15
Hanadan inat Asa an kiphodan
Indani ya nawaday nan Espiritun Apu Dios ke Asariah an imbabalen Oded ot umen e manamun patul di Judah an hi Asa ot kananan hiyay “Donglom hituwe, apu patul, ya dakayun am-in an bimmobled Judah ya Benjamin! Nunna-ud an ipaptok dakayun APU DIOS ten hiya ya abuy pundinolan yu. Ya deket hiyay kahwaon yun pumpabaddangan ya baddangan dakayun hiya, mu deket iwalong yu ya iwalong dakayu damdama. Nakabayyag an ugge hinangud nadan iIsrael di makulug an Dios ya maid di papadin muntuddun dida ya maid di olden an un-unudon da. Mu handih immaliy ligat da ya imbangngad dan mangun-unud nah AP-APU an Dios di holag Israel. Ot mumpabaddang dan hiya ot baddangana dida. Ke dadiyen tiempo ya maid di oggan mumbaat hi udum an boble te maid di linggop an abunay gulu ya ligat di wadah kabobboble. Man-uke ya munggiginnubbat di kabobboble te impaalin Apu Dios di gulu ya ligat ke dida. Mu ad uwani ya mahapul an pakodholon yuy nomnom yun adi kayu madismaya te waday ahiyu gun-udon gapu nadah ngunun aton yu.”
Handih dingngol Asah diyen inabig Asariah an imbabalen Oded ya timmulid. Kinaanan am-in nadan ing-ingon di dios nadah bobled Judah ya Benjamin ya am-in hanadah ongal an boblen sinakup da nah mabilid an bobled Eplaim. Ya iniphod na nan pun-appitan ke APU DIOS an nabohwat nah ambilog an dolan nan Templo.
Indani ya inayagan Asa nadan holag Judah ya holag Benjamin takon nadan holag Eplaim, hi Manasseh ya hi Simeon te dakol ke diday immalin nakiboble handih tinibo dan pakabbaddangan APU DIOS. 10 Ot maamung dad Jerusalem handih mikatlun bulan hi mikahimpulut liman toon an numpatulan Asa. 11 Kediyen algo ya in-appit dan APU DIOS di udum an inibtik dah gubat an dadiye ya pitun gatut an baka ya pitun libun kalnero ya gulding. 12 Inhamad dan inhuhummangan an nan AP-APU an Dios handidan aammod da ya abuy daydayawon da. 13 Timbal dan am-in an mipipatey ohan tagu, unga weno am-ama, lalaki weno babai an adi mundayaw ke hiya. 14 Initkuk dan nunsapatah ngadan APU DIOS yaden pun-ipagango day tangguyub. 15 Am-in da ya maan-anla da te nalpuh puhu dah tuwen insapata dan maid di halinduwa da. Maan-anla dan mumpabaddang ke APU DIOS ya dingngol nay dasal da ot palinggopona didan uggena inabulut an gubaton di buhul dah nunlinikkod ke dida.
16 Indani ya kinaan Asa hi apunan hi Maakah ot bokon mo inan di patul te nangapyah himpappangen ing-ingon nan babain dios an hi Asherah. Lingngon Asah diyen kinapyan apuna ot pundikhal na ot ena gobhon nah Nundotal ad Kidron. 17 Takon di ugge pinain Asan am-in nadan pundayawan hi adi makulug an dios nah boble ya in-ohha nan APU DIOS di pundayaw na handih katagguna. 18 In-ena nah Templo nadan balituk ya silber ya nadan ngunut an in-ong-ong dan duwa ke amanan hi Abijah ke Apu Dios. 19 Maid di nangubat hi boble da inggana handih mikatulumpulut liman toon an nun-ap-apuwana.