HAY TUDOK PABLO HANADAH MANGULUG AD GALATIA
1
Hituwen tudok ya nalpun ha-on an hi Pablo an apostoles an napilin e mangituttuduh mipanggep ke Jesu Kristo. Bokon hay tataguy namilin ha-on an mun-apostoles te bokon diday nangipatakdog ke ha-on, mu hay numpilin ha-on ya maid di udum hin bokon hi Jesu Kristo ya hi Apu Dios an hi Ama takun nunmahun Jesus handih natayana. Am-in kami hantudah iibba takuh tu ya nonomnomon dakayun mangulug hinah kabobbobled Galatia.
Hana ot ta munnananong an wadan ditakuy ule ya linggop an malpun da Apu Dios an hi Ama taku ya hi Apu takun hi Jesu Kristo an nangikateh liwat taku ta ihwang ditakuh etaku kilaggatan nah gaga-ihon atoaton di tatagud uwanin tiempo te hidiyey pinhod Ama takun hi Apu Dios an madayaw ta inggana. Amen.
Abunay pangulug takun Jesus an mangihwang ke ditakuh liwat taku
Dakayun mangulug an iGalatia, tipe mo ahan ta maid uhup yaden iwalong yuh Apu Dios an nangibilang ke dakayun imbabalena gapuh ulen Jesu Kristo ke dakayu, ta hay hinnatkon ot ya abun mituttuduy eyu dongdonglon? Hay kakulugana ya maid di udum hi makulug an tuttudu mu nan intuttudu min dakayun mipanggep ke Jesu Kristo. Kalyok ke dakayuh tuwe te wadadah nay humauhaul ke dakayun hanunhunniyon dah diyen intuttudu min dakayu. Ahi kastiguwon Apu Dios di dahdih diyen umalih nan e muntuttuduh hinnatkon nah intuttudu mi ya hidiyen kastiguna ya holholtapona ta nangamung. Takon di dakami weno kumpulnan anghel hi langit ya kastiguwon Apu Dios ten aton miy athidi. Deyan pidwaok an kalyon ke dakayun kastiguwon Apu Dios nan tagun hinnatkon di ituttuduna mu nan inabulut yun intuttudu mi.
10 Kanan bon di udum di eyak pitpitbal hi tatagu te hay katbalak ya kadkadngolak di gagamgamak. Mu adi athidi. Mainila nah pungkalkallik an adiyak pitpitbal. Te deket hay katbalak hi tataguy gagamgamak ya bokon moh Jesu Kristoy un-unudok.
Hay nun-apostolesan Pablo
11 Iibak dida, teyan kalyok ke dakayu ta inilaon yu an hituwen ituttuduk mipanggep hi kihwangan taku ya bokon hay taguy nalpuwana. 12 Hituwen ituttuduk ya uggek dingngol hi udum an tatagu ya maid di tagun e nangituttudun ha-on ketuwe. Te hituwe ya hi Jesu Kristoy nangipainilan ha-on.
13 Dingngol yu an ha-oy ya makangngun-unudak handi hi pangi-e min Judyu ya namahig di impangat kun nangipaholholtap nadah mangulug ke Jesus ya inat kun am-in di kabaelak an manadag hi pangulug nadan mangulug ke hiya. 14 Hanadah katoonak an ibbak an Judyu ya ha-oy di kahamhamadan hi pangun-unud na nah pangi-emi te nahalman di pangitakdog ku nah intuttudun handidan aammod mi.
15 Mu makaulleh Apu Dios ke ha-on ot piliyonak an munhilbi ke hiya handi tuwali uggeyak nitungo. 16 Ot handih impainilanan ha-on nan Imbabalena ta ek ituttuduy mipanggep ke hiya nadah bokon Judyu ya uggeyak immeh kumpulnan tagun e numpatuttudu. 17 Takon hanadah namangulun apostoles an wadad Jerusalem ya uggeyak immen didan e numpatuttudu. Hay ot ya abu inat ku ya nadaggaak ad Arabia ot ahiyak mibangngad ad Damascus.
18 Handi ya abuh nala-uy tuluy toon ot ahiyak umed Jerusalem an ek tiniboh Pedro ot miha-adak hi kad-anah duwan lingguwan. 19 Mu maid di udum hi tinibok nadah apostoles hidi, abunah James an tulang nan Ap-apu takun hi Jesus. 20 Hituwen intudok ku ya makulug ya inilan Apu Dios an adiyak munlangkak. 21 Nala-uh diyen duwan lingguwan ot taynak ad Jerusalem ot umeyak ad Syria ya ad Cilicia. 22 Kediye ya uggeyak ni-an tinibon nadah mangulug ke Jesu Kristo hi kabobbobled Judea. 23 Hay ya abu dingngol dah mipanggep ke ha-on ya hay kinalin di udum an tatagun kanan day “Hidiye ken tagu ya nunholholtapon ditakun mangulug ke Jesus ya namahig an inat nan am-in di kabaelanan manadag hi pangulug taku, mu deyan ad uwani ya hi Jesus moy ituttudu na.” 24 Kinali daydayawon da moh Apu Dios te nabaliwan di pangi-ek handih nangulugak ke Jesus.
Hay nangabulutan nadan mangipangpanguluh mangulug ad Jerusalem an makulug di ituttudun Pablo