36
Hay numpatulan Jehoahas ad Judah
1-2 Indani ya tinuddun nadan tatagud Judah hi Jehoahas an imbabalen Josiah an mihannot an mumpatul hidi. Duwampulut tuluy toon Jehoahas handih numpatulanad Judah ot mun-ap-apu did Jerusalem hi tulun bulan ya abu. 3-4 Napoppog di pun-ap-apuwana te dimpap Neko an patul di Egypt ot ihannot nah Eliakim an tulang Jehoahas. Ya impumbayad na nadan iJudah hi tulun libut opat an gatut an kilon silber ya tulumpulut opat an kilon balituk hi buwis da.
Indani ya hinannotan Nekoy ngadan Eliakim hi Jehoiakim. Ya hi ke Jehoahas ya in-e nad Egypt ot pumbalinonan balud hidi. Duwampulut limay toon Jehoiakim handih numpatulanad Judah ot mun-ap-apuh himpulut ohan toon.* 36:5 ya 36:9 ya 36:11 Am-in nadan patul ad Judah ya numboble dad Jerusalem handih numpatulan da. Mu gaga-ihoy inainat na ot munliwat ke APU DIOS. Indani ya immalih Nebukadnesar an patul di Babilon ot hogponay Jerusalem. Binangkilinganah Jehoiakim ot ienad Babilon. Inala bon Nebukadnesar di udum an nabalol an ngunut nah Templon APU DIOS ot ena iha-ad nah balenad Babilon.
Hanadan udum an naat handih numpatulan Jehoiakim, takon nadan gaga-ihon naat ya nadan naat ke hiya ya nitudok nah Liblun Nadan Patul di Judah ya Israel. Nihannot ke hiyan numpatul nan imbabalenan hi Jehoiachin.
Himpulut waluy toon Jehoiachin handih numpatulanad Judah, mu nun-ap-apu ya abuh tulun bulan ya himpulun algo. Gaga-iho damdamay inainat na ot munliwat ke APU DIOS. 10 Handih ka-gibbun di ahi kotolan kediyen nitun-ud an toon ya impaayag Nebukadnesar an patul di Babilon hi Jehoiachin ad Babilon ot mumbalin an balud hidi. Dakol di nabalol an ngunut nah Templon APU DIOS an nied Babilon kediyen tiempo. Indani ya tinuddun Nebukadnesar nan ammodon Jehoiachin an hi Sedekiah an mihannot an mumpatul ad Judah ya Jerusalem.
11 Duwampulut ohay toon Sedekiah handih numpatulanad Judah ot mun-ap-apuh dih himpulut ohan toon. 12 Gaga-iho damdamay inainat na ot munliwat ke APU DIOS ya adi mumpakumbaba ke Jeremiah an profetas an binaal Apu Dios an mangalih kalyona. 13 Nginohena boh Nebukadnesar an patul takon di insapatanan Apu Dios an mangun-unud ke hiya. Mangohen abuh Sedekiah an adi mumpakumbaba ke APU DIOS. 14 Ya nadan aap-apun nadan papadi takon nadan tatagu ya immam-a dan mungngohen Apu Dios. In-un-unud dah at-atton nadan numbobleh nunlinikkod an daydayawon da nadan adi makulug an dios ta dida pe ya hinibit da nan Templon nan AP-APU an Dios ad Jerusalem.
15 Hanan AP-APU an Dios handidan aammod da ya oggana ibaal di profetas nan kumali ke didan tataguna te homkona dida ya ayyowana nan Templona, 16 mu taltalanggaan nadan tatagu dadiyen profetas ya ibaag day kalyon da ya tattataw-an da dida ot loktat ya namahig mo anhan di boh-ol APU DIOS nadah tatagunan maid di mabalin an mangipatikod ya maid moy mabalin an pangalubyag kediyen boh-ol na.
17 Ot ipaalin APU DIOS nan patul di Babilon ot patayon nadan tataguna nadan kakat-agun linalaki ya binabai nah Templo, takon nadan aam-ama ya iin-ina takon di mundogo. Te in-abulut APU DIOS hi Nebukadnesar an mangat kediye. 18 Inibtik Nebukadnesar nadan ngunut nah Templo ya nah bodegan nan Templo, nadan kinadangyan nan patul ya nadan opisyal na ot ienan am-in ad Babilon. 19 Ot ahi logabon nadan tindaluna nan Templo, nadan balen nan patul ya am-in di nganneh diyen nabalol. Ya dinadag da nadan alad nan boble.
20 Hanadan natdaan an holag Israel ya nie dad Babilon ot mumbalin dan muttatyun nan patul ya nadah linalakin imbabalena inggana handih inapput nan patul di Persiah Nebukadnesar. 21 Ot paddungnay nun-iyatu nan boble an Judah hi napitun toon an hidiyey immannungan di kinalin nan profetas an hi Jeremiah an kananay “Ahi matoan nan bobleh napitun toon ta mihannot nah dakol an Sabadun Tungo an ugge naun-unud.”
22 Handih namangulun toon an numpatulan Cyrus an patul di Persia ya winadan APU DIOS di naminhod nan mangapyah olden an mitudok ta ipaenan am-in hanadah boblen sinakup nat mipaannung di kinalin Jeremiah an profetas. 23 Hituwey olden Cyrus an patul di Persia: “Hanan AP-APU an Dios hi langit ya indat nan ha-on am-in di pun-ap-apuwan tuh luta ya ha-oy di kinalinan mamohwat nah Templonad Jerusalem ad Judah. Ya am-in kayun tatagun Apu Dios ya mibangngad kayud Israel ta eyu ingunuh diye. Ya hana ot ta baddangan dakayun hiya.”

*36:5 36:5 ya 36:9 ya 36:11 Am-in nadan patul ad Judah ya numboble dad Jerusalem handih numpatulan da.