10
Hay nungngohayan di udum an holag Israel ke Rehoboam
(1 Patul 12:1-20)
Immeh Rehoboam ad Sekem te naamung am-in nadan holag Israel an numbobleh nangappit hi north ta hiyay pumbalinon dan patul. Ketuwen tiempo ya wadah Jeroboam an imbabalen Nebat ad Egypt te binumtik hidi handih numpatulan Solomon. Handih dingngol nan mumbalin hi Rehoboam an patul ya immanamut ad Israel. Indani ya impaayag nadan mangipangpangulu nadan holag Israel an numbobleh nangappit hi north hi Jeroboam ot ume dah kad-an Rehoboam ot kanan dan hiyay “Makabbungot hi amam an hi Solomon ke dakami ya impunligligat dakami. Deket payapyap-owom di ligat mi ya deket ka-kaanam di bayadan mih buwis ya punnanongon min he-a ya abuy punhilbiyan mi.”
Hinumang Rehoboam an kananay “Idattanak hi tulun algo ta pakannomnomok di ihumang ku kenaen kinali yu ya ahi kayu nibangngad.” Ot tumayan nadan tatagu.
Nakihummangan hi Rehoboam an patul nadah aam-aman konsehal an nunhilbin amanan hi Solomon mipanggep ketuwe an kananan diday “Nganney kanan yuh ihumang ku ke datuwen tatagu?”
Kanan dadiyen aam-aman konsehal di “Deket maphod di atom ke dadiyen tatagu ya ipatibom di ulem ke didat tobalom hidiyen imbaga da ya munhilbi dan he-at nangamung.”
Mu uggena inun-unud hidiyen intugun da ot ume ot ya abu nadah katoonanan konsehal na ot ena ibagan dida hin nganney itugun da. Kananan diday “Nganney itugun yun panumang ku nadah tatagun kanan day ka-kaanak di ligat da?”
10 Kanan dan hiyay “Hituwey kalyom ke dida: ‘Tun ik-ikingngak ya ong-ongal mu nan gitang ama! 11 Indatan dakayun amah madam-ot an ligat yu, mu pumbalinok an madamdam-ot. Inusal nay paul an nanuplit ke dakayu, mu hay usalok ya bakdung!’ ”
12 Handih nala-uy tulun algo ya nibangngad da Jeroboam ya am-in nadan tataguh kad-an patul an hi Rehoboam an inun-unud da nan kinali nan dida. 13 Mu impabinnungot Rehoboam an kimmalin dida te uggena inun-unud di intugun nadan aam-aman konsehal na. 14 Inun-unud na ot ya abuy intugun nadan ung-ungan konsehal ot kananay “Indatan dakayun amah madam-ot an ligat, mu pumbalinok an madamdam-ot. Hinuplit dakayuh paul, mu hay usalok ya bakdung!” 15 Ugge inun-unud Rehoboam di pinhod nadan tatagu an hidiye tuwaliy pinhod APU DIOS an maat te hidiyey immannungan nan kinalin APU DIOS ke Jeroboam an imbabalen Nebat an inabig Ahijah an profetas ad Siloh.
16 Handih ininnilan nadan tatagun adi donglon nan patul dida ya muntukuk dan kanan day “Mapoppog di pun-ap-apuwan di holag David! Nganne ni-boy inat dah kiphodan taku? Ditakun holag Israel, umanamut taku ot! Nangamung peman hi Rehoboam an holag David!”
Ot umanamut dadiyen holag Israel an bokon moh Rehoboam an ibilang dan patul da. 17 Mu nadan holag Israel an numbobled Judah ya hi Rehoboam di nanongnan numpatul ke dida.
18 Indani ya intud-ak Rehoboam hi Adoniram an ap-apun nadan napilit an mungngunu ta ena tibon nadan iIsrael, mu nuntugmilan da ot mate. Gapu ketuwen naat ya galagalah Rehoboam an nuntakkeh kalesana ot bumtik ad Jerusalem. 19 Nipalpun diye ingganad uwani ya ngohayon nadan holag Israel an numbobleh nangappit hi north di holag David an mumpatul ke dida.