20
Hay nangubatan di holag Israel nadah iMoab, iAmmon ya iEdom
Indani ya nakigubat nadan tindalun di Moab, Ammon ya nadan udum an Meunites ke Jehoshaphat. Waday immalin nangali ke Jehoshaphat an kananay “Mangaliy dakol an tindalun di Edom an mangubat ke he-a. Nalpu da nah mala-uwan nan Naten Baybay. Wada da mod Hasason Tamar.” (Hituwey ohan ngadan di En Gedi.) Timmakut hi Jehoshaphat gapu ketuwen dingngol nan katatakut an maat ot mundasal ke APU DIOS ot hanhanana hin nganney atona. Ya in-oldenan am-in hanadah tatagud Judah ya Jerusalem an muntopol dan adida mangan. Ot umali nadan tatagud Jerusalem an nalpuh kabobbobled Judah ta mumpabaddang dan APU DIOS.
Timmaddog hi Jehoshaphat hi hinangngab nadan naamung an iJudah ya iJerusalem nah ka-apyan dolan nan Templon APU DIOS, ot mundasal an kananay “APU DIOS an Dios handidan aammod mi, he-a ya abuy Dios an wadah langit. Ya he-a boy Ap-apun am-in hi pun-ap-apuwan hituh luta. Natag-e ka ya ongal di kabaelam, ta hidiye nan maid di mabalin an makihanggan he-a. Dinog-al mu nadan datin numbobleh tu handih dimmatong handidan aammod min imbilang mun tatagum, ot idat mun didan holag Abraham hantudan boblet boltanon dat nangamung. Numboble da moh tu ot bohwaton da tun Templom ot kanan day ‘Deket waday ligat an immalin dakami umat hi gubat, dogo weno bitil ya umali kamit tumaddog kamih hinangngab mu tuh Templom an pundayawan min he-a, ta mumpahpahmok kamin he-a ya donglom di dasal mi ta ihwang dakamih ligat mi.’
10 Tibom hituwen aton hantudan tindalun di Ammon, Moab ya tindalun nadan numboble nah Bilid an Seir. Uggem in-abulut handidan aammod min mangubat ke dadiyen tatagu handih nalpuwan dad Egypt, mu impalikkod mu dida ot uggeda dinadag dida. 11 Ne nganne ot ya abuwan tun at-atton dan dakamid uwani an pinhod dan dog-alon dakami tuh boblen impaboltan mun dakami. 12 Apu an Dios mi, patikodom anhan dida. Ugge mi inilay aton mi, mu madinol kamin baddangan dakamin he-a, te maid di kabaelan min makihanggah dakkodakkol an tindalun mangubat ke dakami.”
13 Am-in nadan linalakin iJudah takon nadan inayan da ya imbabale da ya dehdi dan timmaddog dah hinangngab APU DIOS. 14 Indani ya nawaday Espiritun APU DIOS ke Jahasiel an imbabalen Sekariah an imbabalen Benaiah an imbabalen Jeiel an imbabalen Mattaniah an holag Asap an holag Libay. 15 Ot kananan Jehoshaphat di “Donglom hituwe, Jehoshaphat an patul, takon di dakayun iJudah ya iJerusalem! Hituwey kanan APU DIOS: ‘Adi kayu tumakut ya adi kayu madanagan ke dadiyen nakal-ot ya dakkodakkol an tindalu, te hi Apu Dios di makigubat ke didan bokon dakayu. 16 Umga kayu ot ya abun e makigubat hi bigat. Ahiyu tibon didan manikid nah matikid ad Sis nah udun di nundotal nah adi maboblayan ad Jeruel. 17 Mu adi pay mahapul an ekayu makigubat. Na-ala ya mipustu kayu ne immop-opya kayu ta ang-angon yuy pangapputan APU DIOS. Baddangan dakayun hiya, dakayun iJudah ya iJerusalem. Adi kayu nimpe tumakut ya adi kayu madanagan. Ume kayuh dih bigat te baddangan dakayun APU DIOS.’ ”
18 Dingngol dah diye ya nunyuung hi Jehoshaphat an patul ya nunyuung damdaman am-in nadan tatagu ot dayawon dah APU DIOS. 19 Indani ya timmaddog nadan holag Libay an holag Kohat ke Korah ot dayawon dah APU DIOS an Dios nadan holag Israel ot pun-itkuk day pundayaw dan hiya.
20 Nabigat ot humalaman da nadan tindalun iJudah nah adi maboblayan ad Tekoa. Handih wada dah dalan ya timmaddog hi Jehoshaphat ot kanana nadah tatagunay “Mundongol kayun ha-on an iJudah ya iJerusalem! Kulugon yu nan AP-APU an Dios yu ta munnanong kayun nal-ot, ya mangulug kayu nadah profetas ta maphod di pumbalinan am-in di aton yu.” 21 Nagibbun nakihummangan hanadah mangipangpangulu ot kalyona nadah mungkantan mamangulu dat ikantaan dah APU DIOS ya daydayawon day kinatag-ena. Athituy ingkanta da: “Mumpasalamat takun APU DIOS, te punnanongonay ongal an pamhod nan ditaku!”
22 Kediyen inlappu dan mungkanta ya mundayaw ya impunlalaban APU DIOS nadan tindalun iAmmon, iMoab ya iEdom. 23 Numbaddang nadan iAmmon ya iMoab ot patayon dan am-in nadan tindalun di Edom. Indanit nagibbun pinate dan am-in dida ya dida bo damdamay numpapatte. 24 Kinali, handih dimmatong nadan tindalun di Judah nah pun-uhdungan nah adi maboblayan ya tinibo day dakkodakkol an adol di nungkakaten tatagun kawahwahit an maid di ohan dadiyen e binumtik an matagu. 25 Immeh Jehoshaphat an patul ya nadan tataguna ot eda amungon di ngunut nadan nungkakaten titindalun buhul da. Namahig an dakkodakkol di inala dan babaka, makan ya bulwati ya nabalol an ngunut, ta adida pakad-on am-in. Immeh tulun algoy nangamungan dan dadiye. 26 Handih mikap-at an algo ya naamung da ot dayawon dah APU DIOS nah nundotal an Berakah an hay kibalinana ya “Bendisyon” ot ingganad uwani ya hidiyey ngadana.
27 Impangulun Jehoshaphat nadan tindalun iJudah ya iJerusalem ot maka-an-anla dan nibangngad ad Jerusalem te inapput APU DIOS di buhul da. 28 Dimmatong dad Jerusalem ot ume da nah Templon APU DIOS ot munggitala da, mun-ayyuding da ya muntangguyub da.
29 Handih dingngol di kabobbobley mipanggep hi inat APU DIOS an nakigubat nadah buhul di holag Israel ya namahig di takut dan hiya. 30 Malinggop mo kayay pun-ap-apuwan Jehoshaphat te maid mo nadah numbobleh nunlinikkod di umidat hi kabulubulunan da. 31 Numpatul hi Jehoshaphat ad Judah handih tulumpulut limay toona ot mun-ap-apuh duwampulut liman toon.* 20:31 Am-in nadan patul ad Judah ya numboble dad Jerusalem handih numpatulan da. Hay ngadan inana ya hi Asubah an imbabalen Silhi. 32 In-un-unud Jehoshaphat hi pangi-en amanan hi Asa an inat nay pinhod APU DIOS. 33 Muden uggena pina-i nadan pundayawan hi adi makulug an dios, ya ugge in-ohhan nadan tataguy pundayaw dan Apu Dios. 34 Nitudok nadan udum an inat Jehoshaphat hi numpatulana nah Liblun Jehu an imbabalen Hanani an nid-um nah Liblun Nadan Patul di Israel.
35 Handih mungkapoppog di pun-ap-apuwana ya nakihayyup ke Ahasiah an patul di Israel an gaga-ihon tagu. 36 Ot mumbaddang dan nanganapyah babapor ad Esion Geber. 37 Indani ya inabig Elieser an imbabalen Dodabahu an iMareshah di adi maphod an maat ke Jehoshaphat. Kananay “Gapu te nakihayyup kan Ahasiah ya dadagon APU DIOS di nginunu yu.” Immannung hidiye an napai nadan bapor ta uggeda nibiyaheh baybay.

*20:31 20:31 Am-in nadan patul ad Judah ya numboble dad Jerusalem handih numpatulan da.