21
Hay numpatulan Jehoram ad Judah
Handih nateh Jehoshaphat ya nilubuk nah lubukan di aammod na nah Boblen David. Ot mihannot nan imbabalenan hi Jehoram an numpatul. Hanadan tutulang Jehoram an linalakin imbabalen Jehoshaphat ya hi Asariah, hi Jehiel, hi Sekariah, hi Asariahu, hi Michael ya hi Sephatiah. Indatan amada didah silber, balituk ya nadan udum an nabalol an odon. Inip-ong na bon diday udum an o-ongal an bobled Judah an nahamad an naaladan. Mu hi Jehoram di numbalin an patul te hiyay panguluwan.
Handih nihamad moy pun-ap-apuwana ya pinate nan am-in nadan iibanan linalaki, takon nadan udum an mangipangpangulu. Tulumpulut duway toon Jehoram handih numpatulanad Judah ot mun-ap-apuh walun toon.* 21:5 Am-in nadan patul ad Judah ya numboble dad Jerusalem handih numpatulan da. In-un-unud nah inainat nadan patul di Israel an umat ke Ahab an gaga-ihon abu, namammam-a te in-inenay imbabalen Ahab. Om, inat nay gaga-ihon pakabalawwon APU DIOS. Mu gapuh nakitobbalan APU DIOS ke David handi ya uggena in-abulut an madadag di pun-ap-apuwana te insapatanan punnanongonay holag David an mumpatul ta nangamung.
Kediyen numpatulan Jehoram ad Judah ya ngimmohe nadan iEdom ot maappil dah ohan boble ya tinuddu day patul da. Ot e gubaton Jehoram di Edom an in-e nan am-in di tindalunan nunlugan dah kalesa. Handih wada da Jehoram hidi ya linikkub nadan iEdom dida, mu binumtik dah hilong. 10 Nipalpun diye ya naappil moy Edom an bokon mo parten di Judah. Kediye bon tiempo ya nungngohe damdamay Libnah, te inwalong Jehoram nan AP-APU an Dios handidan aammod da. 11 Numbohwat nay pundayawan hi adi makulug an dios nadah bibilid ad Judah ot ipangpangulunay tatagud Judah ya Jerusalem an mundayaw ke dadiyen dios.
12 Indani ya nuntudok hi Elijah an profetas ke Jehoram an kananah tudok nay “Athituy kanan nan AP-APU an Dios handin ammod mun hi David: ‘Uggem in-un-unud nadah maphod an inat amam an hi Jehoshaphat weno hi apum an hi Asa an numpatul ad Judah. 13 Mu kon ot umat ka ot ya abu nadah patul di Israel an gaga-ihoy at-attom. Impangpangulum di tatagud Jerusalem ya Judah an mundayaw hi dios an kinapyan di tagu, umat hi inat Ahab ad Israel. Ya pinatem bo nadan linalakin tutulang mun kudkudukdul mu he-a.’ 14 Ta hidiye nan ad uwani ya dandanin aton APU DIOS di namahig an pangastigunan he-a, nadan tatagum, nadan imbabalem, nadan inayam ya am-in di wadan he-a. 15 Hay pangastigunan he-a ya idatan dakah dogon di putun namahig di hakit nat bumudal di udun di putum.”
16 Indani ya impanomnom APU DIOS nadah iPilistia ya nadah Arab an numbobleh nih-up ad Ethiopia an eda gubaton hi Jehoram. 17 Ot ume dad Judah ot pa-iyon da nadan nahamad an alad diyen boble ot alan dan am-in di nabalol nah balen nan patul takon nadan imbabalena ya nadan inayana. Ammuna nan udidiyan an imbabalenan lalakin hi Ahasiah 21:17 Hay ohan ngadana ya hi Jehoahas. an uggeda nakiala.
18 Nagibbun naat hituwe ot ahi paholtap APU DIOS ke hiyay dogon di putuna. 19 Nangnangngey tiempo ot handih mungkapoppog nan mikadwan toon an nundogohana ya bimmuddal di udun di putuna ot loktat ya nate. Uggeda nun-apuy nadan tatagunah pundayaw dan hiya handih natayana umat hi nangat da handidah aammod na. 20 Tulumpulut duway toona handih numpatul ot mun-ap-apud Judah hi walun toon. Ya handih natayana ya adi u-umyung di tatagu. Inlubuk da nah Boblen David, mu ugge nilubuk nah lubukan di papatul.

*21:5 21:5 Am-in nadan patul ad Judah ya numboble dad Jerusalem handih numpatulan da.

21:17 21:17 Hay ohan ngadana ya hi Jehoahas.