30
Hay nundadaanan dah pangatan da nah Piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios
Impaen patul an hi Hesekiah di tudok nan am-in hi tatagud Israel ya Judah ya impaena boy tudok na nadah holag Manasseh ya Eplaim ta umali dan am-in nah Templon APU DIOS ad Jerusalem ta aton da nan Piyestan di Nala-uwan di Anghel APU DIOS an Dios di holag Israel. Nunhuhummanganan da Hesekiah ya nadan opisyal nan aton dah diyen piyesta nah mikadwan bulan. Handi ya oggan da aton hidiyen piyesta nah mamangulun bulan, mu kediyen bulan ya o-oha day padin nangat hi ine-en di punlini. Oha bo ya ugge ni-an naamung nadan tatagud Jerusalem. 4-5 Timbal nan patul ya nadan tataguy pangatan da kediyen Piyestan di Nala-uwan di Anghel nan AP-APU an Dios di holag Israel. Kinali, inhuhummangan dan ipae day mangipainilan am-in hi tatagud Israel mipalpud Beersheba ingganad Dan ta umali dan am-in ad Jerusalem ta aton dah diyen piyesta. Te handidah nalana-un toon ya imbahho dan inun-unud nan tugun mipanggep ketuwen piyesta te adi maki-at di udum.
In-olden nan patul an wadaday mangieh tudok ad Israel ya Judah an athituy nitudok: “Dakayun tatagun holag Israel, ibangngad yun mundayaw nah AP-APU an Dios Abraham, hi Isaac ya hi Jacob, ta baddangan ditakun o-ohan natdaan hi nangubatan nadan iAssyria ke ditaku. Adiyu iummat handidah aammod yu ya handidan iiba yun inwalong da nan Ap-apu an Dios handidan aammod taku ot nahalman di nangastigu nan dida ta deyan dakayu mismu ya ang-ang-angon yun ma-ma-at di athidi. Adi kayu mungngohe, umat hi inat da, mu un-unudon yuh APU DIOS. Umali kayuh tud Jerusalem tuh Templonan munnananong an nangilinan. Ta dayawon yuh APU DIOS ta makaan nan namahig an boh-ol nan dakayu. Te deket ibangngad yun mundayaw ke APU DIOS ya pumbalinonan homkon nadan buhul yu nadan inayan yu ya imbabale yun balud dat ibangngad da dida tuh boble. Te hi APU DIOS an Dios yu ya huhhummok. Kinali, deket ibangngad yu nimpen mundayaw ke hiya ya baddangan dakayu bo.”
Hay Piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios
10 Hanadan binaal nan patul an mangie nadah tudok ya im-impong day boblen nadan holag Eplaim ya holag Manasseh takon hi boblen nadan holag Sebulun. Mu katataw-an da ya taltalanggaan da dida. 11 Mu wadaday udum nah holag Asher, holag Manasseh ya holag Sebulun an numpakumbaba ot ume dad Jerusalem. 12 Kediye ya winadan Apu Dios di ongal an pamhod nadan tatagud Judah an miohha dan mangun-unud hi olden nan patul ya nadan opisyal nat un-unudon day kalin Apu Dios.
13 Ot dakkodakkol day naamung ad Jerusalem kediyen mikadwan bulan an mangat nah Piyestan di Tinapay an ugge naha-adan hi mumpalbag. 14 Numbabaddang da bo ot kaanon da nadan pun-appitan nadan adi mangulug ke Apu Dios ad Jerusalem takon nadan pun-appitan dah maghob an insenso ot eda iwele nah Nundotal ad Kidron. 15 Handih nadatngan nan mikahimpulut opat an algo kediyen bulan ya kinlong nadan tatagu nadan ka-ongalnan kalneron miappit. Ya bimmain nadan udum an padi ya nadan ibba dan holag Libay ot aton da nan ine-en di punlinih adol da ot ie day iappit dan maghob nah Templon APU DIOS. 16 Imme da nah eda kipustuwan nah Templo mipuun nah Tugun Moses an muttatyun Apu Dios. Ya nada ken ibba dan holag Libay ya in-e da nadan dala nadah padi ot iwaghik da nah altar. 17 Ya gapu te dakol nadah tataguy ugge nangat nah ine-en di punlini ya nadan holag Libay di nanglong nadah kalnero da ot iappit dan APU DIOS. 18-19 Hay kadakkolan hanadah ugge nangat hi ine-en di punlini ya nadan holag Eplaim, holag Manasseh, holag Issakar ya holag Sebulun. Mu nakihamul da kediyen Piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios takon di uggeda nimpe inun-unud nadan tugun mipanggep ketuwen piyesta. Ot idasalan Hesekiah dida an kananah dasal nay “Makaphod an AP-APU an Dios handidan aammod mi, abulutom anhan hantudan mundaydayaw ke he-an naminhod mon mangun-unud ke he-a an Dios da, takon di uggeda inat nan ustun ine-en di punlini.”
20 Dingngol APU DIOS hidiyen dasal Hesekiah ot abulutonay pundayaw nadan tatagun uggena kinastigu dida. 21 Pitun algoy nangatan nadan tatagun naamung ad Jerusalem nah Piyestan di Tinapay an ugge naha-adan hi mumpalbag an nun-an-anla da. Ya nungkankanta nadan padi ya nadan ibba dan holag Libay hi pundayaw dan APU DIOS hi kabigabigat kediyen pitun algo ya inunnudan dah paggango. 22 Totobalon Hesekiah nadan padi ya nadan ibba dan holag Libay te nalaing dan mangiat hi ngunu da mipanggep hi punhilbi dan Apu Dios. Kediyen pitun algo ya nun-an-anla nadan tatagun nakihamul ya nun-appit hi pundayaw da nah AP-APU an Dios handidan aammod da.
23 Ya timbal dan mumpiyesta da pay hi pitun algo ot mun-an-anla da. 24 Indat Hesekiah nadah tataguy hinlibun bulug an baka, pitun libun kalneron hamulon da. Hanada ke damdaman opisyal ya indat day hinlibun bulug an baka ya himpulun libun kalnero. Kediye ya dakol nadah padiy nangat nah ine-en di punlinih adol. 25 Nun-an-anlan am-in nadan tatagun naamung ad Judah, nadan padi ya nadan ibba dan holag Libay, nadan nalpud Israel, nadan tataguh udum an boblen immalin makipiyesta ya am-in nadan bimmobled Judah. 26 Namahig di an-anlan nadan tatagud Jerusalem kediyen piyesta. Maid di athidin naat nipalpu handih tiempon Solomon an imbabalen din patul an hi David ingganad uwani.
27 Hanadan papadi ya timmaddog da ot bendisyonan da nadan tatagu. Ya dingngol Apu Dios hidiyen dasal dah langit an kawad-ana.