13
Hantuh aliyak hinay pitlunah panib-ak ke dakayu ya deket nanongnan wadan dakayuy gaga-ihoy at-attona ya adik homkon didah kakastiguwan da te un-unudok nan impitudok Apu Dios an kananay “Hanan tagun numbahul ya makastigu hin waday duwa weno tulun mangihadak hi bahul na.” Handih pidwanah immaliyak hina ya kinalik nadah mangmangat hi gaga-iho ya dakayun am-in an deket adiyu itikod nan gaga-ihon at-atton yu ya adi dakayu homkon, mu kastiguwon dakayu. Kinali ad uwanin nidawwiyak ke dakayu ya deyan ipanomnom ku boh tuwe. Ya gapu te pinhod yun ipatibok di kakuluganan indat Kristoy kalebbengak an muntuttudu mipanggep ke hiya ya ahik ipatibo hantuh pangastiguwak nadah munliwaliwat hina. Ta nomnomon yun hi Kristo ya ongal di kabaelanan mangastigun dakayu te impatibo nan dakayun maid di kudang di kabaelana. Makulug an handih natayanah krus ya kay maid di kabaelana, mu namahuwan gapuh kabaelan Apu Dios. Paddungnan dakamin mangulug ke hiya an takon di dakol di pungkudangan di kabaelan mi ya makitagu kamin Jesus, gapuh kabaelan Apu Dios. Kinali maid di pungkudangan mi hi kalebbengan min manugun ke dakayu.
Nomnomon yu hin makulug an wada weno maid di pangulug yun Jesu Kristo. Te kon uggeyu inilan wadah Kristo ke ditakun mangulug? Mu deket maid di pangulug yun Kristo ya hidiyey kainilaanan bokon dakayu tagun hiya. Mu adi athidin dakami te inila min takon di dakayu ya inila yun makulug an tagu dakamin hiya. Bokon hay pangipatib-an mih kakuluganan wadah Kristo ke dakamiy nonomnomon mi, mu hay pangidasalan min dakayu ta adiyu aton di gaga-iho. Pinhod min maphod di at-atton yu takon di kediye ya adi mipatiboy kalebbengan min indat Jesu Kristo an mangastigun dakayu. Te nan ngunun indat Kristo ke dakami ya baddangan mi nadan tatagu nat mihamad di pangulug da nah makulug an mituttudu mipanggep ke hiya, bokon nan emi haniyan dida. Maan-anla kami hin maid di pangipatib-an mih kalebbengan min mangastigu te nihamad di pangulug yu, kinali idasalan dakayu ta mihamad ta nangamung di pangulug yun Jesus. 10 Hituwey gapunan ipamanguluk hituwen tudok ke dakayu ta hantuh aliyak hina ya adi mahapul an boh-olan dakayu ta adi bo mahakit di punnomnom yun ha-on hi pangipatib-ak hi kalebbengak an indat nan Ap-apu takun mangastigu nadah nunliwat. Te hituwen kalebbengak an indat na ya usalok an bumaddang ke dakayu ta mihamad di pangulug yu, bokon hay eyu kadadagan.
11 Hay manguddidin kalyok ke dakayun iibba ya paka-un-unudon yuy tugun Jesus an ip-iphod yuy pangi-eyu ya un-unudon yuy tugun ku ta mun-uunnud di nomnom yu ta malinggop kayu. Aton yu ke datuwe ya gibokon yun wadah Apu Dios an kalpuwan di pamhod ya linggop. 12 Ya nah kaam-amungan yu hi pundayawan yun Apu Dios ya ipatibo yuy pamhod yuh ibbayu ya makiap-apnga kayun dida.
13 Am-in da tun tatagun Apu Dios hitu ya kanan day nonomnomon dakayu.
14 Hana ot ta nan Ap-apu takun hi Jesu Kristo ya ulayan dakayun am-in ta gibokon yuy nahamad an pamhod Apu Dios ya gibokon yuy baddang nan Espiritun Apu Dios ta maphod di punhintutulangan yu.