16
Hanadan gulu mipanggep hi Israel
(1 Patul 15:17-22)
Handih mikatulumpulut onom an toon an nun-ap-apuwan Asa ad Judah ya ginubat Baasha an patul di Israel dida ot ilappunan hammadon an aladon di Ramah ta maid di humgop ya bumudal ad Judah. Hay inat Asa ya immalah silber ya balituk nadah pangitaluwan hi nungkabalol nah Templo ya nah palasyo ot ipae nad Damascus ke patul an hi Ben Hadad ad Syria ot ipaad nan kananay: “Daan mot ibangngad ta handin maphod an punhayyupan di aammod tat mumbinnaddang ta? Hituwen silber ya balituk ya idat kun he-a ta poppogom anhan di punhayyupan yun Baasha an patul di Israel ta mapilitan an tumayan da nadah tindaluna tuh boblek.”
Timbal Ben Hadad hidiyen kinalin Asa ot itud-ak na nadan ap-apu ya nadan tindalu da ot eda gubaton nadan bobled Israel. Hinggop da ot sakupon day Ijon, hay Dan, hay Abel Bet Maaka ya am-in nadan ongal an bobled Naptali an pumbodegaan da. Handih dingngol Baashah diyen ma-ma-at ya intikod nan mangalad hi Ramah. Indani ya in-olden Asa nadah iJudah an eda pah-onon nadan batu ya talutu an nangalad Baasha ad Ramah ot usalon dan pun-alad ad Geba ya Mispah.
Hanan profetas an hi Hanani
Kediyen tiempo ya imme nan profetas an hi Hanani ke patul an hi Asa ot kananay “Gapu te indinol mu nah patul di Syria an uggem indinol nah AP-APU an Dios mu ya maid moy kabaelam an manadag nadah tindalud Syria. Handi ya nundinol kan APU DIOS, kinali impangapput daka takon di dakkodakkol di tindalun iEthiopia ya iLibya ya dakol di kalesa dan usalon dah gubat ya tindalu dan nungkabayu. Te hiya ya pakatibbonan am-in di ma-ma-at hi kabobboble tuh luta ta pal-otonay nomnom nadan tatagun hiya ya abuy pundinolan da. Uggem ninomnom ot atom di inat mu, kinali mipalpud uwani ya makigubagubat kat nangamung.” 10 Bimmobboh-ol hi Asa ketuwen kinalin Hanani ot ipakalabut na. Ya ketuwen tiempo damdamay nangilappuwan Asa an makabbungot nadah udum an tatagu.
Hay napoppogan di nun-ap-apuwan Asa
(1 Patul 15:23-24)
11 Am-in di na-na-at handih nun-ap-apuwan Asa mipalpuh lappuna ingganah udidina ya nitudok nah Liblun Nadan Patul di Judah ya Israel. 12 Handih mikatulumpulut hiyam an toon an numpatulan Asa ya napilay gapuh nahalman an dogon di hukina. Mu ugge bo numpabaddang ke APU DIOS te nan dodoktor na ya abuy nundinolanan numpaagahan. 13 Nala-uy duwan toon ya nate 14 ot ilubuk dan nah batun lubukan an hiya mismuy nangapya nah Boblen David. Hina-adan day adol na nadah nganneh diyen miha-ad hi adol di nate ya nabanglun lana ot ahida ilubuk. Ya nun-apuy dah ongal an apuy hi pangipatibo dah lispitu dan hiya.