14
Inapput patul an hi Asa nadan buhul da
Nateh patul an hi Abijah ot milubuk nah lubukan di papatul nah Boblen David ot mihannot an numpatul nan imbabalenan hi Asa. Handih nun-ap-apuwana ya malinggop di boble da an Judah hi himpulun toon te inat nay umipaamlong nah AP-APU an Dios na. Kinaana nadan pun-appitan ya pundayawan hi adi makulug an dios ya pinai na nadan dayawon dan binattun tukud ya nadan ing-ingon nan babain dios dan hi Asherah. Ya in-oldenan hanadah iJudah an hi APU DIOS an Dios handidan aammod day dayawon da ya un-unudon day tuttuduna ya tuguna. Gapu te kinaana nadan pundayawan hi adi makulug an dios ya nadan pun-appitan hi insenso nadah bobled Judah ya malinggop di boble da handih nun-ap-apuwana. Ot ke dadiyen toon ya malinggop di pun-ap-apuwanan maid di nangubat ke hiya te indatan APU DIOS hi linggop ya inhamad nay alad nadan ongal an bobled Judah.
Kanana nadah tatagud Judah di “Mangapya takuh bobboblen ikapyaan takuh nahamad an binattun alad, hay nungkatag-en babalen pun-adugan di guwalya ya hohoob an madakkigan. Man-uke ya munnanong ke ditakuh tuwen boble te inun-unud takuy pinhod nan AP-APU an Dios taku ot idatan ditakuh linggop.” Ot aton da dadiyen implanu da ot magibbu.
Hi patul an hi Asa ya tulunggatut an libuy tindalunan iJudah an nunhappiyo da ya numpahul da ya nid-um di duwanggatut ta nawalun libun tindalun holag Benjamin an nunhappiyo da ya nun-almas dah pana. Natulid dan am-in ya nalaing dan makigubat.
Wada on iEthiopia an hi Sera an ginubat nay Judah an ibbanay umeh ohan milyon an tindalu na ya tulunggatut an nungkalesa ot dumatong dad Mareshah. 10 Ot umeh Asa ya nadan tindalunan nakigubat ke didan numpustu dan nah Nundotal ad Sepatah an nih-up ad Mareshah.
11 Nundasal hi Asa nah AP-APU an Dios nan kananay “AP-APU an Dios mi, he-a ya abuy damanan bumaddang nadah nakapuy an titindalut makigubat da nadah ongngal di kabaelanan titindalu. Baddangan dakami anhan an AP-APU an Dios mi, te he-ay pundinolan mi ya gapuh ngadan mu ya immali kamin makigubat ke datuwen dakkodakkol an tindalu. AP-APU, he-ay Dios mi. Adim iabulut an edaka apputon hi tatagu.”
12 Ot handih nunggugubat da ya binaddangan APU DIOS hi Asa ya nadan tindaluna ot apputon da nadan titindalun di Ethiopia ot bumtik da 13 ot pumpudug Asa ya nadan tindaluna dida ingganad Gerar. Dakkodakkol ke dadiyen iEthiopiay nate. Ta hidiye nan maid moy kabaelan nadan natdaan an tindalun di Ethiopia an makigubat bo te inapput APU DIOS ya nadan tindaluna dida. Ot dakkodakkol di inalan nadan tindalun di Judah hi limmu da. 14 Dinadag di titindalun di Judah nadan i-itay an bobleh nunlinikkod ad Gerar te uggeda limmaban te namahig di takut nadan bimmobleh di ke APU DIOS. Ot dakkodakkol di nun-alan dadiyen tindalun di Judah hi ngannen wada ke dadiyen boble. 15 Hinggop da boy kampun nadan mangipaptok hi aggayam ot alan day dakol an kalnero ya kamel ot ahida mibangngad ad Jerusalem.