28
Hay numpatulan Ahas ad Judah
Duwampuluy toon Ahas handih numpatulana ot mun-ap-apud Judah hi himpulut onom an toon. Uggena inun-unud di maphod an inat handin ammod nan hi David an patul te inat nay adi umipaamlong ke APU DIOS. Inun-unud na ot ya abuy gaga-ihon inainat nadan patul di Israel an nangapya dah ing-ingon Baal ot dayawon da. Nun-appit hi maghob nah Nundotal an Ben Hinnom ya inun-unud nay himpappangen inainat handidan tatagun dinog-al APU DIOS ke dadiyen boble handih mangali nadan holag Israel an nalpud Egypt. In-appit na pay di imbabalenan linalaki ke dadiyen dios nan ginhob na dida. Nun-appit ya nunggohob hi insenso nadah pundayawan hi adi makulug an dios nadah tap-on di duntug ya hi pupuun di mahaybong an kaiw.
Ot gapuh nunliwatan Ahas ya in-abulut mon Apu Dios an apputon nan patul di Syria ot piliton dan in-ey dakol an iJudah ad Damascus. Ya inapput damdaman di iIsrael hi Ahas ot dakol di pinate dah tindaluna.
Pinaten Pekah an imbabalen Remaliah an patul di Israel di hinggatut ta duwampulun libun katultulidan an tindalun di Judah hi ohan algo te inwalong da nan AP-APU an Dios handidan aammod da. Hi Sikri an holag Eplaim an iIsrael ya pinate nah Maaseiah an imbabalen nan patul, hi Asrikam an ap-apun di guwalya nah balen di patul ya hi Elkanah an nihaynod hi saad nah patul. Inalan di iIsrael di duwanggatut an libun binabai ya u-ungad Judah takon di hay dakol an limmu da ot ie da didah boble dad Samaria takon di ibba da didan holag Israel.
Mu wada on hi Oded an profetas APU DIOS hidid Samaria an handih immanamut nadan tindalun di Israel ya ena dinammu dida ot kananay “In-abulut nan AP-APU an Dios handidan aammod yun apputon yu nadan iJudah gapuh boh-ol nan dida. Mu nahalman bo kayay inat yun maid di homok yu ot pumpate yu dida. 10 Ya ad uwani ya planu yun pumbalinon dadiyen iJudah ya iJerusalem an himbut yu. Kon uggeyu inilan nunliwat kayu damdaman Apu Dios? 11 Donglon yu tun kalyok! Ibangngad yu dadiyen balud an inala yu te iiba yu metlaing dida. Deket adiyu ya kastiguwon dakayun APU DIOS gapuh namahig an boh-ol na.”
12 Hanadan udum an aap-apun iIsrael an wadah di an hi Asariah an imbabalen Jehohanan, hi Berekiah an imbabalen Mesillemot, hi Jehiskiah an imbabalen Sallum ya hi Amasa an imbabalen Hadlai ya tobalon dah diye ot eda kalyan nadan tindalun nibangngad an nalpuh gubat. 13 Kanan dan diday “Adi mabalin an eyu iali nadan balud hitu! Adiyu pun-udman di bahul taku. Ongal mo tuwaliy numbahulan taku ot deyan impaalin Apu Dios di namahig an boh-ol nan ditakun iIsrael.” 14 Ot ipae da nadan iJudah an inala dan balud ya imbangngad da nadan limmu dan inibtik da yaden ang-ang-angon nadan aap-apu da. 15 Hanadan opat an linalakin nangadan ya imbangngad da nadah balud di bubulwatin inibtik da te binladan da dida. Ya indatan da didah bulwati ya apatut an usalon da ya indatan da pay didah makan ya danum an inumon da. Ya hina-adan dah lanan di olibay liput da. Intakke dah kabayu nadan nakapuy ot ibangngad da didan am-in ad Jericho an Boblen di Niyug ot ahida mibangngad hi boble dad Samaria.
16-17 Indani ya ginubat bon di tindalun di Edom di Judah ot alan day dakol ke dida ot pumbalinon da didan balud. Hi Ahab an patul di Judah ya e nakihummangan ke Tiglath Pileser an patul di Assyria ta baddanganan makihangga nadah buhul na. 18 Kediye bo damdaman tiempo ya ginubat nadan iPilistia nadan numbobleh puun di bilid ad Judah ya nadah bobled Negeb, mu sinakup da mo tuwaliy Bet Semes, Aijalon, Gederot, Soko, Timnah ya Gimso, takon nadan i-itay an bobleh di, ot pumboblayan da. 19 In-athidin APU DIOS ta pumpakumbabanan Ahas an patul di Judah te impangpangulu nay tatagunan mangiwalong ke Apu Dios ot munliwat da.
20 Handih immalih Tiglat Pileser an patul di Assyria ya uggena binaddangan hi Ahas, mu pinaligat na ot ya abu. 21 Ot alan Ahas nadan nabalol an ngunut nah Templon APU DIOS, nah balen di patul ya balen nadan opisyal na ot idat nan Tiglat Pileser an patul di Assyria, mu uggena metlaing binaddangan. 22 Ya pun-imam-anan mungngohen APU DIOS ten waday ligat an immalin hiya. 23 Nun-appit pay nadah dios di iSyria an nangapput ke hiya te kananay “Deket binaddangan dadiyen dios nan patul di Syria ya nunna-ud an baddanganak damdama hin iappitak dida.” Mu hidiyen inat nay hinumlun ot ya abuh nadadagana ya nadan holag Israel. 24 Ya inalana nadan ngunut nah Templon APU DIOS ot pumpa-i na ya indakkig na nan Templot maid di e mundayaw hidi. Bokon ammuna dadiye, mu nanganapya bo udot hi pun-appitan hanadah adi makulug an dios hi am-in hanadah bobled Jerusalem. 25 Ya nangapyah balen dadiyen adi makulug an dios hi am-in hi bobled Judah ta pun-appitan da ke dadiyen dios ot gapun diye ya impaboh-ol na nan AP-APU an Dios handidan aammod da.
26 Hay nadan udum an inat Ahas handih nun-ap-apuwana ya nitudok nah Liblun Nadan Patul di Judah ya Israel. 27 Nateh Ahas ot milubuk ad Jerusalem, mu ugge nilubuk hi lubukan di papatul. Ot mihannot nan imbabalenan hi Hesekiah an numpatul.