Ezra
Hay mipanggep nah liblu an Ezra
Handih ugge ni-an naat nadan nitudok ketuwen liblu ya in-abulut Apu Dios di Jerusalem ya nan Temploh din dadagon di iBabilon. Handih ugge ni-an naat hituwe ya inlappun nadan iBabilon an mangie nadah holag Israel hi boble dat pumbalinon da didan balud. Hay toon kediye ya 606 B.C. mu takon di athidiy naat ya insapatan Apu Dios an mala-uy napitun toon ya iabulut nan umanamut bo nadan holag Israel hi boble da. (Jeremiah 25:12-14 ya 29:10-14)
Ot handih 536 B.C., ya in-abulut Cyrus an patul di Persiay 50,000 an holag Israel an mibangngad hi boble dad Israel. Mu ingganan diyen tiempo ya nadadag nan Templo dad Jerusalem takon nadan alad hi nunlinikkod nah boble.
Ipainila bon tun libluy inat nadan holag Israel an nangiphod nah Templo ot iong-ong da bon Apu Dios. Ya ipainilana boy mipanggep ke Ezra an nangipangpangulu nadah tatagu na.
Hay nitudok ketuwen liblu:
1. Hay nibangngadan nadan namangulun grupun holag Israel hi boble dad Jerusalem. (chapters 1-2)
2. Hay nangilappuwan nadan holag Israel an mangiphod nah Templo. (chapter 3)
3. Piliton nadan buhul di holag Israel an patikodon didan mangiphod nah Templo. (chapter 4)
4. Ginibbun nadan holag Israel an mangiphod nah Templo ot idawat dan Apu Dios. (chapters 5-6)
5. Hay nunhilbiyan Ezra ke Apu Dios ya hay nangipanguluwana nadah holag Israel. (chapters 7-10)
1
Hay nangipabangngadan Cyrus nadah holag Israel hi bobleda
Handih namangulun toon an numpatulan Cyrus ya impaannung APU DIOS nan kinalina handi an impaabig nan Jeremiah. Impanomnom nan Cyrus an patul ad Persia ot mangapyah olden an impatudok na ot ipaena nadah boblen pun-ap-apuwana.
Hituwey olden Cyrus an patul di Persia: “Hi APU DIOS an Dios hi langit ya impumbalinak an patul am-in hi boble tuh luta. Ot iukod nan ha-on di mamohwat nah Templo nad Jerusalem ad Judah. Ta hidiye nan dakayun tatagun Apu Dios ya damanan mibangngad kayud Jerusalem ad Judah ta eyu bohwaton nan Templon AP-APU an Dios yun holag Israel an dayawon yud Jerusalem. Hana ot ta nan Dios yu ya wadan dakayu. Deket dakayun tatagunan mibangngad ya mahapul yuy baddang ya nadan hinag-on yuy mangidat nadah mahapul yu, umat hi silber, balituk, nadan udum an mahapul yuh pangayan yu, hay aggayam ya nadan pinhod yun midat nah Templon Apu Dios ad Jerusalem.”
Ot ipanomnom Apu Dios am-in hanadah aap-apun di holag Judah, holag Benjamin, nadan padi ya nadan holag Libay an mibangngad ad Jerusalem an e mamohwat nah Templon APU DIOS. Ya am-in nadan hinag-on da ya bimmaddang dan immidat dan didah silber, balituk, nadan udum an mahapul da pangayan da, hay aggayam, nadan nanginan odon ya nadan pinhod dan midat nah Templo.
Hi ke damdama Cyrus ya impabangngad na nadan malukung ya nadan basun inalan nan patul an hi Nebukadnesar handi nah Templon APU DIOS ad Jerusalem ot iha-ad nah templon nadan dios na. Indat nan Mitredat an mumpaptok nadah odon nan patul ot bilangona ot ahina idat ke Sesbassar an gobernador di Judah an hiyay mangipangpangulu nadah mibangngad ad Judah.
Hituwey bilang dan am-in: balituk an duyu - 30, silber an duyu - 1,000, silber an duyun ambilog - 29, 10 balituk an malukung - 30, silber an malukung - 410 ya nadan udum an ngunut - 1,000
11 Hay ngam-ut am-in nadan ngunut an balituk ya silber ya limay libut opat di gatut. Inal-alan Sesbassar am-in datuwe handih nibangngadan dad Jerusalem hi nalpuwan dad Babilon an niayan da.