23
Handih mikapitun toon an numpatulan Athaliah ya nan padi an hi Jehoiada ya nunnomnom mo anhan hi atona ot makitobbalan hi liman aap-apun di tindalu: hi Asariah an imbabalen Jeroham, hi Ismael an imbabalen Jehohanan, hi Asariah an imbabalen Obed, hi Maaseiah an imbabalen Adaiah ya hi Elishaphat an imbabalen Sikri. Nundalunu dan immed Judah ot ayagan da nadan aap-apun di holag Libay ot umali dad Jerusalem. Naamung dan am-in nah Templo ot makitobbalan da nah ungan patul.
Kanan Jehoiada ke diday “Nadatngan moy tiempon pun-ap-apuwan tun imbabalen di patul te kinalin APU DIOS an hay holag David di mumpatul ke ditaku. Mahapul an athituy aton taku: Hanadan padi ya nadan ibba dan holag Libay an umalin mungngunu nah Sabadun Tungo ya muntulu dan maganodwat mungguwalya day udum hanadah hohoob. Ya hay udum ya ume dah balen nan patul ya nadan udum ya mungguwalya da nah Hoob nah Nipab-unan tun Templo ya nadan tatagu ya miha-ad da nah dolan di Templo. Adiyu kal-iwan an ammuna nimpe nadan padi ya nadan ibba dan holag Libay an mungngunu kediyen tiempoy mabalin an humgop hi Templon APU DIOS te niong-ong dan hiya. Hanadan udum an tatagu ya mahapul an un-unudon dah tuwen intugun APU DIOS ta miha-ad da nah dola. Dakayun holag Libay ya mahapul an nakadaddaan kayun mungguwalya ke Joash an nauknut di ispada yu ya miun-unnud kayuh pangayana. Wada key tagun patnaanan humgop nah Templo ya mahapul an patayon yu.”
Inun-unud nadan holag Libay ya nadan tataguy kinalin Jehoiada an aton da. Hanadan mangipangpangulun hanadah tulun grupu ya kinali day aton nadan mungngunu kediyen Sabadun Tungo, takon nadan nagibbun nungngunu. Ugge in-abulut Jehoiadan umanamut nadan padi takon di nagibbuy ngunu da kediyen Sabadun Tungo. Indat Jehoiada ke dadiyen ap-apu nadan pahul ya happiyon din patul an hi David an nidulin nah Templon Apu Dios. 10 Impustu na nadan guwalya nah kad-an nan patul an nauknut di ispada da ya nipustu dah nunlinikkod nah hinangngab di Templo ya linikkub da nan altar ta guwalyaan da nan patul.
11 Imbudal Jehoiada ya nadan imbabalenah Joash an imbabalen din patul an hi Ahasiah ot ipapngot dan hiya nan pongot di patul. Ya indat dan hiya nan liblun nitudokan di tugun mipanggep hi pun-ap-apu ot ipainila dan hiya moy patul. Dinuyagan day ulunah lana ot itkuk dan kanan day “Munnanong kan mumpatul!”
12 Handih dingngol Athaliah nadan mamtik an tatagu ya dingngol na boy tukuk di tatagu gapuh amlong da nah patul ya ginal-anan imme nah Templon APU DIOS ot ena tibon di ma-ma-at. 13 Ya tinibona nan ungan patul an timmaddog nah tumaddogan di patul nah paldang di tukud nah hogpan nah Templo. Ya nipaldang nadan opisyal ya nadan mumpagangoh tangguyub nah patul ya muntukuk nadan tatagu gapuh anla da ya pun-ipagango da nimpey tangguyub da. Ya nadan mungkantan nangdon hi paggango day mangipangpanguluh pun-an-anlaan da. Indani ya binik-in Athaliah di bulwatina ya pun-itkuk nay “Tinalamak! Tinalamak!”
14 Kediye ya in-olden Jehoiada an padi nadah aap-apun di tindalun kananay “Ilah-un yu tuh Temploh Athaliah ya patayon yuy dahdin tagun mangipatnan mangihwang ke hiya. Adiyu patayon hi Ataliah hituh bohongnan di Templon APU DIOS.” 15 Impudon da ot ie da nah balen di patul ot patayon da nah Hoob di Kabayu.
16 Nakitobbalan hi Jehoiada nah patul an hi Joash ya nadah tatagu an hi APU DIOS ya abuy un-unudon da. 17 Indani ya imme nadan tatagu nah templon Baal ot pa-iyon da. Binukli da nadan pun-appitan ya nadan kinapya dan ing-ingon Baal an dios da. Ya pinate dah Mattan an padin Baal nah hinangngab diyen pun-appitan.
18 Tinuddun Jehoiada nadan padin holag Libay an diday nangamung an mumpaptok nah Templon APU DIOS, mipuun nah maunud an intugun din hi David. In-oldena bon diday mangiappit ke APU DIOS nadah maghob mipuun nah tugun Moses. Ya diday mungkantah pun-an-anlaan mipuun hi tugun din patul an hi David. 19 Ya impustu nay mumpaptok nadah hoob nah Templon Apu Dios ta adida paghopon nadan mibilang an adi malini.
20 Indani ot umeh Jehoiada an ibbana nadan aap-apun di tindalu, nadan natag-ey saad na, nadan aap-apu ya am-in nadan tatagu, ot eda ikuyug hi Joash an patul dan inilpu da nah Templon APU DIOS. Indalan da nah nuntap-on hoob ot ume da nah balen di patul ot pab-unon dah ubunan di patul. 21 Ya maka-an-anlan am-in nadan tatagu ya malinggop moy boble da te nateh Athaliah.