13
Hay nunggubatan da Abijah ke Jeroboam
(1 Patul 15:1-8)
Handih mikahimpulut walun toon an nun-ap-apuwan Jeroboam ad Israel ya numbalin hi Abijah an patul di Judah. Ot mun-ap-apuh tulun toon ad Jerusalem. Hi Maakah inanan imbabalen Uriel an iGibeah.
Indani ya nunggubat da Abijah ke Jeroboam. Opat an gatut an libuy tindalun Abijah ya walun gatut an libuy tindalun damdaman Jeroboam.
Ot mundadammuy tindalu da nah mabilid an bobled Eplaim. Nuntikid hi Abijah nah Bilid an Semaraim ot itkuk nan Jeroboam ya nadan iIsrael di “He-a Jeroboam an patul ya dakayun iIsrael donglon yuh tuwe: Kon uggeyu inilan nan AP-APU an Dios takun am-in an holag Israel ya nahamad di nakitobbalanan David an hiya ya nadah holag nay tinuddunan mun-ap-apu ta nangamung hitud Israel? Mu hi Jeroboam an imbabalen Nebat ya porman handih numpatulan Solomon an imbabalen David muden nginohe nay apu na. Inamung na nadan humahhaul an tatagun maid di hilbida ot piliton dan umunud ke Rehoboam an imbabalen Solomon an umunud hi pinhod da gapu te unga ni-an an maid di dakol hi inilana, kinali adina kabaelan an hanggaon dida.
Ad uwani ya planu yun gubaton di pun-ap-apuwan APU DIOS an ipangpangulun di holag David. Man-u te dakol di tindalum mu hay dios yu ya nadan balituk an ing-ingon di impan di bakan kinapyan Jeroboam. Ya dinog-al yu nadan holag Aaron an padin APU DIOS ya nadan holag Libay ot tudduwon yuy padi yu umat hi aton di tataguh udum an boblen ugge nanginilan APU DIOS an kumpulmin tagun umalin waday itabtabinah lakin baka weno pitun kalnero ya damanan miong-ong ta munhilbin padi nadah dios yu.
10 Mu dakami ke pe ya nan AP-APU an Dios di nanongnan punhilbiyan mi te ugge mi inwalong. Hanadan nahlag ke Aaron di munhilbi padi ya nadan ibba dan holag Libay di bumaddang ke dida. 11 Mun-appit dah insenso ya aaggayam an maghob ya iha-ad da nadan tinapay nah nangilinan an lamesaan hi kabigabigat nah biggatna ya nah mungkahilong ya tolgan dah kahilohilong nadan kingken balituk. Datuwen aton mi ya in-olden APU DIOS, mu dakayu ya inwalong yu. 12 Hi Apu Dios mismuy mangipangpangulun dakami ya nadan padi nay mangipagangoh tangguyub ta ipangulu dakamin makigubat ke dakayu. Dakayun iIsrael, adi kayu ot makigubat nah AP-APU an Dios handidan aammod yu te adi kayu metlaing mangapput!”
13 Hay inat Jeroboam ya indalununan impaey hi udum an tindalunan mangubat nadah tindalun di Judah hi indoggan ya inibbaana nadan udum an tindalunan e mangubat ke didah hinangngab. 14 Mu handih ininnilan nadan iJudah an linikkub di buhul da dida ya numpahpahmok dan APU DIOS ta baddangana dida. Indani ya pun-ipagango nadan padi day tangguyub da. 15 Ya muntukuk da ot makigubat da ya inapput Apu Dios hi Jeroboam ya nadan tindalunan iIsrael. 16 Binumtik nadan iIsrael te impaapput Apu Dios dida nadah iJudah. 17 Pinaten da Abijah ya nadan tindalunay limanggatut an libun kala-laingan an tindalun di iIsrael. 18 Man-uket nangapput nadan iJudah ya nundinol da nah AP-APU an Dios handidan aammod da.
19 Pindug da Abijah dadiyen tindalun Jeroboam ot sakupon day udum an bobleda an Bethel, hay Jeshanah, hay Eplon ya nadan boblen nunlinikkod hidi. 20 Ug-ugge mo kinabaelan Jeroboam an binangngad dadiyen boble kediyen nun-ap-apuwan Abijah. Hi udidina ya pinoppog APU DIOS di biyag na.
21 Mu hi ke Abijah ya mungkihamad di pun-ap-apuwana. In-ine nay himpulut opat an binabai ot mawaday duwampulut duwan linalakin imbabalenan ya himpulut onom an binabai. 22 Hanadan udum an na-na-at handih numpatulan Abijah, nadan kinali na ya inat na ya nitudok nah Liblun Iddo an Profetas.