HAY MIKADWAN TUDOK JUAN
1
Ha-oy an ohan ap-apu yu ya muntudokak ke dakayun hin-in-a* 1:1 Nah kalin di Greek ya maid pottok nay kibalinan tun kananan “hin-in-a” nah verse 1 hin makulug an hin-in-a weno dadiye nadan mangulug. Mu mipanggep nin hanadah mangulug di kibalinana. an pinilin Apu Dios. Ongal di pamhod kun dakayu. Bokon ha-oy ya abuy naminhod ke dakayu, mu takon nadan nanginilah makulug an tuttudu mipanggep ke Apu Dios. Ongal di pamhod min dakayu gapuh pangulugan takuh kalin Apu Dios an hidiye nan bumaddang ta nangamung ke ditaku.
Hana ot ta dawaton takuy ule, homok ya linggop an malpun Apu Dios an hi Ama taku ya nan Imbabalena an hi Jesu Kristo ta mihamad di pangulug taku ya munhimpopohhodan taku.
Hay ine-en di pamhod
Imma-anlaak hi nanginilaak an wadaday udum nadah imbabalem an mangun-unud ketuwen intugun Ama taku mipanggep hi makulug. Deyan ipaanhan kun kalyon ke he-an munhimpopohhodan takun am-in. Hituwen tugun an itudok ku ya bokon balu te dingngol taku tuwali handih lappunah nangulugan takun Jesu Kristo. Hay pamhod taku ya mipatiboh pangun-unudan taku nadah tugun Apu Dios. Ya dingngol taku tuwalih tuwen tugun an munhimpopohhodan taku nipalpu handih nangulugan takun Jesus.
Dakol nadah humauhaul an tataguy nangeh kabobboblen e muntuttuduh langkak. Ya dida an buhul Jesu Kristo ya adida abuluton an hiya ya nitungo ot mumbalin hi tagu. Tibon yu ta waday hilbin di emi intanuttudun dakayu ta dawaton yun am-in nan ahi idat Apu Dios. Te hay tagun adi mangitultuluy an mangun-unud nah intuttudun Kristo te hay punnomnom nay un-unudona ya bokon tagun Apu Dios. Mu nan tagun mangun-unud ke naen intuttudun Jesu Kristo ya hiyay tagun da Ama takun hi Apu Dios ya hi Jesu Kristo an Imbabalena. 10 Hanan tagun umalih baleyu an bokon nan intuttudun Jesu Kristoy ituttuduna ya adiyu paghopon ya adiyu kalyon di “Maphod ta immali ka.” 11 Te deket hangudon yuy umat hidin tagu ya paddungnay binaddangan yu nah langkak an ituttuduna ya makiliwat kayun hiya.
12 Dakol ot di pinhod kun ipainilan dakayu, mu kudukdul nay adik itudok ad uwani te pinhod kun umalih nat ahi taku munhuhummangan ta mun-am-amlong takun am-in.
13 Kanan nadan imbabalen nan tulang mun babain pinilin Apu Dios di nonomnomon dakayun dida.

*1:1 1:1 Nah kalin di Greek ya maid pottok nay kibalinan tun kananan “hin-in-a” nah verse 1 hin makulug an hin-in-a weno dadiye nadan mangulug. Mu mipanggep nin hanadah mangulug di kibalinana.