay bilang di iappit nah kabigabigat ya mipuun nah Tugun an indat Moses. Hinnatkon pe tuwali nadan miappit hi Sabadun Tungo, nadah Piyestan di Natalak an Bulan ya nadan tulun piyestan maat hi tinoon an Piyestan di Nala-uwan di Anghel, Piyestan di Ahiani, ya Piyestan di Kampu. 14 Inun-unud nay olden amanan hi David an tinuddu na nadan padin munhilbih kabigabigat takon nadan holag Libay an bumaddang nadah padin mungkanta nadah kantah pundayawan da. Ya intuddu na damdama nadan mungguwalya nah Templon grinupu na dida mipuun hi ngunun aton dah kabigabigat nah hoob te hidiyey olden amanan hi David an tagun Apu Dios. 15 Am-in nadan intugun David an aton nadan padi ya nadan holag Libay mipanggep nadah bodega ya nadan udum an maat ya naunud.
16 Ketuwen tiempo ya nagibbun am-in nadan impangunun Solomon. Milappuh nah nangikapyaan da nah nipab-unan nan Templon nan AP-APU ingganah nagibbuwana ya maphod am-in nan ngunun naat.
17 Indani ot ahi umeh Solomon ad Esion Geber ya Elat nah pingngit di baybay an sakup di Edom. 18 Impaayan patul di Tyre an hi Hiram hi babapor an hay kapitan ke dadiye ya nadan tatagunan ibba da nadan imminghan mungngunuh bapor. Imme dan am-in hanadah opisyal Solomon ad Ophir ot handih nibangngadan da ya immala dah idat dan Solomon hi balituk an umeh himpulut onom an libun kilo.