22
Hay numpatulan Ahasiah ad Judah
Indani ya tinuddun nadan tatagud Jerusalem hi Ahasiah an udidiyan an lalakin imbabalen Jehoram an mihannot an mumpatul. Hanadan pangpanguluwan an tutulang nan linalaki ya pinaten nadan Arab an nangubat ke dida, kinali hiya moy numpatul ad Judah. Hi Ahasiah ya duwampulut duway toona handih numpatul ot mun-ap-apud Judah hi hintoon.* 22:2 Am-in nadan patul ad Judah ya numboble dad Jerusalem handih numpatulan da. Hay ngadan inana ya hi Athaliah an inap-apun Omri an patul di Israel.
Gaga-iho damdamay inainat Ahasiah umat hi inainat nadan papatul ad Israel te tinuttudduwan inana ot atonay athidi. Inainat nay gaga-ihon pakabalawwon APU DIOS umat hi inainat nadan pamilyan Ahab. Handih nateh amana ya numbalin nadan pamilyan Ahab an konsehal na ot diday hinumlun hi nadadagana. Inun-unud Ahasiah di intugun da ot makihayyup ke Joram an patul di Israel an imbabalen din hi Ahab. Eda nakigubat ke Hasael an patul di Syria ad Ramoth Gilead ya naliputan hi Joram. Ot mibangngad hi Joram ad Jesreel ta mapoy-an nadan liput na.
Immeh Ahasiah an e mangidung-on hiya. Muden adi maphod ot ya abuy numbalinan diyen ena numbisitaan. Te ninomnom mo tuwalin Apu Dios an kediyen pumbisitaanay pangastiguwanah Ahasiah. Kediyen wadah dih Ahasiah ya immalih Jehu an imbabalen Nimshi an tinuddun APU DIOS an mamoppog hi pun-ap-apuwan di pamilyan Ahab. Handih pumpaten Jehuy pamilyan Ahab ya nipaddin tinibona nadan udum an opisyal di Judah ya nadan iiban Ahasiah an nun-ibban hiya. Ot patayon Jehu didan am-in. Indani ya imme nadan tatagun Jehu an manamak ke Ahasiah ya inakhupan dad Samaria an nuntaluh di. Binalud da ot ie dan Jehu ot patayona. Iniphod nadan tatagun inlubuk hi Ahasiah te kanan day “Hiya ya inap-apun Jehoshaphat an makangngun-unud ke Apu Dios.” Indani ya maid nadah pamilyan Ahasiah di kabaelanan mumpatul.
Hay numpatulan Athaliah ad Judah
10 Handih ininnilan Athaliah an nate nan imbabalenan patul an hi Ahasiah ya in-oldenan ipipaten am-in di iiba ya pamilyan Ahasiah ad Judah. 11 Mu indalunun Jehosheba an inawit hi Joash an golang an imbabalen Ahasiah ya nan babain mangipaptok ke hiya ot ena italu dida nah ohan kuwartu nah Templo ta adi milagat nan golang nadah iibanan pipaten Athaliah. Hi Jehosheba an inayan nan padin hi Jehoiada ya tulang Ahasiah an imbabalen din patul an hi Jehoram. 12 Impaptok nah Joash an intattalu na nah Templon Apu Dios kediyen onom an toon an nun-ap-apuwan Athaliah.

*22:2 22:2 Am-in nadan patul ad Judah ya numboble dad Jerusalem handih numpatulan da.