29
Hay numpatulan Hesekiah ad Judah
Duwampulut limay toon Hesekiah handih numpatulana ot mun-ap-apud Judah hi duwampulut hiyam an toon. Hay ngadan inana ya hi Abijah an imbabalen Sekariah. Umipaamlong ke APU DIOS nadan inat na, umat hi inat handin ammod nan hi David an patul.
Handih namangulun bulan hi nun-ap-apuwana ya imbughul na nan Templon APU DIOS ot iphod na. Impaayag na nadan papadi ya nadan ibba dan holag Libay ta mundadammu da nah dolan nan Temploh nangappit hi timilan di algo. Kananan diday “Dakayun holag Libay, donglon yu tun kalyok. Aton yuy ine-en di punlinih adol yu takon nan Templon nan AP-APU an Dios handidan ammod taku. Ya kaanon yun am-in nadan nunhibit nah Templo. Ugge impunnanong handidan aammod takun mundinol nah AP-APU an Dios taku ot munliwat dan hiya. Inwalong da, takon nan Templona ot hay udum an dios di dinayaw da. Ya indakkig day panton nan Templo, indop da nadan dilag hidi, intikod dan mun-appit hi maghob an bangbanglu ya maghob an aggayam nah Templon nan Dios di holag Israel. Kinali namahig di boh-ol APU DIOS ke ditakun iJudah ya iJerusalem. Ot hidiyey gapunan in-abulut nan maat di himpappange ya katatakut ke ditaku ot deyan taltalanggaan ditakuh tatagu. Nungkakatey aammod takuh gubat ya numbalin an balud di imbabale takun binabai ya linalaki takon di inayan taku. 10 Mu ad uwani ya pinhod kun makitobbalan nah AP-APU an Dios di holag Israel ta adi mo bumobboh-ol ke ditaku. 11 Dakayun holag Libay, adiyu mo iwalong di ngunu yu. Hi Apu Dios di nanuddun dakayun munhilbin hiya ya mangipangpangulu nadah tatagun mundayaw ya mun-appit ke hiya.”
12 Inun-unud da nan patul ot ilappu dan mungngunu. Datuwe nadan holag Libay an wadah di: Hay nahlag ke Kohat: hi Mahat an imbabalen Amasai ya hi Joel an imbabalen Asariah. Hay nahlag ke Merari: hi Kish an imbabalen Abdi ya hi Asariah an imbabalen Jahallelel. Hay nahlag ke Gershon: hi Joah an imbabalen Simmah ya hi Eden an imbabalen Joah. 13 Hay nahlag ke Elisaphan: hi Simri ke Jeuel. Hay nahlag ke Asap: hi Sekariah ke Mattaniah. 14 Hay nahlag ke Heman: hi Jehiel ya hi Simei. Hay nahlag ke Jeduthun: hi Semaiah ke Ussiel.
15 Inayagan datuwey ibba dan holag Libay ot aton day ine-en di punlinih adol da. Ot ahida ilappun aton di ine-en di punlini nah Templon inun-unud day kinalin nan patul mipuun hi olden APU DIOS an aton da. 16 Hinumgop nadan padi nah Templon APU DIOS ot ilah-un da nadan ngunut an mibilang an adi malini nah dolan nan Templo ot ie nadan holag Libay nah Nundotal ad Kidron. 17 Inlappu dan mangat nah ine-en di punlini nah Templo handih namangulun algoh namangulun bulan ot handih mikawalun algo ya wada da mo nah balkon. Intuluy dan nungngunuh walu pay an algo ot makaggibbu ot hay bilang di algoh nangiatan dah ine-en di punlini ya himpulut onom an algo.
18 Indani ot ume nadan holag Libay ke Hesekiah ot ipainila day inat da. Kanan dan hiyay “Inat miy ine-en di punlini nah Templon APU DIOS, nan altar, nadan ngunut an mausal hidi, nan lamesaan an pangiha-adan nah nangilinan an tinapay ya nadan ngunut an mausal hidi. 19 Ya emi binangngad nadan udum an ngunut an inalan din patul an hi Ahas handih nangiwalonganan APU DIOS ot idakig na nan Templo. Dehdi da mo nah hinangngab nan altar APU DIOS an naliniyan dat nidadaan dan mausal.”
20 Handih biggatnah kabigatana ya inamung Hesekiah nadan opisyal nah boble ot ume da nah Templon APU DIOS. 21 Immie dah pitun bulug an baka, pitun lakin kalnero, pitun ka-ongalnan lakin kalnero ya pitun lakin gulding ot iappit da gapuh liwat nan pun-ap-apuwan nan patul ya nadan bimmobled Judah ya ta punlini dan nah Templo. In-appit nadan padin holag Aaron dadiyen aggayam nah altar Apu Dios te hidiyey in-olden nan patul. 22 Kinlong da nadan bulug an baka, nadan lakin kalnero ya nadan ka-ongal nan kalnero ot iwaghik day dala da nah altar. 23 Hanadan gulding an miappit gapuh liwat ya in-e da nah patul ya nadah tatagu ot ihakmo day takle da ke dadiyen gulding. 24 Kinlong nadan padi dadiyen gulding ot iwaghik day dala da nah altar ta makaan di liwat di holag Israel te in-olden nan patul an hituwen miappit an maghob ya kakaanan di liwat am-in nadan holag Israel.
25 Impustun nan patul an hi Hesekiah nadan holag Libay nah Templon APU DIOS an waday paggango da umat hi cymbal, gitala ya ayyuding. Inun-unud nan am-in nadan intugun APU DIOS ke patul an hi David an kinalin da Gad ke Nathan an profetas nan patul. 26 Imme nadan holag Libay hi nunlinikkod nah Templon intabin day paggangon David ya imme damdama nadan padi nah pustu dan intabin day tangguyub.
27 In-olden Hesekiah an iappit da nadan maghob nah altar. Ya kediyen pun-iappit da dadiyen maghob ya pun-ikanta day pundayaw dan APU DIOS yaden pun-ipagango day tangguyub ya nadan paggangon handin patul an hi David. 28 Dinayaw am-in nadan holag Israel hi APU DIOS ya mungkanta nadan makangnganta yaden pun-ipagangon di udum di tangguyub inggana naghob am-in nadan in-appit dan maghob.
29 Ya nan patul ya am-in nadan tatagu ya munyuung dah pundayaw dan APU DIOS. 30 In-olden nan patul ya nadan opisyal nan ikantan nadan holag Libay di kantan David ya kantan Asap hi pundayaw dan APU DIOS. Ot mungkanta dah mumpaanla ya nunyuung dah pundayaw dan APU DIOS.
31 Indani ya kimmali nan patul an hi Hesekiah an kananay “Nagibbu moy pangidawatan takun APU DIOS hi adol taku. Iali yu mo tuh Templo nadan iappit yu takon nan iappit yuh pumpasalamatan yu.” Ot pun-ialin nadan tataguy iappit da. Ya nadan naminhod ya in-ali day iappit dan maghob. 32 In-ali day napitun bulug an baka, hinggatut an lakin kalnero ya duwanggatut an ka-ongalnan lakin kalneron miappit an maghob. 33 In-ali da pay di onom an gatut an bulug an baka ya tulun libun kalneron miappit ta hamulon di tatagu. 34 Mu o-ohay padin mangidadaan hanadah miappit an maghob ot baddangan mon nadan iiba dan holag Libay dida inggana nagibbuy ngunu da ya inggana nad-uman nadan padin nangat hi ine-en di punlini. Te nadan holag Libay ya pakaippaptok dan mangat hi ine-en di punlinih adol da, adida umat nadah padi. 35 Dakkodakkol nadan miappit an dadiye ya miappit an maghob, miappit an mainum ya nadan taban kinaan da nah miappit an mahamul.
Ot mibangngad mo bo nan pundayawan da tuwali nah Templon APU DIOS. 36 Ya maka-an-anla nan patul an hi Hesekiah ya nadan tatagu gapuh inat Apu Dios an kiphodan da tatagu te gagala ot magibbun am-in nadan pinhod dan maat.