9
Hay immaliyan nan babain patul di Seba
(1 Patul 10:1-13)
Handih nainnilaan nan babain patul di Sebay mipanggep ke Solomon an nundingngol an patul ya immalid Jerusalem an munmahman hiya hin nganney ihumang na nadah naligat an mahmahana. Dakol di ingkuyug nan muttatyuna ya dakol boy kamel nan nungkargah mikammoh makan, nadan nabalol an batu ya balituk. Minahmahanan Solomon am-in di umalih nomnom na, ya hinumang Solomon am-in di pinhod nan mahmahan an maid di naligat ke hiya. Hidiyen patul di Seba ya nakammodwong handih ininnilanay mipanggep hi kinalaing Solomon ya tinibo na nan palasyon kinapya na. Makammodwong boh nan nanib-ana nadah dakkodakkol an makan an midadaan nah bale na, nan kiha-adan nadan opisyal na, nan maphod an aton nadan mungngunu nah palasyo na, takon nadan makaphod ya nun-iingngon bulwatida ya nadan iappit na nah Templon APU DIOS.
Ot kananan Solomon di “Makulug di dingngol kun mipanggep hi laing mu ya nadan inat mu! Mu uggek ni-an kinulug dadiyen dingngol ku inggana immaliyak ot tibok. Hay kakulugana ya kagodwa ya abuy dingngol ku te nala-laing ka ya kadkadangyan ka mu hay kinali da. Nagahat nadan tatagum! Takon nadan opisyal mun wadat nangamung hi kad-am te danongdonglon day kalin di nalaing an tagu! Madayaw nan AP-APU an Dios mu! Impatibonan pun-amlongan dakan hiya handih impumbalin dakan patul an mun-ap-apu nadah tatagunan holag Israel. Ya gapuh munnananong an impaminhod nah tatagunan holag Israel ya pinili dakan patul ta maphod ya limpiyuy atom an mun-ap-apu.”
Indat nan Solomon nadan in-alinan nahawwal an opat an libun kilon balituk, hay dakkodakkol an mikamoh makan ya nadan nabalol an batu. Maid di udum hi e immidat ke Solomon hi athidiy kaphod nan mikamoh makan, ammunah diyen patul ad Seba.
10 Handih nangidatan Hiram ke Solomon hi balituk an nalpud Ophir ya indatana boh kaiw an juniper ya nabalol an batu. 11 Inusal Solomon hidiyen juniper an kaiw hi agdan nan Templo ya nan palasyo na ya inusal nan nangapyah ayyuding ya gitala an usalon nadan mungkanta. Maid di udum hi athidin kinaphod di ang-ang nadan paggangon nakapyad Judah.
12 Hi Solomon ya indat na kediyen babain nalpud Sebay ngannen ibaganan hinnatkon pe tuwalih nadan indat nan hiyan umat nah oggana tuwali idat hi bisitana. Ot mibangngad hi diyen babaih boblenan ibbana nadan muttatyuna.
Hay kinadangyan patul an hi Solomon
(1 Patul 10:14-25)
13 Katootoon on dawaton Solomon di umeh duwampulut liman libun kilon balituk 14 an ugge nid-um nadan buwis an bayadan nadan mumpunggattang. Hinnatkon boy malpu nadah patul di Arabia ya nadah gobernador nadan bobled Israel an silber ya balituk. 15 Nangapyah Solomon hi duwanggatut an o-ongal an happiyon umeh pitun kilon balituk di niusal hi oha. 16 Ya nangapyah tulunggatut an iit-itay an happiyon umeh tulut kagodwan kilon balituk di niusal hi oha. Impadulina datuwen happiyo nah balenan nangadanan hi Muyung di Lebanon.
17 Numpakapya boh ongal an ubunan di patul an naal-alkusan hi bakgit di elepante ya naamoh namahman balituk. 18 Hidiyen ubunan ya waday onom an agdan an mumpatap-oh di. Nitakap kediyen ubunan di naamoh balituk an pun-uyyadan hi huki. Waday pangihakmowan hi takle kediyen ubunan ya waday duwan ing-ingon di layon an timmaddog nah numbinnah-el nah ubunan. 19 Nangapya boh Solomon hi himpulut duwan ing-ingon di layon ot ipataddog na dida nah udun nan onom an agdan hi numbinnah-el. Hidiye ya abun ubunan di patul di athidin maid di udum hi ena niingngohan.
20 Am-in nadan basun pun-inuman Solomon ya nakapya dah balituk ya am-in nadan mausal nah Ongal an Balen Muyung di Lebanon ya nakapya dah namahman balituk. Hay silber handih tiempon Solomon ya maid di balol na. 21 Wada da boy bapor nan maki-kie nadah bapor Hiram. Ya nala-u key tulun toon on nibangngad datuwen bapor an waday ianamut dah balituk, silber, bulangon ya bakgit di elepante.
22 Hi patul an hi Solomon di kakadkadangyanan ya kala-laingan am-in hi numpatul hi kabobboble tuh luta. 23 Ya nadan patul hi kabobboble ya imme dan mundongol nah laing nan indat Apu Dios ke hiya. 24 Am-in da ya inaliyan dah Solomon hi kumpulmin nakapyah silber ya balituk, andukken bulwati, almas, nadan mikamoh makan, kakabayu ya nadan mule an pungkargaon. Athituy na-na-at hi katootoon.
25 Wada boy opat an libun pangiha-adan Solomon hanadah kalesana ya kabayuna ya waday himpulut duwan libun kabayunan usalonah gubat. Hanadan udum ya inha-ad nad Jerusalem ya nadan udum ya inip-ong na nadah o-ongal an boble. 26 Hiyay ap-apun nadan udum an patul hidi mipalpun nah Wangwang an Euphrates ingganad Pilistia ya nah poppog di Egypt. 27 Handih nun-ap-apuwana ya umat hi kadakol di babatud Jerusalem di kadakol di silber, athidi boh kaiw an sedar an umat hi kadakol nadan kaiw an sycamore nadah duntug ad Judah. 28 Ya nadan kabayun Solomon ya gatangon nadan ahentenad Egypt ya nadah udum an boble.
Hay natayan Solomon
(1 Patul 11:41-43)
29 Hanadan udum an inat Solomon mipalpuh lappuna ingganah udidina ya nitudok nah liblun Hanadan Inat nan Profetas an hi Nathan, hanah liblun Hay Ab-abig Ahijah an iSiloh, ya nah liblun Hay In-inop Iddo an Profetas an nid-um damdaman nitudok hidiy mipanggep nah nun-ap-apuwan patul an hi Jeroboam ad Israel. 30 Numpatul hi Solomon ad Jerusalem ya am-in hanadah bobled Israel hi nap-at an toon. 31 Nate ot milubuk nah boblen David an amana ot mihannot nan imbabalenan hi Rehoboam ke hiyan numpatul.